Zmiany w BDO?

Obowiązek rejestracji odpadów w Bazie Danych Odpadowych?

Czym jest rejestr BDO?

Marszałek województwa zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, będzie prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Baza Danych Odpadami powszechnie zwana BDO to nic innego jak rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Jest to narzędzie, które pozwala na gromadzenie informacji o podmiotach wprowadzających jak wcześniej zaznaczyłem “produktów, produktów w opakowaniach oraz o podmiotach gospodarujących odpadami.  Rejestr BDO będzie wykorzystywany głównie przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska.

Zmiany w BDO od 1 stycznia 2020 r.?

zmiany w bdoOd 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji odpadów – dla wytwórców, transportujących oraz prowadzących gospodarowanie odpadami. Przedmiotowa nowelizacja ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie polega  jedynie na zmianie sposobu przekazywania danych, ale wprowadza istotne zmiany proceduralne, które okazały się uciążliwe dla przedsiębiorców.

Przed wejściem w/w zmian w życie  ewidencja prowadzona była przy użyciu papierowych kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów. Dopuszczone było ewidencjonowanie odpadów w trybie miesięcznym – czyli wystawianie zbiorczych, miesięcznych kart przekazania odpadów tego samego rodzaju. W karcie ewidencji wskazywano również miesięczne masy odpadów odebranych, przyjętych, przetworzonych, wytworzonych i przekazanych. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawiła się konieczność ewidencjonowania odpadów pod kątem ilościowym i jakościowym w systemie informatycznym w czasie rzeczywistym, co oznacza konieczność wystawiania KPO przy każdym ich transferze. Wprowadzone zmiany, okazały się jednak dużym utrudnieniem , dlatego  konieczne było wprowadzenie kolejnych  zmian, które weszły w życie 31 stycznia 2020 r. Dzięki nim, do końca czerwca 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia równolegle ewidencji w BDO oraz w papierowej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że omówiona powyżej dowolność formy prowadzenia dokumentacji jest rozwiązaniem tymczasowym. Najpóźniej do 31 lipca 2020 r. dokumenty wystawione w formie papierowej należy wprowadzić do systemu BDO.

Kto podlega rejestracji w rejestrze BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy  większości firm, które prowadząc działalność wytwarzają odpady. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązkiem wpisu objęte są podmioty, które:

• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• są producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań.

Z obowiązku ewidencji odpadów, a więc rejestracji w systemie BDO, zwolnieni są:

1) wytwórcy:

•    odpadów komunalnych,
•     odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
•     będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie innych przepisów ustawy o odpadach (a dokładnie na podstawie art. 51 ust. 1);

2) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będący przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;

3) podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 (czyli podmioty, które prowadzą tzw. nieprofesjonalne zbieranie odpadów – np. zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach);

4) podmioty, które w wyniku prowadzonej działalności wytwarzają rodzaje i/lub ilości odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

BDO w Firmach Transportowych

Kancelaria Transportowa Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z tematyką rejestru BDO w tym:

- ewidencji i przewozu odpadów,

- wysokości kar za brak karty BDO,

- jak uniknąć kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD),

- wykazu podmiotów zwolnionych z prowadzenia rejestru BDO

skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Prawo Transportowe Adwokat Rzeszów