Żądanie orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeżeli strony nie złożą zgodnego wniosku o nieorzekaniu o winie za rozkład pożycia któregokolwiek z małżonków, Sąd z urzędu musi orzec o przedmiotowej winie. W takim przypadku niezbędne jest wnikliwe badanie sprawy i indywidualne rozstrzygnięcie co do winy każdego z małżonków. Z żądaniem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka może wyjść małżonek występujący z pozwem. Ustawodawca wprost nie wskazał w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przykładów zachowań, które przesądzają o winie jednego z małżonków. Obiektywnie jednak można wskazać, że do rozkładu pożycia małżeńskiego z wyłącznej winy przyczyniają się następujące zachowania jednej ze stron: nadużywanie alkoholu lub środków odurzających, zdrada (jeśli była przyczyną rozkładu pożycia, a nie jego skutkiem), przemoc fizyczna lub psychiczna, nieprzyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

Czym jest wina jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego

rozwód z orzeczeniem o winieUstawodawca wprost w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie przedstawił definicji winy za rozkład pożycia małżonków, dlatego zastosowanie ma ogólne rozumienie winy z prawa cywilnego. W świetle którego na winę składają się dwa elementy – obiektywny w postaci naruszenia określonej normy postępowania i subiektywny – określający stosunek psychiczny osoby do własnego zachowania się lub do zaniechania. Dla przypisania winy oba te elementy składowe muszą występować łącznie, brak któregoś powoduje, iż nie może być mowy o winie. Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte określone działanie lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wystarczy możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa. Możliwość przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Rozwód z orzeczeniem winy małżonka

Zawinione przyczyny rozkładu pożycia to najczęściej: zdrada, znęcanie się psychiczne czy fizyczne, straszenie, poniżanie, opuszczenie małżonka, postawa egocentryczna, ambicjonalna czy niechęć do podjęcia pracy zarobkowej. Warto pamiętać, iż małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami, jakie przewiduje ustawa. Natomiast jeśli ich niewłaściwe zachowanie miało miejsce już po powstaniu i utrwaleniu rozkładu pożycia i nie może być uznane za jego przyczynę, oceniać je trzeba z punktu widzenia przesłanki zasad współżycia społecznego dla oceny zgodności orzeczenia rozwodu z tymi zasadami oraz oceny zgodności z nimi odmowy zgody na rozwód małżonka, któremu nie można przypisać winy.

Nieprawidłowe zachowanie jednego współmałżonka w trakcie trwania małżeństwa lecz po wystąpieniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.
Zdrada, czy wstąpienie w nowy związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład. Bowiem między tymi dwoma zdarzeniami brak jest związku przyczynowo - skutkowego.

Ile trwa sprawa o rozwód z orzeczeniem winy?

Wiele osób decydujących się na rozwód, obawia się, iż rozwód z orzeczeniem o winie może znacznie się przedłużać. Jednak warto pamiętać, iż sprawy o rozwód są sprawami bardzo indywidualnymi i zarówno wynik, jak i czas trwania takiego postępowania zależy od materiału dowodowego zabranego w jego toku. Wszystko zależy od tego jakimi dowodami strony będą uzasadniać swoje stanowiska, zależy to od ilości świadków, od ilości przedstawionych dokumentów itp.

Skutki orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków

Zdecydowana większość osób decydująca się na orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka decyduje się na to ze względu na chęć osiągnięcia moralnego zwycięstwa. Oprócz czysto ambicjonalnych pobudek niezwykle duży wspływ na tę decyzję ma ewentualny argument tłumaczący rozwód dla rodziny, dzieci czy bliskich przyjaciół rodziny.

Orzeczenie przez Sąd rozwodu między stronami z winy jednego ze współmałżonków ma duże znaczenie również w aspekcie finansowym, bowiem wyłącznie winny małżonek nie może domagać się alimentów od małżonka nie winnego. Małżonek niewinny może żądać od drugiego małżonka alimentów nie tylko wtedy gdy popadnie w niedostatek, ale także również gdy na skutek rozwodu jego stopa życiowa ulegnie pogorszeniu. Co więcej, niewinny małżonek może otrzymywać takie alimenty dożywotnio. Dodatkowo wina za rozkład pożycia małżeńskiego ma również wpływ na ewentualne przyszłe żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Sprawy o rozwód niejednokrotnie sprawiają stronom duże problemy, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się sprawami o rozwód zarówno w przypadku braku orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, jak również w sytuacjach orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód z Orzeczeniem o Winie

Sprawy rozwodowe Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem z orzeczeniem winy, czy warto starać się o orzeczenie winy małżonka, jak złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat od Rozwodów Rzeszów