Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik-Matoga adw. Kinga Duduś

Usługi prawne

Prawo Karne

prawo karne

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa karnego w ramach postępowań:

 • karnych, 
 • karnoskarbowych (postępowań dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych),
 • wykroczeń – w tym postępowań mandatowych.

Sprawy karne Rzeszów

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego w zakresie przestępstw przeciwko:

 • życiu i zdrowiu, a w tym naruszenie nietykalności cielesnej; średni i lekki uszczerbek na zdrowi; bójka i pobicie; narażenie człowieka na niebezpieczeństwo,
 • bezpieczeństwu w komunikacji, a to spowodowanie wypadku w komunikacji; prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • wolności, a w tym bezprawne pozbawienie wolności; groźba karalna; stalking – uporczywe nękanie; zmuszenie do określonego zachowania; wizerunek nagiej osoby w trakcie czynności seksualnej; zakłócanie miru domowego,
 • wolności seksualnej i obyczajności, a to zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej; seksualne wykorzystanie; publiczne prezentowanie treści pornograficznych; zmuszanie do uprawiania prostytucji, stręczycielstwo, sutenerstwo,
 • rodzinie i opiece, a w tym znęcanie się fizyczne i psychiczne; uporczywe uchylanie się od alimentacji; rozpijanie małoletniego; porzucenie małoletniego,
 • czci i nietykalności cielesnej, a to zniesławienie; zniewaga; nietykalność cielesna,
 • prawom osób wykonujących pracę zarobkową, a w tym naruszenie praw pracownika; niezawiadomienie o wypadku przy pracy,
 • wiarygodności dokumentów i ochronie informacji, a w tym fałszerstwo dokumentów; używanie dokumentów poświadczających nieprawdę; posługiwanie się cudzym dokumentem; fałszowanie faktur,
 • mieniu, a to kradzież; kradzież z włamaniem; rozbój; kradzież rozbójnicza; przywłaszczenie; oszustwo; zniszczenie mienia; zabór pojazdu; kradzież drzewa z lasu; paserstwo,
 • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a w tym wyłudzenie odszkodowania; oszustwo kredytowe; pranie brudnych pieniędzy; fałszowanie środków płatniczych,
 • ochronie informacji.

Reprezentujemy zarówno podejrzanych lub oskarżonych, broniąc ich w procesach karnych, jak również pokrzywdzonych przestępstwami dokonanymi na ich szkodę. W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych jest realizowana przede wszystkim poprzez:

 • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
 • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami powszechnymi (Sądem Rejonowy, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym), w tym przed Sądem Najwyższym i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA),
 • reprezentowanie w sprawie dobrowolnego poddania się karze.

Niejednokrotnie niezbędna pomoc adwokata okazuje się w sytuacji zatrzymania osoby przez Policję w związku uzasadnionym przypuszczeniem, iż popełniła ona przestępstwo, wówczas organy Prokuratury w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania stosują środki zapobiegawcze w postaci m.in. tymczasowego aresztowania jak i inne np. dozoru Policji, poręczenia majątkowego, nakazu opuszczania lokalu, zakazu opuszczania kraju i inne.

Świadczona pomoc prawna obejmuje także postępowanie wykonawcze w tym:

Adwokat od Spraw Karnych

Obrona w sprawach o areszt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacka w Rzeszowie,
ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.