Ponowne wniesienie pozwu o rozwód po oddaleniu pozwu

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wyrok oddalający pozew o rozwód ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy tymi samymi stronami jak i odnośnie tego co było przedmiotem rozstrzygnięcia w związku z zaistniałym sporem. Jakie ma to znaczenie? A mianowicie oznacza to, iż Sąd Okręgowy ponownie nie może orzekać w sprawie o rozwód pomiędzy tymi samymi stronami, dopóki nie ulegną zmianie okoliczności na podstawie których doszło do prawomocnego oddalenia pozwu o rozwód. Tak więc dopiero zmiana danych okoliczności pozwoli na wniesienie pozwu o rozwód, a także rozpoznanie sprawy przez Sąd i w następstwie wydanie wyroku. 

Kiedy można złożyć kolejny pozew o rozwód?

oddalenie powództwa o rozwódW przypadku ponownie złożonego pozwu o rozwód dla jego rozstrzygnięcia istotne znaczenie może mieć upływ czasu od daty zamknięcia poprzedniej rozprawy rozwodowej tj. w której oddalono powództwo o rozwód. Otóż upływ czasu może przyczynić się do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego ale i również spowodować, iż już istniejący poprzednio rozkład pożycia małżeńskiego stał się trwałym rozkładem. Nie można pominąć, iż także z uwagi na upływ czasu mogą ustać negatywne przyczyny wyłączające orzeczenie rozwodu małżeństwa stron. Zatem w przypadku znacznego upływu czasu oraz ponownego złożenia pozwu o rozwód Sąd orzekający obowiązany jest zbadać czy upływ tego czasu spowodował istotne zmiany okoliczności faktycznych. Jeśli w toku ponownego postępowania rozwodowego Sąd Okręgowy ustali, iż od ostatniej sprawy rozwodowej zmiany nastąpiły oraz spełnione są przesłanki orzeczenia rozwodu, wówczas orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa stron poprzez rozwód. Jednakże w przypadku gdy ustali, iż o ile nastąpiły zmiany w stanie faktycznym, ale nie zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu, wtedy Sąd ponownie oddali powództwo o rozwód. 

Kolejny pozew o rozwód

Oddalenie powództwa, adwokat Rzeszów

Należy pamiętać, iż w sytuacji ponownego wytoczenia powództwa o rozwód, Sąd bierze pod uwagę nie tylko okoliczności które zaistniały po prawomocnym oddaleniu powództwa o rozwód ale w powiązaniu z nimi ocenie podlegają także stan faktyczny i okoliczności z poprzedniej sprawy rozwodowej. 

Kiedy nie można wystapić z nowym pozwem o rozwód?

O ile nie często zdarza się ale oddalenie powództwa o rozwód może przekreślić wystąpienie z nowym pozwem o rozwód pomiędzy stronami, ma to miejsce w sytuacji gdy małżonek – powód powołuje się na te same okoliczności bądź nowe okoliczność, które nie zostały powołane w poprzednim procesie, a pochodzące z okresu małżeństwa sprzed wytoczenia pierwszego pozwu o rozwód bądź z okresu przed wydaniem wyroku w pierwszym postępowaniu o rozwód. 

Sprawy o rozwód niejednokrotnie sprawiają stronom duże problemy, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się sprawami o rozwód zarówno w przypadku oddalenia powództwa o rozwód przez Sąd.

Oddalenie Powództwa o Rozwód Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem, uzyskaniem rozwodu, oddaleniem powództwa interesuje Cię ile czeka się na rozwód, czy można rozwieść się na pierwszej rozprawie, jak dobrze przygotować się do rozwodu, sporządzanie ponownego pozwu o rozwód oraz sporządzanie odpowiedzi na pozew rozwodowy skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat Sprawy Rozwodowe Rzeszów