Przedawnienie roszczeń wobec przewoźnika

Realizacja zleceń przewozowych
zgodnie z ustawą prawo przewozowe

Niejednokrotnie zauważyć można, iż umowy przewozu zawierane przez przewoźników są wykonywane zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Tak też zastosowanie będzie miała bądź ustawa prawo przewozowe bądź Konwencja CMR. Zwłaszcza podkreślić należy, iż w przypadku, gdy umowa przewozu towaru ma miejsce na terenie dwóch krajów, bowiem miejsce odbioru przesyłki do przewozu jak i miejsce dostawy jest w innym kraju, wówczas mają zastosowanie uregulowania Konwencji CMR. Niemniej jednak należy pamiętać, iż w sytuacji wykonywanie umowy przewozu tj. zlecenia przewozowego na terenie kraju jak i poza jego granicami mamy do czynienia z krótkim terminem przedawnienia roszczeń.  

W przypadku realizacji zlecenia transportowego na terenie Polski zastosowanie znajduję przepisy ustawy prawo przewozowe, a nie kodeks cywilny. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 ustawy roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

kancelaria prawna rzeszówOd tej zasady przewidziane zostały dwa wyjątki m.in.:

a) dla roszczeń z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki – ulegają one przedawnieniu z upływem dwóch miesięcy od dnia wydania przesyłki (art. 77 ust. 2);
b) dla roszczeń przysługujących przewoźnikowi w stosunku do innych przewoźników, gdy przewóz odbywa się na zasadach określonych w art. 5 lub 6 prawa przewozowego – ulegają one przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo (art. 78 ust. 1, który stanowi powtórzenie art. 793 KC).

Jednakże zwrócić należy uwagę, iż w zależności od podstawy roszczenia inna będzie data rozpoczęcia biegu przedawnienia, mianowicie w przypadku:

a) utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;
b) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;
c) szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;
d) zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;
e) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;
f) innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Wskazać należy, iż rekompensata krótkich terminów została przewidziana w przepisie art. 77 ust. 4 prawo przewozowe, albowiem przewidziano, iż bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację i zwrócenia załączonych do reklamacji dokumentów, nie dłużej jednak niż na okres przewidziany do załatwienia reklamacji czyli okres trzech miesięcy (zgodnie z art. 75 ust. 2 prawo przewozowe). Zauważyć należy, iż w doktrynie zostało wypracowane stanowisko, iż w sytuacji wysłania reklamacji pocztą maksymalny okres 3 miesięcy powinien zostać przedłużony o czas pomiędzy wysłaniem reklamacji, a jej doręczeniem przewoźnikowi. Więcej na ten temat w artykule pod tytułem "Brak płatności za zlecenie przewozowe".

Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi dochodzeniem roszczeń wynikających z zleceń przewozowych. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą prawo przewozowe, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.