Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Separacja czy Rozwód

Separacja a rozwód. W przypadku pojawienia się problemów w okresie trwania związku małżeńskiego, kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje kilka możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji poprzez rozwód bądź separację. Czym jest orzeczenie separacji, a czym orzeczenie rozwodu? Na pierwszy rzut pomimo zachodzącego podobieństwa między tymi instytucjami tak już stwierdzić należy, iż inne są przesłanki ich orzeczenia przez Sąd. Jaką podjąć decyzję?

Orzeczenie rozwodu będzie dopuszczalne, jeśli w toku postępowania dowodowego Sąd Okręgowy ustali, iż pożycie małżeńskie między małżonkami uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, a będą miały miejsce, gdy ustaną wszelkie łączące małżonków więzi tj. duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Kiedy zdecydować się na seprację

Z kolei dla orzeczenia separacji wystarczające jest udowodnienie w toku postępowania, iż pożycie małżeńskie między małżonkami uległo zupełnemu rozkładowi. Dla separacji nie jest konieczne, aby zupełny rozkład pożycia małżonków był również trwały. Podstawowym założeniem separacji jest podjęcie prób bądź ratowania związku małżeńskiego przez małżonków bądź utwierdzenie w przekonaniu, iż dalsze trwanie małżeństwa nie ma sensu.

Separacja w przeciwieństwie do rozwodu jest odwracalna. Zatem separacja nie powoduje ustania małżeństwa, tak jak w przypadku rozwodu, małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W dalszym ciągu małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, zaś na wspólny zgodny wniosek mogą powrócić do wspólnego pożycia – poprzez zniesienie separacji. W przypadku rozwodu nie jest dopuszczalna taka możliwość, chyba że strony ponownie zawrzą związek małżeński.

            Jak już podkreślono w przypadku separacji małżeństwo nadal istnieje, a tym samym na podstawie względów słuszności, oboje małżonkowie mają obowiązek wzajemnej sobie pomocy dotyczy to zarówno sfery materialnej, jak i sfery niematerialnej, polegającej na duchowym i psychicznym wsparciu i okazywaniu zainteresowania. Tak już nie jest w sytuacji rozwodu, wówczas nie istnieją pomiędzy byłymi małżonkami jakiekolwiek obowiązki.

Separacja czy rozwód

            Podobnie jak przy rozwodzie, Sąd Okręgowy orzeka o sprawach związanych z sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi poprzez koszty utrzymania małoletnich dzieci - alimenty, władzę rodzicielską jak i kontakty z rodzicem, z którym nie będą mieszkały.

            Analogicznie przy separacji jak również przy rozwodzie, między małżonkami ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, a także małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

            W przypadku orzeczenia rozwodu, małżonek, który zmienił nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego ma możliwość w ciągi 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego wystąpić z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska. W przypadku orzeczenia separacji już nie istnieje taka możliwość.

            Podobnie jak po rozwodzie, w sytuacji orzeczenia separacji, Sąd Okręgowy może orzec o ustaleniu reguł korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, czy też orzec eksmisję jednego z małżonków, jak również dokonać podziału wspólnego majątku małżonków.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy o orzeczenie separacji bądź orzeczenie rozwodu między małżonkami są sprawami dość emocjonalnymi, dlatego też pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również zakres naszych usług adwokackich.

Adwokat Rozwodowy Rzeszów