Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

FAQ

   Kancelaria adwokacka Rzeszów

Najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów

 

   Jak umówić się na spotkanie?   

Na spotkanie najlepiej umówić się przez kontakt telefoniczny ale również poprzez kontakt mailowy i przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Bardzo prosimy o wpisanie w treści maila lub wiadomości w formularzu kontaktowym z imieniem i nazwiskiem z krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt

---

   Jak należy przygotować się przed spotkaniem z adwokatem i co ze sobą zabrać?   

Na spotkanie z adwokatem należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty mające jakikolwiek związek ze sprawą bowiem mogą zostać wykorzystane w trakcie prowadzenia sprawy. Przypominamy, że dokumenty będące załącznikami do pism kierowanych do sądu powinny być oryginałami. W razie opiniowania lub sporządzania umów, a także drobnych porad wystarczające  jest okazanie adwokatowi  kopii dokumentów.

---

   Na czym polega stała obsługa prawna firm?   

W celu ustalenia warunki stałej współpracy między nasza Kancelarią a przedsiębiorcą konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb danego przedsiębiorcy. Zakres i sposób stałej obsługi prawnej jest zawsze dostosowany indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria adwokacka przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie. Więcej informacji można uzyskać w zakresie usług, artykule na blogu "Obsługa prawna firm" lub kontaktując się bezpośrednio z nami.

---

   Na czym polega praca adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej?   

Adwokat będący pełnomocnikiem strony w postepowaniu sądowym zobowiązuje się do:

  • analizy sprawy i ustalenia z klientem strategii procesowej,
  • przygotowywania wszelkich koniecznych pism procesowych,
  • monitorowania na bieżąco toku postępowania sądowego i informowania Klienta o jego przebiegu i koniecznych do podjęcia czynnościach,
  • zapoznania Klienta z przepisami prawa materialnego oraz procesowego w zakresie dotyczącym jego sprawy,
  • udziału (osobistego lub – w razie niemożności osobistego stawiennictwa – za pośrednictwem substytuta) w czynnościach postępowania,
  • zachowania tajemnicy adwokackiej i do należytej staranności przeprowadzeniu sprawy.

---

   Czy kancelaria adwokacka prowadzi sprawy spoza Rzeszowa?   

Tak, nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami z całej Polski. Jako adwokaci z Rzeszowa obsługujemy również  reprezentujemy klientów z Łańcuta, Mielca, Ropczyc, Dębicy, Tarnowa, Tarnobrzega, Sędziszowa, Jarosławia, Jasła, Przemyśla, Krosna, Kolbuszowej, Leżajska, Strzyżowa, Brzozowa, Sanoka, Ostrowca Św., Katowic, Krakowa oraz Warszawy.

---

   Czym się różni rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie?   

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednak małżonkowie mogą zgodnie oświadczyć, że nie chcą orzekania o winie i wtedy skutek jest taki, jakby żadne z nich nie ponosiło winy za rozkład pożycia. Jeśli sąd orzeka o winie, wówczas postępowanie rozwodowe trwa zazwyczaj dłużej, gdyż sąd bada dowody wskazujące na to czy i który z małżonków jest winny.

Więcej informacji na temat rozwodu z orzeczeniem o winie znajdziesz w naszym artykule: "Rozwód z orzeczeniem o winie męża lub żony"

---

   Jak złożyć pozew o rozwód?   

Przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały wówczas gdy sytuacja pomiędzy małżonkami nie rokuje poprawy ich relacji. Jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu do Sądu, należy złożyć go w Sądzie Okręgowym, w okręgu którego mieli ostatnie miejsce zamieszkania małżonkowie. 

Więcej informacji na temat jak złożyć pozew o rozwód i jak przejść przez postępowanie rozwodowe znajdziesz w naszym artykule: "Jak złożyć pozew rozwodowy", "Jak przeprowadzić rozwód?"

---

   Kiedy można ubiegać się o alimenty na dziecko?   

Alimenty na dziecko Sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym, lub też w zupełnie osobnym postępowaniu.

Więcej na temat dochodzenia roszczeń alimentacyjnych znajdziesz w naszym artykule: "Alimenty na dziecko"

---

   Czym jest rozdzielność majątkowa?   

Z reguły rozdzielność  majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach Sąd na wniosek jednego z małżonków, który ma w tym interes prawny  może ustanowić rozdzielność majątkową w odrębnym postępowaniu z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. 

Więcej na temat rozdzielności majątkowej znajdziesz w naszym artykule: "Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną"

---

   Czym jest upadłość konsumencka?   

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest ona jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej znajdziesz w naszym artykule: "Upadłość konsumencka"

---

   Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, a jednocześnie utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – pozostaje w opóźnieniu w spłatach przekracza trzy miesiące. Niewypłacalność musi mieć charakter trwały, tak więc krótkotrwałe przerwy w spłatach nie są podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa dla dłużnika na wyczyszczenie historii finansowej i oddłużenie. Instytucja upadłości konsumenckiej  na celu ochronę osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, a jednocześnie mają umożliwić wierzycielom przynajmniej częściowe odzyskanie pieniędzy. Więcej informacji znajduję sięw jednym z naszych artykułów na blogu "Upadłość konsumencka i przedsiębiorców".

---

   Czy osoba tymczasowo aresztowana bądź odbywająca karę pozbawienia wolności może udzielić upoważnienia adwokatowi?

W sytuacji gdy, pomocy prawnej potrzebuje osoba tymczasowo aresztowana, bądź odbywa już karę pozbawienia wolności - istnieje możliwość złożenia zastępczego oświadczenia o udzieleniu upoważnia do obrony adwokatowi przez najbliższych członków rodziny. Na podstawie takiego upoważnienia, adwokat uzyska możliwość widzenia z osobą osadzoną, w trakcie takiego widzenia będzie możliwe uzyskanie właściwego podpisu bezpośrednio od Klienta potrzebującego pomocy prawnej.

---

   Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku wspólnego można wnieść po ustaniu wspólności ustawowej tj. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji albo ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

---

   Jakiej kwoty alimentów na dziecko można się domagać?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym wysokość żądanych alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, leczenie dziecka) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, wiek, wykształcenie).

---

   Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?

O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron: tj. uprawnionego (np. upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, choroba, itp.) oraz zobowiązanego (np. zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości finansowych, utrata pracy, choroba, itp.). Informacje na ten temat znajdują się w artykule "Podwyższenie alimentów" oraz "Obniżenie alimentów na dziecko".

---

   Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości. Do uzyskania separacji wystarczy uznanie, że między małżonkami nastąpił zupełny, a nie jak to jest przy rozwodzie - zupełny i trwały rozkład pożycia. Co najważniejsze separację można znieść, natomiast orzeczenie rozwodu jest nieodwracalnie i pociąga za sobą skutki prawne.

Więcej w naszym art. Jak złożyć pozew o rozwód oraz Jak wystąpić o separację.

----

   Badanie przez sąd przyczyn rozkładu pożycia. Czy to prawda, że jeżeli zgodnie wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, sąd nie będzie badał z jakich przyczyn się rozstajemy?

W takim przypadku sąd nie będzie dociekał, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Obowiązkiem Sądu jest zaś ustalić czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że z pewnością spyta dlaczego dochodzi do rozwodu.

Więcej a art na blogu: Rozwód z orzeczeniem o winie męża lub żony

----

   Czy homoseksualizm  jednego z małżonków stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego?

Zdarzają się sytuacje, gdy jedno z małżonków w momencie ślubu nie uświadamiało sobie swoich preferencji seksualnych, a zatem zawierało ślub z osobą płci przeciwnej w dobrej wierze. Dopiero potem te skłonności się ujawniły. W takim przypadku jeśli nie doszło do zdrady homoseksualnej bądź innych świadomych działań na szkodę małżeństwa nie można winić małżonka za jego preferencje seksualne. Natomiast, jeśli jeden z małżonków świadomie ukrywał przez lata swoją orientację i dopuścił się zdrady może to być uznane za zawinioną przyczynę rozkładu małżeństwa.

------

   Czy odmawianie współmałżonkowi współżycia seksualnego  jest uznawane za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia?

Zdecydowanie nie, np. w sytuacji gdy małżonek odmawia drugiemu współżycia z powodu nagannej postawy tego drugiego, np. z powodu przemocy, alkoholizmu czy innych przyczyn naruszających harmonię w rodzinie i wymierzonych przeciwko niej. W takim przypadku odmowa współżycia jest usprawiedliwiona i nie może zostać uznana za winę w rozkładzie pożycia.

------

   Czy założenie Niebieskiej Karty oznacza, że przeciwko mojemu współmałżonkowi zostanie wszczęta sprawa karna o znęcanie się nad rodziną?

Nie ma takiego automatyzmu. Może jednak się zdarzyć, że przemoc jednego ze współmałżonków wypełnia znamiona przestępstwa, np. znęcania się nad rodziną, zgwałcenia czy pobicia. W takim przypadku niezależnie od wszczęcia procedury Niebieskiej Karty uprawniony podmiot, np. pracownik pomocy społecznej, złoży na policji czy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

--------

   Alimenty na współmałżonka. Czy to prawda, że jeżeli w wyroku rozwodowym mój mąż zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to automatycznie dostanę alimenty na moją rzecz?

Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków nie oznacza, że drugi, niewinny, automatycznie dostanie alimenty na swoją rzecz. By uzyskać alimenty na małżonka, trzeba wykazać, że w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się jego sytuacja materialna, np. wcześniej miała pani do dyspozycji większą kwotę na utrzymanie, bo mąż znacznie lepiej zarabiał, a teraz pani środki są dużo bardziej ograniczone.

-------

   Podział majątku wspólnego. Czy majątek małżonków jest dzielony nie tylko pomiędzy małżonków, ale również pomiędzy ich wspólne dzieci?

Majątek dorobkowy małżonków jest wyłącznie ich własnością. Dzieci, niezależnie od tego czy są małoletnie czy pełnoletnie, nie mają żadnych praw właścicielskich do majątku wspólnego rodziców.

----

   Wyłączna wina w rozwodzie a podział majątku. Czy wyłączna wina jednego z małżonków za rozkład pożycia ma wpływ na podział majątku dorobkowego małżonków?

Zdecydowanie wina jednego z małżonków za rozkład pożycia  nie ma wpływ na podział majątku dorobkowego małżonków. Nawet jeśli jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia, pozostaje to bez wpływu na podział majątku dorobkowego. Co do zasady majątek wspólny dzieli się pomiędzy małżonków w równych częściach (po połowie), choć w szczególnych okolicznościach (rażąca rozrzutność, uzależnienie od hazardu itp.) możliwe jest ustalenie przez sąd, że małżonkowie w nierównych częściach przyczynili się do powstania tego majątku.

----

   Ile kosztuje sprawa o rozwód ?

Obecnie opłata sądowa od pozwu o rozwód bądź separację jest stała i wynosi 600 zł. Wynika to z ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, obowiązującej od 2 marca 2006 r. W poprzednim stanie prawnym, tj. pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy z 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sprawy o rozwód bądź separację nie były objęte opłatą stałą. Sąd w wyroku rozwodowym ustalał tę opłatę – zwyczajowo wynosiła ona równowartość miesięcznych zarobków każdego z małżonków.

---

   Odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka. Czy jeżeli jeden z małżonków narobi długów, drugi z małżonków również będzie za nie odpowiadał?

Odpowiedzialność za długi współmałżonka ogranicza się tylko do majątku wspólnego i to pod warunkiem, że wynika z zobowiązania zaciągniętego przez małżonka za zgodą drugiego.

---

   Jak założyć sprawę o rozwód ?

Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jednakże konieczne jest wypełnienie określonych ustawą przesłanek.

----

   W jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków? Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków?

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać zarówno w sądzie bądź zdecydować się na porozumienie i polubownie dokonać odpowiednich podziałów majątku wspólnego poprzez umowny podział majątku przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

----

   Jakie są skutki orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków ?

Zdecydowana większość osób decydująca się na orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka decyduje się na to ze względu na chęć osiągnięcia moralnego zwycięstwa. Jednak  warto pamiętać, iż orzeczenie przez Sąd rozwodu między stronami z winy jednego ze współmałżonków ma duże znaczenie również w aspekcie finansowym, bowiem wyłącznie winny małżonek nie może domagać się alimentów od małżonka nie winnego. Małżonek niewinny może żądać od drugiego małżonka alimentów nie tylko wtedy gdy popadnie w niedostatek, ale także również gdy na skutek rozwodu jego stopa życiowa ulegnie pogorszeniu.

-----

   Jak ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie?

Rozdzielność majątkową małżonkowie jeśli pozostają zgodni mogą ustanowić przed notariuszem. Natomiast jeśli tylko jedno z małżonków pragnie ustanowienia rozdzielności majątkowej konieczne jest założenie sprawy w Sądzie. Co ważne orzeczenie rozdzielności majątkowej przed Sądem może nastąpić z datą wyroku lub też z datą wsteczną.

----

   Czy przemoc jednego z małżonków ma wpływ na orzeczenie w zakresie winie w sprawie o rozwód ?

Zarówno przemoc fizyczna jak i psychiczna w małżeństwie jest trudna oraz niezwykle ciężka do udowodnienia. Jednak jeśli do rozpadu małżeństwa dochodzi na skutek przemocy fizycznej czy psychicznej jednego z małżonków ma to oczywiście wpływ na orzeczenie Sądu w zakresie winy w sprawie o rozwód.

----

   Kto może wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, iż z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić mąż matki, matka dziecka jak i samo dziecko. Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić również Prokurator. Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: "Pozew o zaprzeczenie ojcostwa".

----

   Kiedy można żądać obniżenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka?

Rodzic zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz małoletniego dziecka może ze względu na zmianę stosunków, czyli pogorszenie jego możliwości zarobkowych i majątkowych, żądać ich obniżenia. Ustalając zmianę stosunków należy dokonać porównania „momentu początkowego”, czyli zawarcia umowy, w której została określona wysokość alimentów, lub też uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty, oraz momentu końcowego, czyli orzeczenia sądu zmieniającego umowę bądź wyrok.

Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: "Obniżenie alimentów na dziecko".

---

   Kiedy można żądać uchylenia alimentów na dziecko?

Uchylenia alimentów na dziecko można żądać w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne stanowi dla rodzica uszczerbek w zaspokajaniu własnych potrzeb bądź dochody dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania bądź dziecko już pełnoletnie nie dokłada osobistych starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

----

   Kto można wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Bez względu na władzę rodzicielską rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, odnosi się to zarówno do kontaktów bezpośrednich tj. przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) oraz kontaktów pośrednich tj. poprzez porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Tym samym rodzic, który pozbawiany jest kontaktów z dzieckiem uprawniony jest wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: "Uregulowanie kontaktów z dzieckiem w okresie pandemii".

---

   Co powinien zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy zaproponować formę kontaktów z małoletnim dzieckiem. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane m.in. przez osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez, prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania w tym na wakacje, ferie itp., kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem Skype z dzieckiem w określonych godzinach.

Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: "Ustalenie kontaktów z dzieckiem".

---

   Kto oprócz rodziców może domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mają zarówno jego rodzice jak i pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt z małoletnim dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców.

Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: "Ustalenie kontaktów z dzieckiem".

---

   Kiedy można żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców nad dzieckiem?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Dobro dziecka może być zagrożone z powodu niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, które może polegać na: zaniedbywaniu potrzeb dziecka, nieodpowiednim dbaniu o zdrowie dziecka, zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego, pozostawienie dziecka bez właściwej opieki, doprowadzenie do sytuacji powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka.

Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: „Ograniczenie władzy rodzicielskiej”.

---

   Kto może złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców bądź obojga rodziców?

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć:

1. jeden z rodziców;

2. każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje się krzywda w wyniku nienależycie sprawowanej władzy rodzicielskiej, mogą to być też placówki oświatowe, policja, opieka społeczna, organy samorządu oraz administracji rządowej, organizacje i placówki sprawujące opiekę nad dzieckiem;

3. Sąd postępowaniu z urzędu.

Więcej na temat zaprzeczenia ojcostwa znajdziesz w naszym artykule: „Ograniczenie władzy rodzicielskiej”.

----

   Czym różni się ograniczenie władzy rodzicielskiej od jej pozbawienia?

W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej, rodzice tracą wszelkie uprawnienia, które do tej pory im przysługiwały. Przy ograniczeniu, niektóre z dotychczasowych uprawnień rodzice zachowują. Pozbawienie władzy rodzicielskiej, następuje  gdy nie może być ona wykonywana ze względu na trwałą przeszkodę lub gdy rodzice nadużywają władzy względem dzieci i rażąco zaniedbują swoje obowiązki. Natomiast do ograniczenia władzy rodzicielskiej następuje, gdy niemożność wykonywania jej przez rodziców jest czasowa np. życie w rozłączeniu, zamieszkiwanie jednego z rodziców za granicą.

---

   Kiedy można dochodzić alimentów od współmałżonka po rozwodzie?

Małżonek, który nie jest winny rozkładu pożycia, może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, nawet wówczas gdy nie żyje w niedostatku. Wystarczy bowiem, aby rozwód spowodował znaczne pogorszenie sytuacji życiowej małżonka niewinnego. Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa, gdy osoba uprawniona ponownie wstąpi w związek małżeński lub gdy zmienią się okoliczności na podstawie których orzeczono o obowiązku alimentacyjnym.

---

   Czy przy rozwodzie potrzebny jest prawnik?

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu i w maksymalny sposób zabezpieczyć swoje interesy pomoc adwokata może być nieoceniona.  Porada prawna w sprawie rozwodowej tym różni się od szukania informacji na forach i pisania pozwów na podstawie wzorców, że prawnik powinien zindywidualizować ją do potrzeb klienta, bowiem każdy stan faktyczny wymaga wypracowania odmiennej strategii procesowej.

----

   Czym są mediacje w sprawach o rozwód?

Sala sądowa, obecność sądu, pełnomocników niejednokrotnie dodatkowo stresuje strony postępowań rozwodowych, w związku z czym trudno jest im wypracować jakikolwiek kompromis np. w kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktami z nimi, wysokością alimentów. Dlatego czasami  warto rozważyć uzgodnienie spornych kwestii i wypracowanie zadowalającego obie strony konsensusu w bardziej dogodnych warunkach. Mediacje to alternatywna forma rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu porozumienia.

----

   Jak odzyskać zaległe alimenty na dziecko?

Jeśli alimenty były orzeczone w wyroku rozwodowym, były mąż lub żona nie płaci alimentów należy  wnieś do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi, a po jego otrzymaniu  istnieje możliwość złożenia wniosku  do komornika o wszczęcie egzekucji. Kolejnym sposobem dochodzenia zaległości alimentacyjnych jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 209k.k. czyli przestępstwa nie alimentacji.  Kolejno istnieje możliwość otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

----

   Na czym polega opieka naprzemienna nad dzieckiem?

Opieka naprzemienna nad dzieckiem  to system sprawowania opieki nad dziećmi, w którym dziecko spędza tyle samo czasu z każdym z rodziców. Zwykle zamiana następuje co dwa tygodnie. Przy takim rozwiązaniu dziecko mieszka na zmianę w domu ojca i matki. Najlepiej sprawdza się wśród małżonków, którzy nie zaogniają sporów mimo rozpadu ich związku małżeńskiego oraz mieszkają w nieznacznej odległości od siebie.

-----

   Jakie prawa przysługują pasażerowi w sytuacji, gdy lot jest opóźniony?

Jeśli Twój lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu, masz prawo do uzyskania pomocy, zwrotu kosztów lub do lotu powrotnego, w zależności od długości opóźnienia i długości trasy. Jeśli pasażer docierają do swojego miejsca docelowego z co najmniej z 3 godzinnym opóźnieniem, to takie opóźnienie daje pasażerom prawo do odszkodowania. Wyjątkiem są sytuacje gdy opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków przez przewoźnika. Więcej dowiesz się w art na naszym blogu "Odszkodowania za odwołany lot".

----

   Co to jest dobrowolne poddanie się karze?

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją prawa karnego polega na wydaniu przez Sąd wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 kpk). Oskarżony ma prawo złożyć wniosek o wymierzenie mu określonej kary. W takiej sytuacji wyrok zostaje wydany na pierwszej rozprawie, po przesłuchaniu oskarżonego.

----

   Kto może dobrowolnie poddać się karze?

Dobrowolnie poddać się karze może każdy oskarżony o występek, oczywiście przy zachowaniu warunków określonych w przepisach. Z propozycją rodzaju kary czy środków karnych występuje sam oskarżony, jednakże jego wniosek musi zostać zaakceptowany przez prokuratora, pokrzywdzonego i sąd. W powyższych  negocjacjach nieoceniona może okazać się pomoc  adwokata, który występuje w sprawie jako obrońca.

----

   Zatrzymanie, tymczasowy aresztowanie – co robić?

Zatrzymanie, a następnie tymczasowe aresztowanie, w większości przypadków stanowi duże zaskoczenie dla osoby zatrzymanej. Warto pamiętać, iż to moment nie tylko bardzo stresujący ale najbardziej dynamiczny moment postępowania karnego, w którym należy podjąć szybkie i zdecydowane działania. Dlatego też skuteczna obrona podjęta na wczesnym etapie pozwala na wyznaczenie jego dalszego kierunku. Istotne jest, aby podejrzany, znał swoje uprawnienia i wiedzieli, w jaki sposób z nich może skorzystać. 

----

   Zatrzymanie przez Policję – co robić?

Zatrzymanie przez Policję może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazują się bezcelowe lub bezskuteczne. Zatrzymany w razie potrzeby może skorzystać z pomocy adwokata, który pouczy osobę zatrzymaną o przysługujących jej sprawach oraz zadba o to aby zatrzymanie trwało jak najkrócej.

----

   Zatrzymanie na 24 godzin – powody zatrzymania?

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

----

   Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – jak je uzyskać?

Uprawomocnienie się wyroku skazującego nie zawsze będzie oznaczało natychmiastowe skierowanie skazanego do zakładu karnego. Skazany, może skorzystać z odroczenia w czasie pobytu w zakładzie karnym, które jest możliwe dzięki instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, uregulowanej w Kodeksie karnym wykonawczym tj. art. 150 i art. 151. W każdej sytuacji mogą się pojawić okoliczności, które niejako uniemożliwią wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy możesz  uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

----

   Jak założyć Niebieską Kartę?

Niebieska Karta zakładana jest w związku z przemocą domową. Najczęściej wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" dochodzi podczas interwencji policji w związku z wezwaniem.  Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej skontaktuj się z nami. Poinformujemy Cię o przysługujących prawach i pomożemy w przypadku wszczęcia postępowania karnego. 

----

   Obrona sprawcy pobicia – art. 158 k.k.

Z pobiciem mamy do czynienia w przypadku czynnej napaści dwóch lub więcej napastników na jedną lub więcej osób. Jeśli zostałeś oskarżony o pobicie, nie wiesz jakie prawa ci przysługują, potrzebujesz obrońcy skontaktuj się nami.

----

   Obrona w sprawie o  art 207 k.k.

Sprawy o znęcanie się należą do najbardziej  długotrwałych postępowań karnych, nie tylko przez liczbę świadków koniecznych do przesłuchania, ale również przez konieczność wyjaśniania wielu czynników. Rozstrzygnięciu podlegają znamiona przestępstwa tj. umyślności, stosunku zależności, przewagi i wzajemności w zachowaniach stron. Skomplikowany proces dochodzenia do prawdy materialnej, powodują, że skorzystanie przez oskarżonego z pomocy adwokata może okazać się nieocenione dla prawidłowej realizacji prawa do obrony.

----

   Obrona oskarżonego o oszustwo - 286 k.k.

Prawo do obrony jest jedną z głównych oraz fundamentalnych zasad procesu karnego i przysługuje oskarżonemu zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w trakcie trwania procesu sądowego. Obrońca oskarżonego zajmuje się niezbędnymi sprawami związanymi z ewentualną możliwością jak najszybszego zakończenia postępowania karnego, tymczasowym aresztowaniem, sprawdzeniem akt oraz rozpoczęciem gromadzenia dowodów przemawiających na korzyść swojego klienta, a co najważniejsze służy pomocą przy obraniu strategii procesowej w obronie swojego klienta.

----

   Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (ustawa o SENT). Czy w przypadku nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika albo podmiot wysyłający albo podmiot odbierający istnieje możliwość odwołania się od decyzji?

Tak. Od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za stwierdzone naruszenie ustawy o SENT przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni. Liczony jest od daty doręczenia decyzji. Katalog kar pieniężnych określony w art. 21, 22, 22a i 24 ustawy o SENT wacha się od 1.000 zł do 20.000 zł za naruszenie, przy czym Organ musi rozważyć czy nie zachodzi przesłanka odstąpienia od nałożenia kary tj. ważny interes podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika albo interes publiczny, dlatego warto rozważyć wniesienie odwołania.

----

   Jakie są konsekwencje braku międzynarodowego listy przewozowego CMR? Czy zleceniodawca może odmówić przewoźnikowi zapłaty za wykonane zlecenie przewozowe?

Mając na uwadze treść przepisów Konwencji CMR, orzecznictwo sądów polskich a także poglądy przedstawiane w doktrynie niezgodne jest z istotą przewozu uzależnianie płatności frachtu za transport od uprzedniego przedłożenia listu przewozowego, czy też dostarczenia jego w określonym terminie. Taki obowiązek nie wynika z żadnych obowiązujących przepisów prawa. Żaden przepis Konwencji CMR nie normuje instytucji wstrzymywania lub odmowy płatności za wykonaną usługę transportową niezależnie od przewidzianych powodów w zleceniach przewozowych. W prawie transportowym obowiązuje zasada, iż za wykonanie usługi transportowej należy się zapłata, z kolei wszelkie szkody lub straty należy wyjaśnić niezależnie od zapłaty frachtu za wykonany przewóz. Odpowiedzialność przewoźnika sprowadza się do odpowiedzialności za utratę lub niewłaściwe użycie dokumentów określonych w liście przewozowym i dołączonych do niego. Przy czym należy podkreślić, iż odpowiedzialność przewoźnika w tym zakresie ograniczona jest do wysokości odszkodowania w razie zaginięcia towaru.

----

   Jakie grożą kierowcy konsekwencje za jazdę na magnesie czy za zakłócanie pracy tachografu?

ITD kwalifikuje jazdę na magnesie za ingerencję w działanie tachografu i jest to naruszenie określone pod lp. 6.1.3. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Naruszenie zagrożone jest karą pieniężna w kwocie 10.000 zł i stanowi zarazem najpoważniejsze naruszenie (NN). Podkreślić należy, iż z popełnieniem tego naruszenia wszczynana jest procedura oceny dobrej reputacji. Naruszenie kierowcy wiąże się także z konsekwencjami dla przewoźnika i zarządzającego transportem. 

Dodatkowo zauważyć należy, iż zakłócanie prawidłowego działania tachografu ma wpływ na prawidłowość pomiaru licznika – drogomierza, co wiąże się z odpowiedzialnością karną. Otóż art. 306a k.k. przewiduje karalność za cofanie lub inną ingerencję we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym. Zgodnie z w/w przepisem kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega również ten kto zleca wykonanie takiego czynu. 

----

   Jaka grozi kara za cofanie drogomierza / przekręcanie licznika w samochodzie? 

W przepisie art. 306a. k.k. uregulowano odpowiedzialność karną za cofanie lub inna ingerencję we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym. Tak tez ten kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie w/w czynu. Z kolei w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

----

   Kradzież paliwa z ciężarówki przez kierowcę – co grozi?

Przez kradzież należy rozumieć chęć postępowania z przedmiotem zaboru tak jak właściciel czyli objęcie przedmiotu we własne posiadanie, zużycie, sprzedaż, porzucenie czy też podarowanie innej osobie. Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. odpowiedzialność karną ponosi ten kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na wartość skradzionego paliwa przez kierowcę z ciężarówki, bowiem jeśli wartość nie przekroczy 500 zł wówczas popełniony czyn będzie wykroczeniem. Zgodnie z art. 119 § 1 k.w. ten kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

----

   Niezabezpieczenie ładunku przez kierowcę. Jakie są konsekwencje dla kierowcy?

Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu – tak art. 61 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zatem w przypadku rozmieszczenie lub zabezpieczenie przewożonego ładunku niezgodnie z obowiązującymi normami grozi mandat karny w kwocie 200 zł.

----

   Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej w pojeździe ciężarowym – jakie są konsekwencje dla kierowcy?

Wiadomo, iż ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. 

Zatem na kierowcę może zostać nałożona kara na podstawie art. 97 k.w. w zw. z art. 61 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Jest to mandat karny w kwocie od 100 do 300 zł, zaś w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do Sądu – kara grzywny wynosi do 3 tys. zł albo kara nagany. W przypadku, kiedy dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia drogi, podstawą sankcji jest art. 99 § 1 pkt 2 kw. Nie można pominąć, iż zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 3. ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego.

----

   Co jaki czas można podwyższyć alimenty?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazują ile czasu musi upłynąć pomiędzy sprawą o ustalenie wysokości alimentów a kolejną sprawą o podwyższenie alimentów. Ponadto przepisy nie wskazują jak często można tego rodzaju powództwa składać. Podstawowym warunkiem wystąpienia z powództwem o podwyższenie alimentów jest zmiana stosunków po stronie uprawnionego – dziecka poprzez np. zwiększenie jego usprawiedliwionych potrzeb oraz zmianą stosunków po stronie zobowiązanego – ojca. Więcej informacji na temat podwyższenia alimentów znajdziesz w naszym artykule: "Podwyższenie alimentów".

   Co daje rozdzielność majątkowa w małżeństwie?

Rozdzielność majątkowa stanowi finansowe zabezpieczenie rodziny, w sytuacji gdy jeden z małżonków lub oboje małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą. Zatem małżonek posiadając rozdzielność majątkową nie odpowiada swoim majątkiem za długi spowodowane zachowaniem drugiego małżonka. Jednakże należy pamiętać, że takowe wyłączenie nie jest samowolne. Otóż zgodnie z art. 471 k.r.o. małżonek może powoływać się względem innych osób (np. wobec wierzyciela swojego małżonka) na umowę majątkową małżeńską (intercyzę), gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Tak więc na małżonku spoczywa obowiązek poinformowania kontrahenta (wierzyciela) o naszym ustroju majątkowym – rozdzielności majątkowej (posiadanej intercyzie). Wówczas wierzyciel ma prawo przypuszczać, że w naszym małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który jest zasadą. W przypadku niepoinformowania o ustroju rozdzielności majątkowej (intercyzie), wówczas występują w stosunku do niego skutki takie same, jakby umowa majątkowa w ogóle nie została zawarta. O ile umowa jest ważna, ale w stosunku do tego wierzyciela jest bezskuteczna. Stąd też ten wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z majątku, który byłby objęty wspólnością ustawową, gdyby intercyzy nie było.

 

Kancelaria adwokacka Rzeszów