Władza rodzicielska a jej wykonywanie

Treść władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem tożsamym z jej wykonywaniem, bowiem samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z nich bez pozbawiania praw rodzicielskich drugiego rodzica. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu

ograniczenie władzy rodzicielskiejOgraniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas gdy zagrożone jest dobro dziecka. Dobro dziecka może być zagrożone przede wszystkim z powodu niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, które może polegać na: zaniedbywaniu potrzeb dziecka, nieodpowiednim dbaniu o zdrowie dziecka, zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego, pozostawienie dziecka bez właściwej opieki, doprowadzenie do sytuacji  powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek jednego z rodziców

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić również w sytuacji gdy doszło do rozłączenia rodziców (rozwód, separacja). Zgodnie z art. 107 KRO jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Ma to miejsce zazwyczaj w sytuacjach gdy jedne z rodziców mieszka za granicą państwa, w którym mieszka dziecko, kontakt z drugim z rodziców jest mocno ograniczony, jeden z rodziców zupełnie nie przejawia zainteresowania dzieckiem czy w przeszłości w sposób nieprawidłowy wykonywał swoje obowiązki względem dziecka narażając jego zdrowie i życie.

Kto może złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wskutek:
1. złożenia wniosku przez jednego z rodziców;
2. złożenia wniosku przez każdego, kto posiada odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje się krzywda w wyniku nienależycie sprawowanej władzy  rodzicielskiej, mogą to być też placówki oświatowe, policja, opieka społeczna, organy samorządu oraz administracji rządowej, organizacje i placówki sprawujące opiekę nad dzieckiem.
3. wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu.

Procedura  wszczęcia wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej:
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.  Wraz ze złożeniem wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy uiścić opłatę sądową w kwocie 40 zł, natomiast w przypadku wniosku o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej  należy uiścić opłatę w kwocie 100 zł.

Czym kieruje się Sąd w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

W sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej Sąd ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka, uwzględniając stopień dojrzałości małoletniego oraz charakter sprawy opiekuńczej. Jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe, sąd winien rozważyć możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. W sprawie o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania sąd opiekuńczy, kierując się  dobrem małoletniego, bierze również pod rozwagę zasady psychologii rozwojowej i pedagogiki, z których wynika że – przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności – dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców, jednakże w pierwszym okresie życia ważniejsze są kontakty z matką, a w latach późniejszych, szczególnie gdy jest to chłopiec – niezbędne są również kontakty z ojcem.

Ograniczenie Władzy Rodzicielskiej

Jak Ograniczyć Władzę Rodzicielską

Sprawy dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej bywają niezwykle bolesne dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym o ograniczenie władzy rodzicielskiej, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie.

Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Prawo Rodzinne Adwokat Rzeszów