Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Ustawodawca przewidział w kodeksie cywilnym, iż w przypadku umów sprzedaży sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, a w szczególności jeśli jest ona uszkodzona lub w stanie niezupełnym. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy kupującemu lub wynikły z przyczyny, która w chwili wydania tkwiła w rzeczy sprzedanej. Sprzedawca będzie zwolniony, jeśli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Rękojmia przy zakupie rzeczy używanych

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczyTym samym w sytuacji wystąpienia wady fizycznej rzeczy, kupujący ma uprawnienia do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, ewentualnie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży.

Podstawowym celem rękojmi jest ochrona interesów kupującego bez względu na winę sprzedawcy i została uregulowana w art. 556 k.c. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne ma zastosowanie, gdy przedmiotem sprzedaży są zarówno rzeczy nowe jak i rzeczy używane. Rozciągnięcie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi na wszystkie rodzaje rzeczy nie powoduje obciążenia sprzedawcy ponad miarę.

Podkreślić należy, iż w przypadku sprzedaży rzeczy używanej istotne jest ustalenie czy podnoszona przez kupującego wada fizyczna rzeczy może być w ogóle uznana za wadę. Otóż w art. 556 § 1 k.c. przewidziano, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma miejsce w przypadku takiej wady fizycznej, która zmniejsza wartość rzeczy lub użyteczność rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy oraz gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub gdy rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Kupujący przy kupnie rzeczy używanych ma świadomość, iż rzecz taka ze względu na normalne zużycie rzeczy ma zmniejszoną wartość, a także jej użyteczność w stopniu odpowiadającym do rodzaju rzeczy i celu jakiemu służy. Tak więc o ile odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej odnosi się także do rzeczy używanych, tak już nie dotyczy ona odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy albo użyteczności rzeczy, która wynika z następstwa normalnego jej prawidłowego używania.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Dochodzenie rękojmi za wady ukryte

Sprawy dotyczące prawa cywilnego w tym umów sprzedaży oraz wiążącej się z tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi, wbrew pozorom okazują się niekiedy dość trudne, dlatego pomoc prawna adwokata może się okazać nieoceniona.

Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Kancelaria adwokacka Rzeszów