Wezwanie do zapłaty za zlecenie transportowe

W tym przedmiocie zapisy zleceń przewozowych wskazują, iż niedostarczenie w/w dokumentów spowoduje niezaksięgowaniem wystawionej faktury, a także iż termin zapłaty za prawidłowo zrealizowaną usługę zostanie wydłużony nawet do 120 dni, liczonych od dnia doręczenia faktury wraz z kompletem dokumentów. Jednakże może i tak się zdarzyć, iż brak zapłaty za wykonaną usługę transportową nie będzie uzasadniony, zleceniodawca nie uiści należności ze względu na brak środków bądź przeoczenie. Tak też aby zdyscyplinować zleceniodawcę przewoźnik winien skierować do niego wezwanie do zapłaty. 

Dochodzenie zapłaty za usługę transportową

dobry adwokat w rzeszowieZgodnie z art. 75 ustawy prawo przewozowe dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje przewoźnikowi – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Zatem w pierwszym rzędzie przewoźnik musi wysłać wezwanie do zapłaty. Dodatkowo w przepisie art. 75 ust. 2 uregulowano niekorzystne rozwiązanie dla przewoźnika, a to, iż „reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty”.

W konsekwencji przewoźnik musi czekać aż 3 miesiące od daty doręczenia wezwania do zapłaty zleceniodawcy zanim ewentualnie złoży pozew do sądu. Zauważyć należy, iż złożenie pozwu do sądu wcześniej, a to przed upływem powyższego terminu 3 miesięcy, może doprowadzić do tego, iż sąd uzna pozew za przedwczesny i w następstwie oddali powództwo, kiedy to samo wykonanie przewozu oraz konieczność zapłaty za usługę transportową jest oczywiste. 

Wezwania do zapłaty w transporcie

Wezwanie do zapłaty stanowi specyficzną instytucję prawa przewozowego, regulującą w sposób sformalizowany dochodzenie roszczeń pieniężnych przez przewoźnika. Za wezwanie do zapłaty można traktować skierowane do podmiotu zobowiązanego żądanie spełnienia obowiązku płatności, wynikającego z umowy przewozu. Trzeba przy tym zauważyć, że dochowanie tego aktu wyrażające się w bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty warunkuje skuteczność dochodzenia roszczeń przewozowych. Wezwanie do zapłaty należności przewozowych, powoduje zawieszenie, na okres do dnia udzielenia odpowiedzi na wezwanie do zapłaty i zwrócenie załączonych dokumentów, najdłużej jednak na okres przewidziany do załatwienia wezwania do zapłaty tj. trzech miesięcy (art. 77 ust. 4 w zw. z art. 75 ust. 2 prawa przewozowego).

Na szczególną uwagę należy zwrócić, albowiem przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 i 3 pkt 4 Prawa przewozowego, następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić. Jednakże bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy (art. 77 ust. 4 w związku z art. 75 ust. 1 i 2 Prawa przewozowego).

Dochodzenie płatności za zlecenie przewozowe

Jak odzyskać zapłatę za zlecenie transportowe

Nasza Kancelaria Prawna w Rzeszowie zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi dochodzeniem roszczeń wynikających z zleceń przewozowych. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą prawo przewozowe, chcesz wiedzieć jak windykować należności w transporcie, zabezpieczać zapłatę za transport, anulowanie zlecenia przewozowego, jak dochodzić zapłaty, roszczeń z umowy przewozu skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Prawo przewozowe - Adwokat Rzeszów