stalking uporczywe nękanie1. Czym jest szkoda osobowa powstała na skutek wypadku komunikacyjnego?

Szkoda na osobie w kontekście wypadków komunikacyjnych  oraz w kontekście odszkodowań za wypadek polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu życia. Szkoda może mieć charakter majątkowy (np. pozbawienie  zdolności do pracy, w konsekwencji spowodowanie utraty zarobku, poniesienie  kosztów leczenia) lub niemajątkowy (uszkodzenie ciała, cierpienie fizycznie i psychiczne).

2. Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i od kogo możemy się go domagać?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje jedynie wówczas, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego, wskutek którego doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu został uznany za winnego spowodowania przedmiotowego zdarzenia drogowego. Aby skutecznie móc dochodzić odszkodowania za wypadek komunikacyjny musi zaistnieć związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zawinionym czynem niedozwolonym a powstałą szkodą. Związek taki musi być bezpośredni. Oznacza to, że związek przyczynowo skutkowy zachodzi, jeżeli szkoda wynikająca z czynu niedozwolonego nie powstałaby, gdyby sprawca nie dopuścił się tego czynu.

Odszkodowanie za Wypadek Komunikacyjny Rzeszów

Jeśli sprawca poruszał się samochodem objętym polisą OC poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Powyższe przepisy mają wymiar praktyczny, ponieważ dochodzenie zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń ułatwia późniejszą egzekucję tych świadczeń, oraz zabezpiecza poszkodowanego przed niewypłacalnością sprawcy.

3. Czego możesz dochodzić będąc ofiarą wypadku komunikacyjnego? Odszkodowanie, renta, zadośćuczynienie.

Jeśli byłeś ofiarą wypadku komunikacyjnego, na skutek którego doznałeś uszkodzenia ciała  przysługuje ci prawo do  odszkodowania, renty oraz zadośćuczynienia.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszystkie wynikłe z tego koszty. Zakresem kosztów objęte są koszty leczenia, pobytu w szpitalu, odpowiedniego odżywiania, zwiększonych potrzeb poszkodowanego, kosztów przejazdów do szpitala i innych placówek medycznych. Do kosztów tych zaliczyć także należy koszty związane z rekonwalescencją poszkodowanego, przyuczeniem go do nowego , jak również koszty utraconego  zarobku za czas niezdolności do pracy.

Renta za wypadek drogowy

Jesli wskutek czynu niedozwolonego poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, poszkodowany może żądać od zakładu ubezpieczeń odpowiedniej renty. Z ważnych powodów i tylko na żądanie poszkodowanego, na etapie postępowania sądowego sąd, może w zamian za rentę  przyznać poszkodowanemu jednorazowe świadczenie – rentę skapitalizowaną.

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny jest zaś formą rekompensaty finansowej za doznaną  krzywdą, którą stanowią ujemne przeżycia związane z dolegliwościami powypadkowymi, głównie ból i cierpieniami fizycznymi i psychicznymi. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy: stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności. Ocena wysokości zadośćuczynienia w tym  powinna uwzględniać całokształt okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników, jak np. wiek poszkodowanego i postawa sprawcy.

4. Jak zgłosić szkodę oraz jak dochodzić odszkodowania za wypadek z polisy OC sprawcy?

W pierwszej kolejności należy zgłosić powstałą szkodę zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia drogowego miał wykupioną polisę OC. Jeśli przyznana kwota odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty za skutki wypadku komunikacyjnego nas nie satysfakcjonuje, została rażąco zaniżona lub zakład ubezpieczeń odmówił nam wypłaty w/w świadczeń, możemy swoich praw dochodzić na drodze postępowania sądowego. Występując z powództwem o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w sądzie mamy zdecydowanie większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania, renty, zadośćuczynienia. Z doświadczenia naszej kancelarii odszkodowania przyznawane przez sąd są  zdecydowanie większe od kwoty, jaką początkowo proponuje ubezpieczyciel.

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy sprawcy wypadku

Adwokat odszkodowania Rzeszów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z odszkodowaniami za wypadek komunikacyjny, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Sprawy o  odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych tylko z pozoru mogą wydawać się proste dlatego pomoc adwokata może się  okazać nieoceniona.

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów