Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Blog

S

SENTGEO - obowiązek geolokalizacji środka transportu drogowego

http://adwokatcwikdudus.pl/kontakt/ Od chwili wejścia w życie nowych przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, od początku roku do naszej Kancelarii zgłasza się coraz więcej przewoźników mających problemy związane z dokonywaniem zgłoszeń SENT oraz zgłoszeniami geolokalizacji swoich środków transportu drogowego do systemu PUESC.

O

Odwołanie od decyzji ZUS

http://adwokatcwikdudus.pl/kontakt/Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zastanawiasz się czy i jak możesz odwołać się koniecznie przeczytaj ten artykuł. Pamiętaj, iż decyzja, którą ZUS podejmuje w konkretnej sprawie nie musi być ostateczna, a w większości przypadków można się od niej odwołać.

O

Oddalenie powództwa o rozwód

Przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże w danej sprawie może okazać się, iż nie zaistniały łącznie wszystkie warunki orzeczenia rozwodu bądź występuje negatywna przesłanka orzeczenia rozwodu, wówczas Sąd oddali pozew o rozwód. I co dalej? Kiedy można wystąpić z kolejnym pozwem o rozwód? Czy w ogóle można?

W

Wniosek o dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest to system kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych, będący swoistą alternatywą dla wykonywania kary pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiednich urządzeń elektronicznych. Jakie są warunki udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny? W jaki sposób można ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jakie są obowiązki skazanego?

S

Stała obsługa prawna firm

Prowadzenie firmy związane jest z różnymi gałęziami prawa. Przedsiębiorcy niemalże każdego dnia stykają się między innymi z takimi dziedzinami prawa jak prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo spółek czy też prawo cywilne. Wielu przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potrzebuje pomocy prawników, korzystają oni z pomocy kancelarii prawnych jednorazowo lub ze stałej obsługi prawnej firm.

P

Przemoc w rodzinie - Przestępstwo znęcania się

Osoba dopuszczająca się przemocy domowej polegającej na przemocy fizycznej jak i psychicznej dopuszcza się przestępstwa znęcania się. Przepisy prawa dają osobom dotkniętym przemocą domową narzędzia do obrony przed oprawcą, jak również pociągają oprawcę do odpowiedzialności karnej. Jeśli wobec Ciebie jeden z domowników dopuścił się przemocy, poniżej znajdziesz podpowiedź jak postępować.

R

Rozdzielność majątkowa

W większości małżeństw występuje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Taki ustrój ma na celu wzmocnienie rodziny jak również i zapewnienie jej stabilnej bazy materialnej oraz utrzymanie równych praw każdego z małżonków w stosunkach majątkowych, będących podstawą funkcjonowania rodziny. Niemniej jednak nie oznacza to, iż z uwagi na dobro rodziny taki ustrój powinien być utrzymywany bez względu na obecnie istniejącą sytuację majątkową pomiędzy małżonkami.

R

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Podstawową kwestią badaną przez Sąd w postępowaniu jest ustalenie czy wiążąca małżonków wspólność ustawowa małżeńska stanowi unormowaną podstawę materialną rodziny oraz czy spełnia jej funkcje. Niemniej jednak może okazać się, iż z uwagi na separację małżonków, okoliczności związane z rozdźwiękami natury osobistej małżonków czy też z uwagi na marnotrawienie majątku bądź nie przyczynianie się do jego powstania, dalsze istnienie wspólności majątkowej jest nie możliwie. W tym miejscu rodzi się pytanie od kiedy można żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej.

R

Rozwód z orzeczeniem o winie męża lub żony

Małżonek występujący z pozwem o rozwód musi podjąć decyzję czy będzie wnosił o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego współmałżonka, czy też żąda orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

O

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców wynikające z opieki nad dzieckiem. W pewnych sytuacjach z uwagi na dobro dziecka może dojść do jej ograniczenia w stosunku do obojga rodziców bądź jednego, może to nastąpić z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców. Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice mają obowiązek działać w interesie dziecka i dla jego dobra, przy czym dziecko powinno być posłuszne wobec nich, a przy podejmowaniu własnych decyzji, powinno kierować się opinią rodziców.

A

Alimenty - sposób na dłużnika alimentacyjnego

Jakakolwiek rodzina dla normalnego oraz stabilnego rozwoju potrzebuje środków finansowych dla prawidłowego funkcjonowania. Stąd też każdy z członków zobowiązany jest w sposób zrównoważony wspierać jej rozwój. Niemniej jednak co w sytuacji gdy jeden z członów rodziny np. były małżonek, czy też partner zobowiązany do wykonywania świadczeń alimentacyjnych odmówi przekazania jakichkolwiek środków materialnych i nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków przez długi czas? Takie osoby nazywane są jako niealimenciarz lub dłużnik alimentacyjny.

O

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Nie wszyscy wiedzą, iż prawomocne skazanie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie musi oznaczać konieczności odbycia całej kary tuż po jej orzeczeniu. Przepisy ustawy Kodeks karny wykonawczy przewidują, bowiem szereg instytucji z których może skorzystać skazany.

D

Dochodzenie należności

Wraz z rosnącą liczba przedsiębiorców w naszym kraju, wzrasta również liczba nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Konieczne wówczas staje się podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności.

A

Adwokat Rzeszów

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata? Pomoc profesjonalisty może okazać się nieoceniona. Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta. Brzmi ona – Warto! Pamiętaj, iż korzystając z pomocy specjalisty zaoszczędzisz swój czas, pieniądze a jednocześnie zapewnisz sobie spokój.

W

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności zgodnie z obowiązującymi przepisami  może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, w przypadkach gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

J

Jak złożyć pozew o rozwód?

Rozwód jest jednym ze sposobów ustania małżeństwa i tym samym stanowi jedną z największych traum w życiu człowieka. Postępowanie w sprawie o rozwód wszczyna się od złożenia pozwu o rozwód w Sądzie Okręgowym właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam przebywa. Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków.

J

Jak wystąpić o separację?

Separacja to instytucja prawna będąca swoistą alternatywą dla rozwodu. Korzystają z niej małżonkowie, który uważają, że mogą jeszcze powrócić do wspólnego pożycia. Warto również rozważyć wystąpienie o orzeczenie separacji, jeżeli Sąd nie chce orzec rozwodu ze względu na występowanie przesłanek negatywnych, co do rozwodu. 

 

S

Stwierdzenie nabycia spadku

W przypadku śmierci spadkodawcy dochodzi do przejścia praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Niemniej jednak nie oznacza to, iż sprawy spadkowe są załatwione, bowiem nie zawsze wiadomo kto i w jakim zakresie otrzyma spadek, a także jakim dokumentem będzie stwierdzone, iż doszło do nabycia spadku.

U

Unieważnienie testamentu

Kwestia unieważnienia testamentu czy też badania jego autentyczności jest tematyką dość delikatną. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do jego treści lub co do autentyczności podpisu pod rozporządzeniem testamentowym czy też okoliczności w jakich został sporządzony, możemy kwestionować jego treść w różnoraki sposób w zależności od formy testamentu.

U

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ugodowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rodziców którzy ze sobą nie mieszkają nie zawsze jest proste i możliwe. Bardzo często partnerzy po rozstaniu pozostają ze sobą w konflikcie przez co nie potrafią  dojść do porozumienia w kwestii  uregulowania kontaktów z dzieckiem, jedyną drogą wtedy jest postępowanie sądowe. Poniżej znajdziesz odpowiedź, w jaki sposób możesz uregulować kontakty dzieckiem.

O

Odszkodowanie za uszkodzony samochód

Byłeś uczestnikiem wypadku drogowego? Twój samochód został uszkodzony lub nadaje się do kasacji? Zastanawiasz się od kogo możesz dochodzić odszkodowania za uszkodzony samochód i jakie masz uprawnienia w związku z uszkodzonym samochodem? Odpowiedzi na te jak i wiele innych pytań znajdziesz poniżej.

P

Podział Majątku Wspólnego Małżonków

Pomiędzy stronami w chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Wyjątek stanowi przypadek, gdy strony podpiszą intercyzę. Wspólność majątkowa małżeńska powoduje, iż wszelkiego rodzaju dobra materialne w postaci: zarobków, oszczędności, ruchomości oraz nieruchomości, a także inne dochody nabyte w trakcie trwania małżeństwa stają się wówczas własnością (majątkiem wspólnym) małżonków. Odgrywa to istotne znaczenie w sytuacji rozwodu, bowiem przeprowadzenie podziału majątku może okazać się znacznie skomplikowane.

O

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek którego Ty albo twój bliski doznał uszkodzenia ciała? Zastanawiasz się czy przysługuje ci roszczenie o zadośćuczynienie czy odszkodowanie, nie wiesz gdzie zgłosić szkodę ? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

P

Podwyższenie alimentów

Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. Początkowo wystarczały one na pokrycie wydatków na dzieci, jednak w chwili obecnej alimenty te są zdecydowanie za niskie? Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów? W jaki sposób można wnosić o zwiększenie alimentów? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

R

ROZWÓD - Przesłanki orzeczenia rozwodu

Postępowanie w sprawie rozwodu jest jednym z głównych postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Specyfika tego postępowania nie opiera się wyłącznie na odrębności procedury cywilnej, ale przede wszystkim na szczególnym znaczeniu tego postępowania, albowiem dotyczy ważnej sfery życia każdego człowieka jaką jest Rodzina. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jednakże konieczne jest wypełnienie określonych ustawą przesłanek.

A

Alimenty na dziecko – Wszystko co powinieneś wiedzieć

Alimenty na dziecko sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym, lub też w zupełnie osobnym postępowaniu. Co ma wpływ na wysokość zasądzonej kwoty i do jakiego sądu należy wnosić pozew? Co można zrobić gdy zobowiązany  nie płaci zasądzonych alimentów? Alimenty z funduszu alimentacyjnego – Co to takiego ? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

J

Jak wyjść z długów ? – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest ona jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

O

Odwołany lot? Opóźnienie samolotu? Uszkodzony bagaż? Zagubiony bagaż? – Zobacz czego możesz się domagać.

Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, podczas których dochodzi do opóźnień w połączeniach samolotowych jak również do odwołania lotów. Kupując bilet zawierasz umowę, na podstawie której linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć Ciebie jako pasażera do punktu, które określane jest jako miejsce docelowe. W przypadku kiedy przewoźnik nie wywiązuje się z przedmiotowej umowy, powinien Tobie to wynagrodzić poprzez wypłatę odszkodowania.

U

Ustawa w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Z dniem 11 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z niektórymi wyjątkami podanymi poniżej.

K

Kradzież powyżej 500 zł jest już przestępstwem - Zmiany w Prawie Karnym

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu wykroczeń i innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają od 15 listopada bieżącego roku stały próg (500 zł), od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a zaczyna być przestępstwem. Nowelizacja wydłuża także czas na opłacenie mandatu do 14 dni, wprowadza surowsze kary za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia oraz modyfikuje pojęcie czynu ciągłego z Kodeksu karnego.

Z

Zmiany w umowach na czas określony w listopadzie 2018 r.

21 listopada 2018 r. upływa limit czasowy zatrudniania na czas określony!  W przypadku kontynuacji zatrudnienia, od 22 listopada pracownicy - z mocy prawa - będą zatrudnieni na stałe.