Kradzież towaru z transportu

kradzież towaru podczas transportuPodczas realizacji przewozu zdarzają się sytuacje podczas których dochodzi do kradzieży ładunku. Takie sytuacje mają miejsce albo w trakcie postoju samochodu ciężarowego na parkingu podczas przerwy nocnej kierowcy, albo przez podstawionego podwykonawcę, albo przez przebranych złodziei za policje pod pozorem kontroli drogowej. Jak wynika z analizy spraw niejednokrotnie za kradzieżami ładunku stoją zorganizowane grupy przestępcze, bowiem posiadają oni wiedzę w zakresie przewożonego towaru tj. co jest przedmiotem przewozu oraz jakie jest miejsce przeznaczenie - dostawy.

Komu przysługują roszczenia odszkodowawcze za kradzież

Zgodnie z prawem przewozowym podmiotem uprawnionym do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody w przesyłce jest nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania przesyłką. Na podstawie art. 53 prawa przewozowego prawo takie przysługuje nadawcy w trakcie wykonywania przewozu, chyba że przekazał on egzemplarz listu przewozowego odbiorcy. Z kolei odbiorcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania z chwilą przyjęcia przez niego listu przewozowego bądź odebrania przesyłki.

Natomiast zgodnie z Konwencją CMR w przypadku kradzieży towaru podczas przewozu podmiotem uprawnionym do dochodzenia odszkodowania będzie nadawca.

Kradzież w transporcie

Odpowiedzialność przewoźnika

Podkreślić należy, iż zarówno przepisy prawa przewozowego jak i Konwencja CMR przewidują, iż przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem. Odpowiedzialność przewoźnika opiera się na zasadzie ryzyka, zatem podmiot uprawniony nie musi wykazywać, iż do utraty przesyłki (ładunku) doszło z winy przewoźnika. Wystarczający dla obciążenia przewoźnika jest fakt, iż przesyłkę nadano (przekazano do przewozu), lecz nie dotarła do miejsca odbioru - przeznaczenia.

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika

Odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek okoliczności wywołanych po stronie nadawcy lub odbiorcy, lecz nie wyrządzonych winą przewoźnika (np. poprzez niewłaściwe zapakowanie przesyłki) albo ze względu na właściwości towaru, czyli ze względu na szybkie jego zepsucie.

Dodatkowo prawo przewozowe przewiduje wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika z uwagi na działanie siły wyższej, w skutek której doszło do utraty przesyłki.

Z kolei Konwencja CMR przewiduje, iż przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy utrata przesyłki została wywołana okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

Podkreślić należy, iż wskazanie przyczyn zwalniających przewoźnika z odpowiedzialności spoczywa na przewoźniku, a nie na podmiocie uprawnionym do odszkodowania.

Kradzież towaru jakie obowiązki ma podmiot uprawniony

Zauważyć należy, iż w sytuacji kradzieży towaru nie jest wymagana szczególna aktywność po stronie podmiotu uprawnionego. Otóż w wyniku kradzieży, przewoźnik nie dysponuje żadnym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru, zatem jest to wystarczające do dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi. Podmiot uprawniony może po upływie 30 dni od dnia, w którym towar miał być wydany odbiorcy, uznać towar za zaginiony. W przypadku stwierdzenia zaginięcia – utraty przesyłki wówczas należy zgłosić przewoźnikowi reklamację wraz z notą obciążeniową. Jeśli przewoźnik nie zajmie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przyjmuje się, iż została ona przyjęta i przewoźnik obowiązany jest do wypłaty odszkodowania. W przypadku odmowy przewoźnika, podmiotowi uprawnionemu pozostaje jedynie droga sądowa.

Odszkodowania za kradzież towaru w transporcie

Dochodzenie odszkodowań z tytułu kradzieży ładunku

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych i prowadzeniem spraw z zakresu prawa transportowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie umów się na spotkanie z naszym adwokatem. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Adwokacka - Transport, Spedycja, Logistyka