Czym jest eksmisja?

Eksmisja oznacza usunięcie lokatora z zajmowanego lokalu, mieszkania, domu prywatnego lub nieruchomości. Najczęściej odbywa się na podstawie wyroku orzekającego eksmisję. Są to wszystkie czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do opróżnienia nieruchomości z rzeczy oraz osób i przekazania jej osobie uprawnionej. Podstawą prawną wykonania eksmisji jest art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego.

W jakich sytuacjach można domagać się eksmisji?

jak złożyć pozew o eksmisjePrzymusowe opuszczenie mieszkania może dotknąć osobę, która używa go w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodny z jego przeznaczeniem, zalega z czynszem, dewastuje lokal lub uporczywie zakłóca porządek domowy – hałasuje, urządza burdy, zatruwa życie innym mieszkańcom. Może też spodziewać się jej ten, kto bez zgody właściciela albo wynajmującego lokal podnaj­muje go innej osobie.I nie ma znaczenia, czy mieszka się w lokalu komunalnym, spółdzielczym, zakładowym, czy należącym do pry­watnej osoby. Pamiętajmy jednak, iż eksmisja jednakże jest ostatecznością. Właściciel mieszkania przed wystąpieniem do sądu o wyrok eksmisyjny, najpierw powinien pi­semnie ostrzec lokatora, np. w przypadku dewastacji lub zakłócania porządku domowego o konsekwencjach złego zachowania. W sytuacji braku poprawy zachowania ze strony lokatora, właściciel ma prawo rozwiązać umowę najmu, a gdy lokator nie będzie chciał opuścić mieszkania, wnieść do sądu pozew o eksmisję, czyli nakaz opuszczenia mieszkania.

Jakie prawa ma osoba eksmitowana?

Osobie eksmitowanej przysługuje uprawnienie do złożenia w sądzie wniosku o ustanowienia adwokata z urzędu. Dodatkowo Sąd musi przyznać osobie eksmitowanej lokal socjalny, jeśli  w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego znajduje się w grupie osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego. Są to np. kobiety w ciąży, rodziny z małoletnimi dzieć­mi, osoby niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione oraz spra­wujące opiekę nad takimi osobami i wspólnie z nimi mieszkające. A także obłożnie chorzy, emeryci i renciści, którym przysługują świadczenia z opieki społecznej oraz bezrobotni. Co ważne Sąd może orzec o braku prawa do lokalu socjalnego z powodu nagannego zachowania. W związku z tym Sąd nie orzeka o prawie do lokalu socjalnego dla osób, które muszą opuścić lokal z powodu stosowania przemocy, uporczywie działających przeciwko porządkowi lub z powodu zajęcia lokalu samowolnie.

Należy pamiętać jednak, że jeśli sąd nie przyzna prawa do lokalu socjalnego, komornik ma obowiązek wstrzymać się z egzekucją do czasu, aż gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub sam dłużnik je znajdzie. Nie może to jednak trwać dłużej niż 6 miesięcy. Po tym czasie komornik może usunąć lokatora do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę.

Kto może złożyć pozew o eksmisje?

Pozew eksmisyjny o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i eksmisję z niego może wytoczyć właściciel budynku, inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku. Natomiast nakazania przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu może domagać się drugi współlokator, gdy tamten swoim rażącym nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Co powinien zawierać pozew o eksmisję?

Pozew o eksmisję   powinien zawierać zwięzły opis sytuacji,  wraz ze wskazaniem przesłanek do zastosowania eksmisji, powinien również zawierać opis polubownego rozwiązania sporu jeśli takowy wystąpił. Do pozwu należy dołączyć dowody na poparcie twierdzeń w nim zawartych.  Przede wszystkim trzeba załączyć dowód na prawidłowe wypowiedzenie umowy najmu lub wykazać, że umowa między stronami wygasła, np. w związku z okresem obowiązywania umowy. Po uzyskaniu przed Sądem wyroku eksmisyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności, z którego wynika, kto ma opuścić mieszkanie i co mu przysługuje. Należy kolejno złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, bowiem to komornik jest organem który może eksmitować osobę, nie właściciel.

Eksmisja Rzeszów

Sporządzanie Pozwu o Eksmisję

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z tematyką najmu, eksmisji, pisania pozwu eksmisyjnego - o opuszenie lokalu  skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Zajmujemy się obsługa klientów indywidualnych z całego Podkarpacia ( z miasta Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Dębica, Jarosław, Sanok, Jasło, Łańcut, Ropczyce, Przeworsk, Nisko, Leżajsk, Sędziszów Młp., Lubaczów, Nowa Dęba, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, Kolbuszowa, Strzyżów, Brzozów, Rudnik, Głogów Młp., Boguchwała, Dynów, Nowa Sarzyna, Jedlicze, Lesko, Radymno, Zagórz, Pilzno, Sokołów Młp., Rymanów, Tyczyn, Pruchnik, Radomyśl, Kańczuga, Zaklików, Sieniawa, Dukla, Baranów Sandomierski. Sprawdź nasz zakres uysług adwokackich i umów się z nami na spotkanie.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów