Kancelaria Adwokacka Rzeszów

odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnościNie wszyscy wiedzą, iż prawomocne skazanie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie musi oznaczać konieczności odbycia całej kary tuż po jej orzeczeniu. Przepisy ustawy Kodeks karny wykonawczy przewidują, bowiem szereg instytucji z których może skorzystać skazany tj.:

1) odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
2) warunkowe zawieszenie odroczonej kary pozbawienia wolności;
3) przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
4) warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
5) warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Przedmiotem niniejszego wpisu jest instytucja odroczenia wykonania kary, która jest jedną z najczęściej stosowanych form przez skazanych. Kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności? W świetle obowiązujących przepisów odroczenie wykonania kary dzieli się na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne.

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. O tym, czy dana choroba może być faktycznie uznana za ciężką w rozumieniu prawa, decyduje wyłącznie aktualny stan kliniczny chorego, nie zaś nazwa choroby. 

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Z kolei do fakultatywnych przesłanek odroczenia wykonania kary zaliczamy okoliczności uzasadniające, iż w przypadku natychmiastowego wykonania kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, np. zagrożona ciąża, konieczność sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem itp.

Na jaki okres czasu można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności

Odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności można na okres do 1 roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Ustawodawca przewidział także możliwość odroczenia wykonania kary z przyczyn systemowych, całkowicie niezależnych od skazanego. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów jednego roku lub okresu do 3 lat po urodzeniu dziecka przez skazaną. 

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Nasza Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Rzeszowie zajmuje się sprawami karnymi, w tym sprawami związanymi z odroczeniem wykonania kary.

Odroczenie Wykonania Kary Pozbawienia Wolności

Sporządzanie wniosku i reprezentacja w sprawie

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z odroczeniem wykonania kary, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Adwokat Sprawy Karne