Odpowiedzialność kierowcy za przewóz towarów
objętych zgłoszeniem w systemie SENT

Niejednokrotnie dla adresatów ustawy przyjęte rozwiązania stanowiły oczywistą nowość. Rejestracja transportu przewozu towaru następuje w elektronicznym systemie, tak więc również program komputerowy obsługujący system SENT potrzebował od przewoźników zdobycia pewnego rodzaju doświadczenia odnośnie zastosowania jego w praktyce prowadzonej działalności gospodarczej. 

adwokat rzeszówW ramach ustawy SENT towarzyszy uruchomienie odpowiedniego programu komputerowego w postaci określonego graficznego formularza elektronicznego. W praktyce niejednokrotnie dało się zauważyć, iż elektroniczny formularz działa wadliwie. Otóż powinien on zawierać oznaczenia rubryk podlegających wypełnieniu przez przewoźnika tak, aby nie rodziło żadnych wątpliwości w przypadku obligatoryjnego podanie określonych danych zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o SENT, zaś niewypełnienie poszczególnego pola z obowiązkowymi danymi, powinno nie pozwolić na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia.

Tym samym nieprawidłowe zgłoszenie w systemie SENT wiąże się z nałożeniem na Przewoźnika kary pieniężnej. „Nakładając karę organ – Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nie ma podstaw do badania przyczyn, dla których przewoźnik nie wpisał wymaganych danych do zgłoszenia, bowiem przedmiotowa kara nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanki winy. Dla wymiaru spornej kary pieniężnej bez znaczenia pozostaje stopień zawinienia przewoźnika, waga uchybienia itp. Przepisy ustawy z 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i towarowego przewozu towarów nie wyłączają odpowiedzialności przewoźnika nawet za uchybienia, które popełnione zostały wskutek błędów i pomyłek” takie też zajął stanowisko Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 422/18.

Jak uniknąć kary z ustawy SENT

W każdym razie ustawa SENT przewidziała możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej na wniosek przewoźnika lub z urzędu w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym. Przez „ważny interes przewoźnika” należy rozumieć interes ważny dla niego, subiektywny, który każdorazowo należy ocenić z uwzględnieniem całokształtu materiału i odnieść do indywidualnej causy. Z kolei zaś przez „interes publiczny” należy przyjąć sytuację, gdy zapłata kary spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie on w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych, jak również w pojęciu tym mieści się wypełnianie obowiązków władz publicznych. Więcej na ten temat w artykule pod tytułem „Nałożenie kary pieniężnej a istnienie ważnego interesu publicznego w ramach ustawy SENT”.

Zauważyć należy, iż pojęcie „ważnego interesu przewoźnika” nie zostały zdefiniowane w ustawie. Zatem jak widać na podstawie dotychczasowej praktyki organów wypełnienie treścią należy do organów orzekających. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 572/18, iż „odstępstwo od nałożenia kary pieniężnej jest instytucją o charakterze wyjątkowym, gdyż zasadą jest płacenie kar, a nie zwalnianie z tego obowiązku. Zwolnienie z kary jest uzasadnione w sytuacjach bardzo szczególnych i wyjątkowych, na które strona nie miała wpływu i które były niezależne od sposobu jej postępowania. O istnieniu ważnego interesu przewoźnika, uprawiającego do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej nie decyduje jego subiektywne przekonanie, lecz decydować powinny kryteria zobiektywizowane, w każdym przypadku inne, uwzględniające różnorodne aspekty sprawy. Przy czym użycie słowa "ważny" podkreśla wyjątkowość zastosowania instytucji odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na tenże interes”.

Przepisy ustawy SENT nie przewidują, iż poniesienie kary przez kierowcę za rozpoczęcie przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego wyłącza odpowiedzialność przewoźnika. Przepis art. 32 ust. 1 ustawy SENT ustanawia sankcję wobec kierowcy, zaś art. 22 ust. 1 ustawy SENT stanowi podstawę nałożenia kary na przewoźnika za niedokonanie zgłoszenia. Są to więc dwie odrębne sankcje, których adresatami są różne podmioty.

Analizując decyzje organów tj. Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych zauważamy, iż podchodzą oni dość restrykcyjnie do badania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej za naruszenia obowiązków określonych w ustawie SENT zarówno w stosunku co do przewoźnika jak i kierowcy. 

Odpowiedzialność przewoźnika w Ustawie SENT

Odpowiedzialnosc za brak w zgłoszeniu SENT

Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi ze zgłoszeniami SENT oraz łagodzeniem odpowiedzialności administracyjnoprawnej poprzez wykazanie przesłanek uzasadnionego ważnego interesu przewoźnika czy też kierowcy oraz interesu publicznego. Dotychczas w prowadzonych sprawach udało się nam uzyskać zadowalające rozstrzygnięcia dla naszych klientów zarówno w toku postępowania administracyjnego w formie decyzji jak i w toku postępowania karnego – wykroczeniowego w postaci wyroków.

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą SENT, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria TSL Rzeszów