Wyrok w sprawie o rozwód a alimenty

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jedynie w drodze wyjątku, na zgodne żądanie małżonków, sąd sprawą winy nie będzie się zajmować. W takim przypadku następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.  Nie każdy wie, iż kwestia winy za rozpad małżeństwa jest kwestią kluczową  w sprawie o alimenty po rozwodzie.

alimenty na małżonka po rozwodziea) rozwód bez orzekania o winie albo z winy obu stron
W świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Zatem alimenty przysługują zarówno jeśli żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa (albo jeśli małżonkowie zgodnie zawnioskowali, aby kwestią winy się nie zajmować), albo oboje małżonkowie zostali obarczeni winą za rozpad małżeństwa.
Jeśli ma miejsce jedna z powyższych sytuacji, to małżonek znajdujący się w niedostatku może domagać się w sprawie rozwodowej zasądzenia alimentów od współmałżonka. Konieczne jest do tego spełnienie dwóch przesłanek:

  • stan niedostatku – taka sytuacja życiowa musi pojawić się w wyniku rozwodu po stronie małżonka domagającego się alimentów,
  • możliwości drugiego małżonka – małżonek, który ma płacić alimenty musi posiadać odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe.

b) rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków
Gdy rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego małżonka uzyskanie alimentów w takim przypadku przez małżonka niewinnego jest znacznie prostsze. Mianowicie nie jest  konieczne wystąpienie stanu niedostatku. Niezbędne jest jednak wykazanie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W takim przypadku sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec w wyroku rozwodowym lub później, że małżonek wyłącznie winny jest zobowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

Jak Długo Trzeba Płacić Alimenty po Rozwodzie

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, dla oceny, czy przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji materialnej występuje, należy przeprowadzić porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali małżeństwo. Przyjęte uregulowanie nie daje wprawdzie małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia, aniżeli takiego, który wynikałby z zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb.

Do kiedy istnieje obowiązek alimentacyjny po rozwodzie względem współmałżonka?

  • bezwzględnie do czasu zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego do alimentów;
  • po upływie 5 lat od małżonka, który nie był wyłącznie winny rozpadu małżeństwa;
  • w wyniku zmiany okoliczności dotyczących sytuacji uprawnionego lub zobowiązanego do alimentów.

Czy możliwe jest płacenie alimentów dożywotnio?

Wielu klientów pyta nas, czy jest możliwe że będą płacić na byłego małżonka alimenty dożywotnio, nasza odpowiedz brzmi : niewykluczone.  Przepis o wygaśnięciu alimentów po upływie 5 lat dotyczy sytuacji, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek nieuznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Z kolei oznacza to, że jeśli zobowiązanym do alimentów jest małżonek wyłącznie winny tego rozpadu, wówczas sam upływ czasu nie daje podstawy do wytoczenia powództwa o uchylenie alimentów. Do uchylenia alimentów będzie mogło zatem dojść dopiero wtedy, gdy ustaną okoliczności stanowiące podstawę ich przyznania, a zobowiązany do płacenia alimentów współmałżonek złoży w tym zakresie stosowny pozew do sądu.

Sprawy o rozwód i alimenty od współmałżonka niejednokrotnie sprawiają stronom duże problemy, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się sprawami  z zakresu prawa  rodzinnego, w szczególności sprawami o rozwód oraz o alimenty od współmałżonka po orzeczeniu rozwodu.

Alimenty na Żonę po Rozwodzie

Alimenty na Byłą Żonę

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem lub chcesz wiedzieć:

- jak długo trzeba płacić alimenty na żonę po rozwodzie,

- co zrobić aby znieść alimenty na byłą żonę,

- czy orzeczenie winy ma wpływ na wysokość alimentów,

- od czego zależy wysokość alimentów i jak prawidłowo je wyliczyć,

- kiedy ustaje obowiązek płacenia alimentów,

skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Adwokat od Spraw Rozwodowych Rzeszów