Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prawo Karne

prawo karne

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa karnego w ramach postępowań:

 • karnych, 
 • karnoskarbowych (postępowań dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych),
 • wykroczeń – w tym postępowań mandatowych.

Sprawy karne Rzeszów

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego w zakresie przestępstw przeciwko:

 • życiu i zdrowiu, a w tym naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.); ciężki, średni i lekki uszczerbek na zdrowi (art. 156 i art. 157 k.k.); bójka i pobicie (art. 158 k.k.); narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.);
 • bezpieczeństwu w komunikacji, a to spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 k.k.); prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (178a k.k. i art. 180 k.k.);
 • wolności, a w tym bezprawne pozbawienie wolności (art.189 k.k); groźba karalna (art.190 k.k); stalking – uporczywe nękanie (art. 190a k.k); zmuszenie do określonego zachowania (art.191 k.k); wizerunek nagiej osoby w trakcie czynności seksualnej (art.191a k.k); zakłócanie miru domowego (art. 193 k.k.),
 • wolności seksualnej i obyczajności, a to zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej (art. 197 k.k.); seksualne wykorzystanie (art. 199 k.k.); publiczne prezentowanie treści pornograficznych (art. 202 k.k.); zmuszanie do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.), stręczycielstwo, sutenerstwo (art. 204);
 • rodzinie i opiece, a w tym znęcanie się fizyczne i psychiczne (art. 207 k.k.); uporczywe uchylanie się od alimentacji (art. 209 k.k.); rozpijanie małoletniego (art. 208 k.k.); porzucenie małoletniego (art. 210 k.k.);
 • czci i nietykalności cielesnej, a to zniesławienie (art. 212 k.k.); zniewaga (art. 216 k.k.); nietykalność cielesna (art. 217 k.k.);
 • prawom osób wykonujących pracę zarobkową, a w tym naruszenie praw pracownika (art. 218 k.k.); narażenie na niebezpieczeństwo pracownika (art. 220 k.k.); niezawiadomienie o wypadku przy pracy (art. 221 k.k.);
 • wiarygodności dokumentów i ochronie informacji, a w tym fałszerstwo dokumentów (art. 270 k.k.); używanie dokumentów poświadczających nieprawdę (art. 271 k.k.); posługiwanie się cudzym dokumentem (art. 275 k.k.); fałszowanie faktur;
 • mieniu, a to kradzież (art. 278 k.k.); kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.); rozbój (art. 280 k.k.); kradzież rozbójnicza (art. 281 k.k.); przywłaszczenie (art. 284 k.k.); oszustwo (art. 286 k.k.); oszustwo komputerowe (art. 287 k.k.); zniszczenie mienia (art. 288 k.k.);  zabór pojazdu (art.289 k.k); kradzież drzewa z lasu (art.290.k.k); paserstwo (art. 291 k.k. i art. 292 k.k. i art. 293 k.k.);
 • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a w tym wyłudzenie odszkodowania (art. 298 k.k.); oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.); pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.); fałszowanie środków płatniczych (art. 310 k.k.); niezaspokojenie roszczeń wierzyciela (art. 300 k.k.);
 • ochronie informacji.

Reprezentujemy zarówno podejrzanych lub oskarżonych, broniąc ich w procesach karnych, jak również pokrzywdzonych przestępstwami dokonanymi na ich szkodę. W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych jest realizowana przede wszystkim poprzez:

 • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
 • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego - prywatny akt oskrżenia,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami powszechnymi (Sądem Rejonowy, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym), w tym przed Sądem Najwyższym i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA),
 • reprezentowanie w sprawie dobrowolnego poddania się karze.

Niejednokrotnie niezbędna pomoc adwokata okazuje się w sytuacji zatrzymania osoby przez Policję w związku uzasadnionym przypuszczeniem, iż popełniła ona przestępstwo, wówczas organy Prokuratury w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania stosują środki zapobiegawcze w postaci m.in. tymczasowego aresztowania jak i inne np. dozoru Policji, poręczenia majątkowego, nakazu opuszczania lokalu, zakazu opuszczania kraju i inne.

Świadczona pomoc prawna obejmuje także postępowanie wykonawcze w tym:

Adwokat od Spraw Karnych

Obrona w sprawach o areszt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacka w Rzeszowie,
ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.