Przedawnienia roszczeń w przypadku
realizacji zleceń przewozowych zgodnie z Konwencją CMR 

Niejednokrotnie zauważyć można, iż umowy przewozu zawierane przez przewoźników są wykonywane w znacznej mierze poza granicami Polski. W przypadku, gdy umowa przewozu towaru ma miejsce na terenie dwóch krajów, albowiem miejsce odbioru przesyłki do przewozu jak i miejsce dostawy jest w innym kraju, wówczas mają zastosowanie uregulowania Konwencji CMR. Należy podkreślić, nawet o ile rzadko zdarzają się sytuacje kiedy podnoszony jest zarzut przedawnienia roszczenia, tak już należy pamiętać, iż w sytuacji wykonywania umowy przewozu tj. zlecenia przewozowego mamy do czynienia z krótkim terminem przedawnienia roszczeń.

dobry adwokat rzeszówNa pierwszy rzut widocznym jest, iż w przypadku przedawnienia roszczeń wobec przewoźnika uregulowania w Konwencji CMR znacząco różnią się od unormowań zawartych w ustawie prawo przewozowe. W Konwencji CMR w przepisie art. 32 ust. 1 przewidziano, iż rocznemu terminowi przedawnienia podlegają roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających Konwencji. Tutaj podkreślić należy, iż nie chodzi tylko o roszczenia wynikające z Konwencji CMR, ale także wszystkie roszczenia, które mogą mieć miejsce na podstawie przewozu podlegającemu Konwencji CMR. Niemniej jednak mając na uwadze prawo przewozowe zauważyć należy, iż termin przedawnienia odnosi się jedynie do roszczeń z umowy przewozu wiążących się z prawem przewozowym.

Nie jest to jedyne odstępstwo Konwencji CMR od prawa przewozowego, otóż podobnie jest w przypadku rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, otóż:

a) w przypadku częściowego zaginięcia towaru, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy bieg rozpoczyna się w dniu wydania przesyłki;
b) w przypadku całkowitego zaginięcia – począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy (a gdy terminu nie uzgodniono po 60 dniach od przyjęcia przesyłki) zaś we wszystkich pozostałych przypadkach począwszy od upływu 3-miesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

Nie można pominąć, iż ostatni w/w termin dotyczy w główniej mierze roszczeń przewoźników o zapłatę przewoźnego.

Wskazać należy, iż powyższe terminy przedawnienia nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy przesłanką roszczenia będzie wina umyślna lub rażące niedbalstwo przewoźnika – wówczas termin przedawnienia ma trzy lata.

Dodatkowo Konwencja CMR przewidziała możliwość wydłużenia terminu przedawnienia roszczeń. Mianowicie w przepisie art. 32 ust. 3 Konwencji CMR uregulowano, iż pisemna reklamacja zawiesza przedawnienie aż do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci załączone do niej dokumenty. Tutaj podkreślić należy, iż w powyższym przepisie nie ujęto okresu zawieszenia (ani maksymalnego ani minimalnego), tak więc przyjmuje się, iż dopuszczalne jest zawieszenie bezterminowe, co powoduje, iż po znacznym upływie czasu od zdarzenia istnieje możliwość złożenie powództwa. Takie stanowisko zostało ujęte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie o sygn. akt III CSK 150/07. W każdym razie nie można zbagatelizować konsekwencji przedłużenia terminu przedawnienia roszczeń, bowiem w myśl art. 32 ust. 4 Konwencji CMR fakt przedawnienia Sąd ma obowiązek brać pod uwagę z urzędu, gdyż roszczenie przedawnione nie może być podnoszone przez uprawnionego. Ponadto przewidziano, iż przedawnione roszczenie nie może być ani przedstawione do potrącenia ani zgłoszone jako zarzut, co jest odmienne niż w prawie przewozowym.

Przedawnienie Roszczeń Przewoźnika w Transporcie Międzynarodowym

Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi dochodzeniem roszczeń wynikających z zleceń przewozowych. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą prawo przewozowe, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Sprawdź również nasze usługi adwokackie i zobacz jakie sprawy prowadzimy dla naszych klientów.

Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

W sprawach dotyczących szkód w transporcie zarzuty przedawnienia nierzadko się pojawiają. Niejednokrotnie nie uwzględniają one jednak faktu, iż terminy przedawnienia zwłaszcza w konwencjach międzynarodowych mogą zostać znacząco wydłużone wskutek złożenia reklamacji. Przed podniesieniem zarzutu przedawnienia dobrze jest więc upewnić się, że dopełniono wszystkich warunków ustania biegu zawieszenia (w szczególności czy zwrócono przesłane z reklamacją dokumenty, o czym niekiedy się zapomina). Można w ten sposób uniknąć opierania strategii procesowej na zarzucie, który z góry skazany jest na niepowodzenie.