Pozew o rozwód

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały wówczas gdy sytuacja pomiędzy małżonkami nie rokuje poprawy ich relacji. Zwłaszcza rozkład musi być zupełny, czyli zaistnieć w trzech sferach tj. fizycznej, uczuciowej i gospodarczej. W przypadku zaistnienia łącznie wszystkich powyższych warunków wtedy Sąd może orzec rozwód. Niemniej jednak orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w sytuacji gdy z pozwem występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, jak również, gdy wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Więcej informacji na ten temat w artykule pt. "ROZWÓD – Przesłanki orzeczenia rozwodu".

Wyrok rozwodowy

jak złożyć pozew o rozwódSąd Okręgowy orzekając rozwód zobowiązany jest orzec który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku zgodnego żądania stron, Sąd może zaniechać orzekania o winie za rozkład pożycia. Taki wniosek o nie orzekanie o winie można zamieścić w pozwie o rozwód czy też w odpowiedzi na pozew. Jednakże w sytuacji braku porozumienia małżonków w tym zakresie, Sąd orzekający zobligowany będzie do przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie oraz orzec winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Wobec ustalenia winy Sąd może orzec bądź że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia bądź tylko jedna z stron ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia. 

Jakie zdarzenia składają się na winę rozkładu pożycia?

Zdarzenia składające się na winę za rozkład pożycia małżeństwa są różne, tak też może to być: niewierność małżeńska; agresja; groźby; opuszczenie rodziny przez małżonka; brak współdziałania dla dobra rodziny; odmawianie pomocy; brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny; znęcanie psychiczne i fizyczne; zbytnie uzależnienie małżonka od własnej rodziny; oraz zły stosunek do rodziny współmałżonka.

Inne rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym

W przypadku gdy strony postępowania – małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd Okręgowy zobowiązany jest wraz z orzeczeniem rozwodu orzec również kwestie z nimi związane, a to orzeka o miejscu pobytu małoletnich dzieci oraz o władzy rodzicielskiej. W sytuacji gdy małżonkowie dochodzą do porozumienia odnośnie sposobu wychowywania dzieci, wówczas Sąd orzeka, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom – małżonkom. Jeżeli pomiędzy małżonkami brak jest porozumienia jednocześnie istnieją okoliczności konfliktowe a w tym uniemożliwiające wspólną opiekę oraz wychowanie małoletnich dzieci, wtedy Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z małżonków, a także pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z małżonków. 

Kolejnym rozstrzygnięciem w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małoletnich dzieci, z tym że wysokość alimentów odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małoletnich dzieci oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym obojga rodziców – małżonków.

Ponadto w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy orzeka o kontaktach jednego z rodziców z małoletnimi dziećmi, na żądanie tego rodzica w przypadku braku porozumienia w ich realizacji. 

W  przypadku gdy małżonkowie przybywają w wspólnym mieszkaniu, w wyroku rozwodowym Sąd może zamieścić rozstrzygnięcie w przedmiocie wspólnego mieszkania. W wyjątkowych okolicznościach Sąd może orzec o eksmisji współmałżonka z mieszkania. 

Rozwód a alimenty na małżonka

Z żądaniem o alimenty od drugiego małżonka na swoją rzecz może wystąpić ten małżonek, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia oraz znajduje się w niedostatku. Zatem małżonek może złożyć wniosek o takie alimenty wówczas gdy jego sytuacja materialna po rozwodzie ulegnie pogorszeniu. W rzeczywistości najczęściej ma to miejsce w przypadku dużych dysproporcji w zarobkach małżonków czy też gdy jeden z małżonków nie pracował zawodowo, bowiem opiekował się dziećmi i zajmował domem. Tak więc, uprawniony małżonek może żądać dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom a także odpowiadających możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego małżonka. 

Rozwód a podział majątku

W pozwie o rozwód można zawrzeć wniosek o orzeczenie podziału majątku wspólnego małżonków. Jednakże Sąd Okręgowy dokona podziału majątku na etapie postępowania rozwodowego, wówczas gdy jego nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu. Niejednokrotnie postępowanie o podział majątku a w tym dotyczący kwestii finansowych pomiędzy małżonkami może wydłużyć postępowanie w sprawie rozwodowej, stąd też podział majątku będzie trzeba przeprowadzić w odrębnej sprawie. Więcej informacji na ten temat w artykule pt. „Podział majątku wspólnego małżonków”.

Koszty w sprawie o rozwód

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł, płaci ją osoba wnosząca pozew bądź na rachunek właściwego Sądu Okręgowego bądź w kasie tegoż Sądu. Zauważyć należy, iż w przypadku orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, Sąd Okręgowy zwróci powodowi połowę kwoty – 300 zł, z kolei dalsza kwota 150 zł zostaje zasądzona od drugiego małżonka, który musi ją oddać inicjatorowi postępowania o rozwód. W toku postępowania o rozwód mogą pojawić się dodatkowe opłaty, takie jak zaliczki na poczet kuratora w przedmiocie sporządzenia wywiadu środowiskowego. W przypadku gdy nie zgadzamy się z orzeczenie Sądu Okręgowego (Sądu I Instancji), opłata sądowa od apelacji wynosi 600 zł. 

Rozwód i co dalej?

W wyniku orzeczenia rozwodu ustaje małżeństwo stron. Jednocześnie na skutek orzeczenia rozwodu pomiędzy stronami ustaje wspólność ustawowa małżeńska. Małżonek rozwiedziony nie jest uznawany za członka rodziny drugiego małżonka, i tym samym nie dziedziczy ustawowo po nim. W terminie 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu, małżonek który przyjął nazwisko męża/żony, może złożyć oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o powrocie do nazwiska sprzed małżeństwa.

Sprawy o rozwód niejednokrotnie sprawiają stronom duże problemy zwłaszcza jeśli dochodzą do tego kwestie związane z małoletnimi dziećmi, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się sprawami o rozwód zarówno w przypadku braku orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, jak również w sytuacjach orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak złożyć pozew o rozwód

Szybki rozwód Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Adwokat Rozwody Rzeszów