Realizacja zleceń przewozowych
zgodnie z ustawą prawo przewozowe

Niejednokrotnie zauważyć można, iż umowy przewozu zawierane przez przewoźników są wykonywane zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Tak też zastosowanie będzie miała bądź ustawa prawo przewozowe bądź Konwencja CMR. Zwłaszcza podkreślić należy, iż w przypadku, gdy umowa przewozu towaru ma miejsce na terenie dwóch krajów, bowiem miejsce odbioru przesyłki do przewozu jak i miejsce dostawy jest w innym kraju, wówczas mają zastosowanie uregulowania Konwencji CMR. Niemniej jednak należy pamiętać, iż w sytuacji wykonywanie umowy przewozu tj. zlecenia przewozowego na terenie kraju jak i poza jego granicami mamy do czynienia z krótkim terminem przedawnienia roszczeń.  

Dochodzenie roszczeń z transportu

W przypadku realizacji zlecenia transportowego na terenie Polski zastosowanie znajduję przepisy ustawy prawo przewozowe, a nie kodeks cywilny. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 ustawy roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

kancelaria prawna rzeszówOd tej zasady przewidziane zostały dwa wyjątki m.in.:

a) dla roszczeń z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki – ulegają one przedawnieniu z upływem dwóch miesięcy od dnia wydania przesyłki (art. 77 ust. 2);
b) dla roszczeń przysługujących przewoźnikowi w stosunku do innych przewoźników, gdy przewóz odbywa się na zasadach określonych w art. 5 lub 6 prawa przewozowego – ulegają one przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo (art. 78 ust. 1, który stanowi powtórzenie art. 793 KC).

Jednakże zwrócić należy uwagę, iż w zależności od podstawy roszczenia inna będzie data rozpoczęcia biegu przedawnienia, mianowicie w przypadku:

a) utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;
b) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;
c) szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;
d) zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;
e) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;
f) innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Wskazać należy, iż rekompensata krótkich terminów została przewidziana w przepisie art. 77 ust. 4 prawo przewozowe, albowiem przewidziano, iż bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację i zwrócenia załączonych do reklamacji dokumentów, nie dłużej jednak niż na okres przewidziany do załatwienia reklamacji czyli okres trzech miesięcy (zgodnie z art. 75 ust. 2 prawo przewozowe). Zauważyć należy, iż w doktrynie zostało wypracowane stanowisko, iż w sytuacji wysłania reklamacji pocztą maksymalny okres 3 miesięcy powinien zostać przedłużony o czas pomiędzy wysłaniem reklamacji, a jej doręczeniem przewoźnikowi. Więcej na ten temat w artykule pod tytułem "Brak płatności za zlecenie przewozowe".

Przedawnienie Roszczeń Przewoźnika w Transporcie Krajowym

Dochodzenie roszczen w prawie przewozowym

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi dochodzeniem roszczeń wynikających z zleceń przewozowych. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą prawo przewozowe lub potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej obsłudze zleceń przewozowych skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Sprawdź nasze usługi prawne i zobacz czym się zajmujemy prawadząc sprawy dla klientów.

Obsługa firm transportowych w Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie, Tarnowie, Tarnobrzegu, Mielcu, Ropczycach, Krośnie, Stalowej woli, Jarosławiu, Jaśle, Dębicy, Sanoku, Łańcucie, Leżajsku, Brzozowie, Przeworsku, Strzyżowie, Lesku, Nisku, Baranowie Sandomierskim, Ulanowie, Pilźnie, Sędziszowie Młp., Nowej Dębie, Ustrzykach, Głogowie Młp., Iwoniczu, Kańczudze, Sokołowie, Jedliczu, Sieniawie, Pruchniku, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Bochni, Chrzanowie, Zakopanym, Olkuszu, Krynicy, Wieliczce, Nowym Targu, Wadowicach, Szczawnicy, Brzesku, Myślenicach, Muszynie, Dąbrowie, Muszynie, Rabce, Trzebini, Bieczu, Wojniczu.

Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria TSL Rzeszów