Alimenty na dziecko sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym, lub też w zupełnie osobnym postępowaniu. Co ma wpływ na wysokość zasądzonej kwoty i do jakiego sądu należy wnosić pozew? Co można zrobić gdy zobowiązany  nie płaci zasądzonych alimentów? Alimenty z funduszu alimentacyjnego – Co to takiego? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

alimenty na dzieckoAlimenty ustala sąd. Bierze przy tym pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodzica, a także własne doświadczenie zawodowe i życiowe. W Polsce nie ma  widełek określających ściśle wysokość alimentów, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia. Nic dziwnego, że rozpiętość zasądzanych kwot w poszczególnych sądach jest ogromna.

Kto może wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów

Jeśli małżonkowie maja małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym zasądzi alimenty na rzecz małoletniego dziecka – od rodzica, z którym dziecko  już nie będzie mieszkać. Jeśli zaś rodzice dziecka nie są małżeństwem, a jeden z rodziców uchyla się od ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, sprawę o alimenty może być wniesiona  do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (czyli dziecka). Sprawę może wnieść zarówno rodzic sprawujący opiekę nad małoletnim dzieckiem, jak również samo dziecko po uzyskaniu pełnoletniości.

Pozew o alimenty należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica z dzieckiem lub pozwanego. Jeśli z powództwem występuje pełnoletnie dziecko sprawa o alimenty może być wniesiona także do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (czyli dziecka).

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Prowadzenie Spraw o Alimenty

Warto pamiętać, że pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych.

W pozwie należy określić dokładnie kwotę żądanych  alimentów, warto pamiętać, iż sąd nie zasądzi alimentów w kwocie wyższej kwota wskazana  w pozwie. Jak w każdej sprawie  sądowej swoje żądanie należy odpowiednio poprzeć dowodami. Mogą być nimi rachunki, faktury, zeznania świadków – na okoliczność tego, jakie są koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

  • wysokość alimentów na dziecko zależy od: usprawiedliwionej potrzeby dziecka;
  • możliwości zarobkowych  zobowiązanego do płacenia rodzica –warto pamiętać, iż nie  tylko od  wysokość faktycznie uzyskiwanego dochodu.

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Jeśli mimo wyroku sądu zobowiązany rodzic nie płaci albo płaci nieregularnie, trzeba złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik może zająć  60 proc. pensji (renty, emerytury) bez względu na jej wysokość. Pieniądze zgromadzone na koncie bankowym komornik może zająć w całości, chyba że znajdują się na rachunkach oszczędnościowych lub lokatach terminowych. Wtedy wolna od zajęcia jest kwota trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Warto mieć na uwadze, iż nie  wszystkie dochody dłużnika podlegają egzekucji. Komornik nie może zająć świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłku opiekuńczego), zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, alimentów, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych, praw niezbywalnych - np. renty dożywotniej. Nie ma też prawa zająć sprzętu i narzędzi potrzebnych dłużnikowi do pracy, sprzętu rehabilitacyjnego, a także pomocy naukowych (gdy dłużnik się uczy).

Alimenty z funduszu alimentacyjnego – Co to takiego ?

Gdy egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, a dłużnik nie ma dochodów ani żadnego majątku, który można zlicytować, należy wystąpić o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenty z Funduszu to maksymalnie 500 zł miesięcznie. Jeśli dziecko ma przyznane przez sąd 800 zł, dostanie o 300 zł mniej. Jeżeli jednak ma zasądzone 400 zł, dostanie właśnie tyle. Świadczenie z Funduszu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 18 lat, chyba że po ukończeniu 18 lat   uczą się w szkole, w tym w szkole wyższej. Wtedy okres pobierania świadczenia wydłuża się do 25 lat.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach pozostałych członków rodziny (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego), oświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji, odpis wyroku sądu przyznającego alimenty, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki (jeśli dziecko ukończyło 18 lat). Jeśli zobowiązany rodzic wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest niepełnosprawne, trzeba dołączyć orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności.

Jeśli jesteś ciekaw czy otrzymywane  świadczenie 500+  wpływa na wysokość alimentów, możesz być spokojny. Albowiem w  świetle art. 135 §3 k.r.o. świadczenie 500+ nie wpływa na zakres i wysokość świadczeń alimentacyjnych.

Alimenty na Dziecko Rzeszów

Dochodzenie Alimentów na Dziecko

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania z nim związane skontaktuj się z naszą kancelarią prawną w Rzeszowie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres mail znajdziesz w zakładce Kontakt. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych i najczęściej zadawane pytania przez klientów kancelarii.

Alimenty Adwokat Rzeszów