utrata dokumentów przewozowych w transporcieCzy zgubienie lub utrata dokumentów przewozowych powoduje brak zapłaty za usługę transportową?

W trakcie realizacji zlecenia przewozowego może zdarzyć się sytuacja, iż kierowca zgubi, utraci lub nie podbije wszystkich wymaganych dokumentów, wówczas spedycja – zleceniodawca przewozu może podnosić, iż odmawia zapłaty za wykonany transport. Czy słuszne jest stanowisko zlecającego przewóz - spedycji? Jak bronić się przed odmową zapłaty frachtu? Jakie należy podjąć kroki ze strony przewoźnika?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zlecający przewóz – spedycja nie ma prawa do odmowy zapłaty wynagrodzenia – frachtu za wykonaną usługę transportową. W sytuacji gdy nawet doszło do szkody należy ją w prawidłowy sposób udokumentować i w następstwie dokonać potrącenia z frachtu Przewoźnika czy wystąpić z roszczeniem o wyrównanie szkody po stronie nadawcy.

Utrata dokumentów przewozowych w transporcie

Niedostarczenie dokumentów zlecenia przewozowego

Zatem jak uzyskać zapłatę wynagrodzenia od zlecającego przewóz?

Podstawowym założeniem umowy przewozu jest odebranie i dostarczenie przez Przewoźnika towaru w umówione miejsce oraz w określonym terminie. Z kolei zlecający przewóz zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia. Przy realizacji przewozu towarzyszą dokumenty m.in. list przewozowy CMR, dokumenty dotyczące procedury celnej czy też inne dokumenty. Stąd zgubienie tych dokumentów może być kłopotliwe dla Przewoźnika, lecz nie podważa to wykonania umowy przewozu.

Podkreślić należy, iż zgubienie dokumentów przewozowych nie oznacza wstrzymania płatności frachtu. Jednakże ich utrata bądź ich niewłaściwe użycie może doprowadzić do powstania szkody po stronie nadawcy. Nie jest możliwe, aby tak po prostu odmówić zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przewóz z uwagi na nie przedstawienie dokumentów przewozowych.

Zauważyć należy, iż brak listu przewozowego CMR nie powoduje, iż zlecenie przewozowe nie zostało wykonane, a także nie wpływ na prawidłowość wykonania zlecenia przewozowego. Otóż o ile powstają problemy natury dowodowej, tak już można wykazać wykonanie zlecenia przewozu innymi dowodami. Potwierdzeniem tego faktu mogą zlecenia przewozu, zdjęcia dokumentów, zeznania świadków i inne.

Kancelaria Adwokacka Prawo Transportowe

Obsługa prawna firm transportowych

Klienci zgłaszają nam, iż coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których zapisy w umowach przewozowych czy też w zleceniach przewozowych pozbawiają Przewoźników wynagrodzenia – frachtu za wykonane usługi transportowe i to nawet z nieistotnych powodów. Spedytorzy - zleceniodawcy przewozów wykorzystują nawet najdrobniejsze niuanse zawarte w zleceniach przewozu jedynie po to, aby uniknąć zapłaty należności.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych i prowadzeniem spraw z zakresu prawa transportowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Adwokacka Prawo Transportowe