W jakich sprawach ZUS wydaje decyzję?

adwokat w rzeszowieZakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje administracyjne w zakresie spraw dotyczących przede wszystkim:
zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
- przebiegu ubezpieczeń,
- ustalania wymiaru składek i ich poboru,
- umarzania należności z tytułu składek,
- ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek,
- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
- wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Co należy zrobić po otrzymaniu decyzji z ZUS?

Oczywiście po otrzymaniu decyzji ZUS wydanej w naszej sprawie należy zapoznać się z jej treścią i ustalić, czy treść w niej zawarta zgodna jest z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli chociażby częściowo nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji, należy złożyć odwołanie.

Odwołanie od Decyzji w Sprawie Zasiłku, Emerytury, Renty

Reprezentowanie Klientów w Sporach z ZUS

Koleją ważną kwestią, którą należy zrobić w chwili otrzymania decyzji ZUS jest zapisanie lub zapamiętanie daty odbioru przedmiotowej decyzji, tj. daty doręczenia jej przesyłka pocztową. Jest to, bowiem bardzo ważna data, od której następnie będziemy liczyć termin do wniesienia odwołania od decyzji ZUS.

W jakim terminie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli koniec terminu na wniesienie odwołania od decyzji ZUS przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, odwołanie należy złożyć najpóźniej następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS nic nie kosztuje, bowiem strona wnosząca odwołanie jest zwolniona z kosztów sądowych.

Warto pamiętać jednak, iż  przypadku, gdy sąd uzna odwołanie od decyzji ZUS za niezasadne, a ZUS był reprezentowany przez adwokata bądź radcę prawnego, może obciążyć skarżącego kosztami postępowania, np. kosztami zastępstwa procesowego.

Gdzie składamy odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS może być złożone ustnie do protokołu w siedzibie Oddziału ZUS lub na piśmie. W każdym razie odwołanie od decyzji ZUS powinno być w odpowiedni sposób zaadresowane, mianowicie adresuje się je do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy za pośrednictwem właściwego Oddziału ZUS który wydał przedmiotową decyzję. Bardzo ważne jest jednak aby wysyłając je czy też składając osobiście w siedzibie Oddziału ZUS dostarczyć je do właściwego Oddziału ZUS, który kolejno przekaże je do właściwego Sądu celem rozpatrzenia.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odwołującej się,
- oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie,
- numer decyzji, której dotyczy odwołanie,
- zarzuty i wnioski,
- precyzyjne uzasadnienie,
- podpis osoby odwołującej się,
- listę załączników (jeśli będą dołączane).

Odwołanie od Decyzji ZUS

Sporządzanie Odwołań od Decyzji ZUS Rzeszów

Sporządzenie odwołania od decyzji ZUS niejednokrotnie przysparza duże problemy, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ze złożeniem odwołania od decyzji ZUS, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Prawna Rzeszów