Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa karnego w ramach postępowań:

 • karnych, 
 • karnoskarbowych (postępowań dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych),
 • wykroczeń – w tym postępowań mandatowych.

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego w zakresie przestępstw przeciwko:

 • życiu i zdrowiu,
 • bezpieczeństwu w komunikacji,
 • wolności,
 • wolności seksualnej i obyczajności,
 • rodzinie i opiece,
 • czci i nietykalności cielesnej,
 • prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • wiarygodności dokumentów i ochronie informacji,
 • mieniu,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • ochronie informacji. 

Reprezentuje zarówno podejrzanych lub oskarżonych, broniąc ich w procesach karnych, jak również pokrzywdzonych przestępstwami dokonanymi na ich szkodę. W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych jest realizowana przede wszystkim poprzez:

 • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
 • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA).

Świadczona pomoc prawna obejmuje także postępowanie wykonawcze w tym:

 • sprawy o odroczenie wykonania kary,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o dozór elektroniczny.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacka w Rzeszowie ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.