Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu

Zdrada małżeńska a rozwód

zdrada małżeńska a rozwódW toku postępowania o rozwód Sąd bada przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego jak również który z małżonków ponosi wyłączną winę za trwał i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jedną z przyczyn uzasadniającą stwierdzenie wyłącznej winy małżonka z rozkład pożycia małżeńskiego jest zdrada małżeńska. Czy zdrada małżeńska zawsze będzie wiązała się z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków? Co w przypadku niewierności małżeńskiej w trakcie sprawy o rozwód? Co w przypadku wybaczenia małżonka niewinnego?

Jak należy rozumieć zdradę małżeńską?

Wskazać należy, iż obydwoje małżonkowie są zobowiązani do zachowania względem siebie wierność małżeńskiej tj. fizycznej i duchowej wspólności, z wykluczeniem udziału osób trzecich, co wynika z jej istoty.

Najprościej mówiąc zdrada małżeńska jest naruszeniem wierności małżeńskiej. Naruszenie wierności małżeńskiej jest to wszelkie postępowanie jednego z małżonków wobec osoby trzeciej, które może być cudzołóstwem, bądź jedynie stwarzać jej pozory lub w inny sposób wykraczać poza przyjęte granice normalnie obyczajowości oraz przyzwoitości.

Krótko mówiąc zdrada narusza normy moralne oraz stanowi przejaw rażącej nielojalności wobec współmałżonka.

Zdrada małżeńska - rodzaje

Zdrada fizyczna

Znamieniem zdrady małżeńskiej jest zdrada fizyczna, czyli odbycie dobrowolnego fizycznego aktu płciowego z inną osobą płci przeciwnej lub nawet takiej samej.

Zdrada emocjonalna

Przez zdradę małżeńską rozumie się również zdradę emocjonalną, która nie musi wiązać się z aktem fizycznym małżonka z drugą osobą. Za zdradę emocjonalną uznaje się zachowania, które u osób postronnych mogą wywoływać przekonanie o pozostawaniu przez małżonka w bliskich relacjach z osobą trzecią. Jest to stwarzanie pozorów zdrady. Zdrada emocjonalna charakteryzuje się pozostawieniem małżonka samemu sobie, przy jednoczesnym spędzaniu wolnego czasu z inną osobą, brak szczerości co do rzeczywistych uczuć względem małżonka, zerwanie więzi uczuciowych i przeniesienie uczuć na osobę trzecią.

Zdrada jako przyczyna rozwodu

Oczywiście, że zdrada czy to fizyczna czy też emocjonalna stanowi postawę do rozwodu, jeżeli doprowadziła do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami. Musi być przyczyną rozpadu związku małżeńskiego poprzez ustanie więzi gospodarczej, seksualnej – fizycznej lub emocjonalnej - duchowej.

Zdrada jako przyczyna orzeczenia wyroku o wyłącznej winie

Małżonek, który dopuścił się zdrady, może zostać uznany przez sąd okręgowy za wyłącznie winnego trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego i w efekcie orzeczenia rozwodu będzie z jego winy. W toku postępowania dowodowego konieczne jest udowodnienie, że zanim doszło do zdrady,  w małżeństwie nie występowały oznaki rozkładu pożycia, a powodem problemów w małżeństwie stało się zachowanie małżonka, który zdradził.

Jednakże małżonek, który zdradził może próbować wykazać, że jego postępowanie nie stanowiło przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego i nie miało żadnego wpływu na relacje w małżeństwie, wówczas nie zostanie on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku gdy zachowanie obojga małżonków nie było prawidłowe, sąd może orzec rozwód z winy obu stron, bądź małżonka, który nie dopuścił się zdrady. W trakcie badania winy za rozkład pożycia małżeńskiego każde zawinione zachowanie małżonków będzie rozważane jako przyczyna rozkładu.

Podkreślić należy, jeśli do zdrady doszło po rzeczywistym - faktycznym ustaniu pożycia małżonków, sąd nie może przy wydaniu wyroku rozwodowego stwierdzić, że małżonek, który dopuścił się zdrady jest wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zdrada a wybaczenie niewiernemu małżonkowi

Z zdradą małżeńską wiąże się również możliwość przebaczenia małżonkowi jego niewłaściwego zachowania – niewierności. Jak należy rozumieć przebaczenie, otóż dotyczy to nie tylko samego faktu przebaczenia i  pojednania się małżonków, ale również wiąże się z związkiem przyczynowym, iż przestaje istnieć związek między przebaczonymi uchybieniami zachowania małżonka, a wzajemną postawą małżonków oraz stanem ich pożycia.

Przebaczenia a rozwód małżonków

Okoliczność przebaczenia nie wyłącza możność powoływania się na cudzołóstwo jako na przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli rzeczywiście przyczyniło się ono do takiego stanu rzeczy. Przebaczenie nie oznacza automatycznie, iż zdarzenia tj. zdrada traktowane są jako niebyłe, lecz wówczas w toku postępowania dowodowego sąd bada czy wybaczona zdrada i zachowanie małżonka przestały mieć wpływ na rozkład pożycia, czy zachowania małżonka niewiernego uległy powtórzeniu, czy też nastąpiła poprawa u tego małżonka.

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem i zdradą, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Prowadzenie spraw rozwodowych Rzeszów

Dodatkowe informacje możesz znaleźć również w artykule na naszym blogu oraz w dziale FAQ - Najczęściej zadawanych pytaniach przez naszych klientów. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Sprawy rozwodowe - Adwokat Rzeszów