Rozwód Rzeszów

Przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały wówczas gdy sytuacja pomiędzy małżonkami nie rokuje poprawy ich relacji. Zwłaszcza rozkład musi być zupełny, czyli zaistnieć w trzech sferach tj. fizycznej, uczuciowej i gospodarczej. W przypadku zaistnienia łącznie wszystkich powyższych warunków wtedy Sąd może orzec rozwód. Niemniej jednak orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w sytuacji gdy z pozwem występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, jak również, gdy wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Więcej informacji na ten temat w artykule pt. "ROZWÓD – Przesłanki orzeczenia rozwodu".

Wyrok rozwodowy

jak złożyć pozew o rozwódSąd Okręgowy orzekając rozwód zobowiązany jest orzec który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku zgodnego żądania stron, Sąd może zaniechać orzekania o winie za rozkład pożycia. Taki wniosek o nie orzekanie o winie można zamieścić w pozwie o rozwód czy też w odpowiedzi na pozew. Jednakże w sytuacji braku porozumienia małżonków w tym zakresie, Sąd orzekający zobligowany będzie do przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie oraz orzec winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Wobec ustalenia winy Sąd może orzec bądź że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia bądź tylko jedna z stron ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia. 

Przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie

Zdarzenia składające się na winę za rozkład pożycia małżeństwa są różne, tak też może to być: niewierność małżeńska; agresja; groźby; opuszczenie rodziny przez małżonka; brak współdziałania dla dobra rodziny; odmawianie pomocy; brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny; znęcanie psychiczne i fizyczne; zbytnie uzależnienie małżonka od własnej rodziny; oraz zły stosunek do rodziny współmałżonka.

Rozstrzygnięcia dotyczące dzieci w wyroku rozwodowym

W przypadku gdy strony postępowania – małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd Okręgowy zobowiązany jest wraz z orzeczeniem rozwodu orzec również kwestie z nimi związane, a to orzeka o miejscu pobytu małoletnich dzieci oraz o władzy rodzicielskiej. W sytuacji gdy małżonkowie dochodzą do porozumienia odnośnie sposobu wychowywania dzieci, wówczas Sąd orzeka, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom – małżonkom. Jeżeli pomiędzy małżonkami brak jest porozumienia jednocześnie istnieją okoliczności konfliktowe a w tym uniemożliwiające wspólną opiekę oraz wychowanie małoletnich dzieci, wtedy Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z małżonków, a także pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z małżonków. 

Kolejnym rozstrzygnięciem w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małoletnich dzieci, z tym że wysokość alimentów odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małoletnich dzieci oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym obojga rodziców – małżonków.

Ponadto w wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy orzeka o kontaktach jednego z rodziców z małoletnimi dziećmi, na żądanie tego rodzica w przypadku braku porozumienia w ich realizacji. 

W  przypadku gdy małżonkowie przybywają w wspólnym mieszkaniu, w wyroku rozwodowym Sąd może zamieścić rozstrzygnięcie w przedmiocie wspólnego mieszkania. W wyjątkowych okolicznościach Sąd może orzec o eksmisji współmałżonka z mieszkania. 

Rozwód a alimenty na małżonka

Z żądaniem o alimenty od drugiego małżonka na swoją rzecz może wystąpić ten małżonek, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia oraz znajduje się w niedostatku. Zatem małżonek może złożyć wniosek o takie alimenty wówczas gdy jego sytuacja materialna po rozwodzie ulegnie pogorszeniu. W rzeczywistości najczęściej ma to miejsce w przypadku dużych dysproporcji w zarobkach małżonków czy też gdy jeden z małżonków nie pracował zawodowo, bowiem opiekował się dziećmi i zajmował domem. Tak więc, uprawniony małżonek może żądać dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom a także odpowiadających możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego małżonka. 

Rozwód a podział majątku

W pozwie o rozwód można zawrzeć wniosek o orzeczenie podziału majątku wspólnego małżonków. Jednakże Sąd Okręgowy dokona podziału majątku na etapie postępowania rozwodowego, wówczas gdy jego nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu. Niejednokrotnie postępowanie o podział majątku a w tym dotyczący kwestii finansowych pomiędzy małżonkami może wydłużyć postępowanie w sprawie rozwodowej, stąd też podział majątku będzie trzeba przeprowadzić w odrębnej sprawie. Więcej informacji na ten temat w artykule pt. „Podział majątku wspólnego małżonków”.

Opłaty i koszty w sprawie o rozwód

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł, płaci ją osoba wnosząca pozew bądź na rachunek właściwego Sądu Okręgowego bądź w kasie tegoż Sądu. Zauważyć należy, iż w przypadku orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, Sąd Okręgowy zwróci powodowi połowę kwoty – 300 zł, z kolei dalsza kwota 150 zł zostaje zasądzona od drugiego małżonka, który musi ją oddać inicjatorowi postępowania o rozwód. W toku postępowania o rozwód mogą pojawić się dodatkowe opłaty, takie jak zaliczki na poczet kuratora w przedmiocie sporządzenia wywiadu środowiskowego. W przypadku gdy nie zgadzamy się z orzeczenie Sądu Okręgowego (Sądu I Instancji), opłata sądowa od apelacji wynosi 600zł. 

Przesłanki orzeczenia rozwodu

W wyniku orzeczenia rozwodu ustaje małżeństwo stron. Jednocześnie na skutek orzeczenia rozwodu pomiędzy stronami ustaje wspólność ustawowa małżeńska. Małżonek rozwiedziony nie jest uznawany za członka rodziny drugiego małżonka, i tym samym nie dziedziczy ustawowo po nim. W terminie 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu, małżonek który przyjął nazwisko męża/żony, może złożyć oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o powrocie do nazwiska sprzed małżeństwa.

Sprawy o rozwód niejednokrotnie sprawiają stronom duże problemy zwłaszcza jeśli dochodzą do tego kwestie związane z małoletnimi dziećmi, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się sprawami o rozwód zarówno w przypadku braku orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, jak również w sytuacjach orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak złożyć pozew o rozwód

Szybki rozwód Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Adwokat Rozwód Rzeszów