Koronawirus a realizacja umów gospodarczych

Aktualna sytuacja na rynku związana z pandemią Koronawirusa, spędza sen z powiek nie jednej osobie. Tak samo jak o swoje zdrowie, obawiamy się wpływu obecnej sytuacji na gospodarkę naszego kraju jak i przyszłość prowadzonych przez nas firm. Wielu przedsiębiorców obawia się, że realizacja wielu umów handlowych została lub może zostać w przyszłości znacząco utrudniona pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. Przedsiębiorcy już rozpoczynają szacowanie strat, choć wiele zależy od tego, jak sytuacja będzie się rozwijać w najbliższym czasie. Część naszych klientów będących przedsiębiorcami zadaje nam pytanie czy stan zagrożenia epidemicznego zwalnia ich z obowiązku wykonania zapisów umów. Dotyczy to zarówno zobowiązań o charakterze finansowym (w szczególności kredytowych), jak i tych o charakterze niepieniężnym. Warto pamiętać, iż o ile strony w konkretnej umowie nie uzgodniły inaczej – problemy przedsiębiorców związane z walką z koronawirusem nie powodują automatycznej zmiany zawartych przez nich umów. Nie oznacza to jednak, że obecna sytuacja nie ma w ogóle wpływu na ich treść.

Zobowiązania o charakterze niepieniężnym

koronawirus a realizacja umów handlowychStan epidemii w jakim obecnie się znajdujemy może powodować obiektywną niemożliwość wykonania przed przedsiębiorców niektórych zobowiązań o charakterze niepieniężnym wynikających z zawartych przez nich umów. Wchodzą tu w grę takie sytuacje jak np. organizacja imprez masowych, organizacja przyjęć weselnych (niemożliwa ze względu na zakaz zgromadzeń publicznych) czy też obiektywny brak możliwości terminowej realizacji wcześniej zakontraktowanych dostaw na przykład w związku z zamknięciem granic. Przedsiębiorca borykający się z tego rodzaju problemem może się wówczas powołać na tzw. następczą niemożliwość świadczenia określoną w art. 475 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli świadczenie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, to wówczas takie zobowiązanie wygasa. Pamiętajmy jednak, iż w związku z wygaśnięciem takiej umowy wszelkie zaliczki i inne płatności na poczet świadczenia podlegają zwrotowi.         

Kary umowne za opóźnienia w realizacji umów

Z całą pewnością przestój gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa będą powodował opóźnienia w realizacji różnego rodzaju umów, w związku z mniejszą dostępnością pracowników, towarów itp. Oczywistym jest, że w takich warunkach terminowa realizacja umów będzie niemożliwa. Jednak warto pamiętać, że takie opóźnienie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty kar umownych. Odpowiedzialność taka nie zachodzi, jeśli przyczyną niewykonania w terminie zobowiązania są okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli zatem przyczyną nieterminowej realizacji umowy będą okoliczności związane z koronawirusem, a wykonawca będzie w stanie to wykazać wówczas  będzie mógł  uchylić się od odpowiedzialności za przekroczenie terminu wykonania umowy.

Regulowanie zobowiązań finansowych w okresie epidemii

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o zawarte przez przedsiębiorców zobowiązania finansowe, bowiem stan zagrożenia epidemicznego nie powoduje automatycznie zwolnienia z obowiązku zapłaty rat kredytu. Mimo to sektor bankowy wychodzi naprzeciw aktualnej sytuacji i zasadniczo pozytywnie ustosunkowany jest do odraczania spłaty rat w związku z epidemią, a Prezes Zarządu Banków Polskich zapewnił, że banki umożliwią odroczenie rat kapitałowych i odsetkowych przynajmniej przez okres 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem o ten okresu czasu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu zabezpieczenia spłaty kredytu. Przedsiębiorcy zainteresowani taką ulgą powinni zwrócić się do swojego banku o informację na jakich warunkach mogliby z takich „wakacji kredytowych” skorzystać.

Realizacja Umów Gospodarczych w Okresie Epidemii

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższym tematem i borykasz się z podobnym problemem zespół naszej Kancelarii postara się Ci pomóc i znajdzie rozwiązanie najbardziej korzystne dla twojej firmy. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.