Jak wyjść z długów ? – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest ona jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

Upadłość Konsumencka Rzeszów

upadłość konsumenckaCelem postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, oraz odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli (windykacja). Upadłość konsumencka prowadzi także do zawieszenia, a w konsekwencji, do umorzenia egzekucji komorniczych.

Kto może złożyć wniosek ?

Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące. Niewypłacalność musi mieć charakter trwały, tak więc krótkotrwałe przerwy w spłatach nie są podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wniosek konsumenta jest jedynym sposobem wszczęcia postępowania upadłościowego (nie może tego uczynić wierzyciel, prokurator, czy organizacja społeczna, sąd z urzędu również nie może przeprowadzić takiego postępowania).

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. Nie ma zatem możliwości, aby upadłość została ogłoszona w stosunku do osoby, która reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.

Kiedy sąd oddali wniosek?

Warto pamiętać, iż istnieją sytuacje kiedy to sąd, mimo niewypłacalności może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Szczególnie jeśli konsument doprowadził  do swojej niewypłacalności z własnej winy albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Oddalenie wniosku będzie miało miejsce również wobec konsumenta, który w  okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem, a także jeśli we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonał planu spłaty) lub postępowanie zostało umorzone z przyczyn innych niż na wniosek konsumenta.

Sąd oddali wniosek również, jeśli konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane,  na etapie sporządzania wniosku, jak również w sytuacji uznania czynności  prawna konsumenta za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Jak Wyjść z Długów

Sporządzanie Wniosków o Ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej, sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości to skontaktuj się z nami. Obsługa prawna w zakresie upadłości konsumenckiej znajduje się na stronie głównej. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce kontakt.

Adwokat Rzeszów