Odwołanie od decyzji SENT

odwołanie od decyzji SENTOdwołanie od decyzji SENT - w związku z realizacją przewozu towaru podlegającego zgłoszeniu w systemie SENT zarówno na podmiot wysyłający, podmiot nabywający, podmiot odbierający, przewoźnika i na kierowcę mogą być nałożone kary pieniężne w wyniku naruszenia obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). W większej mierze naruszenia dotyczą kwestii formalnych np. błędny numer rejestracji samochodu ciężarowego, niewłaściwy numer licencji, przerwa w przesyłaniu danych geolokalizacyjnych w systemie SENTGEO, przy czym nie wynikają one z celowego działania, lecz z przeoczenia lub z sytuacji niezależnych od strony. Czy od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przysługuje odwołanie? W jakim terminie należy wnieść odwołanie? Do kogo należy wnieść odwołanie? Jakie naruszenia należy wskazać w odwołaniu? Jak wygląda postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przez Naczelnika UCS?

W sytuacji stwierdzenia naruszeń Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W tym zakresie Naczelnik UCS wydaje postanowienie, które przesyła stronie, w stosunku do której zostało wszczęte postępowanie. Wraz z postanowieniem stronie przesyłane jest również zawiadomienie, w którym podaje się podstawowe prawa oraz obowiązki strony, a w tym również poucza się o możliwości złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów.

Obsługa prawna firm transportowych, logistycznych

Tak też w toku postępowania strona ma możliwość składania wyjaśnień jak i wnoszenia o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów. Uprawnienie strony przysługuje aż do chwili wydania decyzji przez Organ.

Bezpośrednio przed wydaniem decyzji przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, Organ wyznaczy stronie termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego w sprawie materiału dowodowego, termin ten wynosi 7 dni, jednakże na wniosek strony termin może być wydłużony.

Wobec stwierdzonych naruszeń ustawy SENT Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego wydaje decyzję, którą nakłada karę pieniężną w zależności na podmiot wysyłający, podmiot nabywający, podmiot odbierający czy też na przewoźnika. Z stwierdzonymi naruszeniami nie musimy się zgadzać i wówczas od decyzji przysługuje nam odwołanie.

Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie, w którym należy podnieść zarzuty wskazujące na naruszenie przepisów postępowania jak również naruszenie przepisów prawa materialnego, a także należy uzasadnić odwołanie. Termin do wniesienia odwołania wynosi dwa tygodnie (14 dni) od chwili doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, który wydał decyzję.

W skutek złożonego odwołania przed Organem II Instancji - Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej przeprowadzane jest postępowanie odwoławcze, które kończy się wydaniem decyzji.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi ze zgłoszeniami SENT oraz łagodzeniem odpowiedzialności administracyjnoprawnej podmiotu wysyłającego, podmiotu nabywającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika jak i kierowcy. Dotychczas w prowadzonych przez naszą kancelarię adwokacką sprawach udało się nam uzyskać zadowalające rozstrzygnięcia dla naszych klientów zarówno w toku postępowania administracyjnego w formie decyzji jak i w toku postępowania karnego – wykroczeniowego w postaci wyroków.

Odwołanie od nałożonej kary SENT

Kancelaria adwokacka dla branży transportowej

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą SENT, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria TSL (Transport/ Spedycja/ Logistyka)