Prowadzenie spraw z zakresu przemocy domowej

Postępowanie przed sądem, nakaz opuszczenia lokalu, eksmisja. Jeśli jeden z członków rodziny albo wobec pozostałych albo wobec któregoś z członków rodziny znęca się fizycznie bądź psychicznie, a tym samym czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym, osoba dotknięta przemocą domową może wystąpić do Sądu o wydanie nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz opuszczenia nie powoduje utraty tytułu prawnego do mieszkania, a jedynie czasowe ograniczenie korzystania z lokalu. Nakaz ma charakter czasowy, bowiem w razie zmiany okoliczności może być zmieniony lub uchylony.

Kolejnym prawem jakie posiada ofiara znęcania się jest uprawnienie do żądania eksmisji. Żądanie jest też więc niezależne od tego, czy wobec osoby stosującej przemoc domową toczy się lub zakończyło się postępowanie w sprawie o popełnienie takiego przestępstwa. W ten sposób umożliwiono ofiarom przemocy w rodzinie w miarę szybkie odseparowanie się od swoich ciemiężycieli, gdy ewentualne śledztwo jeszcze się toczy czy nawet dopiero zaczyna.

Sąd rozpoznaje w/w sprawy w oparciu Kodeks postępowania cywilnego w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie Sądu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Postanowienie Sądu staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia, zaś może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. Do realizacji orzeczenia Sądu powinno zatem dojść bez zwłoki.

Znęcanie się nad Członkami Rodziny

Przemoc Domowa Adwokat Rzeszów

Znęcanie się – postępowanie karne

przemoc w rodzinie postępowanie karnePrzestępstwo znęcania się z art. 207 KK, wskazuje, iż kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co więcej, jeżeli czyn zabroniony połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, wówczas sprawca podlega zaostrzonej odpowiedzialności karnej od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa znęcania się pamiętaj, iż możesz zgłosić zawiadomienie o jego popełnieniu zarówno na Policji jak i w Prokuraturze. Tylko wtedy sprawdza przestępstwa poniesie odpowiedzialność karną za swoje czyny. Organy te mają obowiązek wszcząć postępowanie przygotowawcze, a w uzasadnionym przypadku także zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy domowej w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Zgłaszając popełnienie przestępstwa znęcania się warto pamiętać, iż należy zgromadzić dowody na tę okoliczność, które mogą okazać się pomocne w trakcie postępowania sądowego. Mogą być nimi między innymi :

a) Notatka policyjna z przeprowadzonej interwencji
W trakcie awantury domowej najlepszą doraźną ochronę zapewni wezwanie Policji,  Policjanci powinni też wypełnić Niebieską Kartę oraz sporządzić notatkę z interwencji. Dokumentacja z interwencji policyjnych może posłużyć jako dowód w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy w rodzinie, jak również pomóc w uzyskaniu nakazu opuszczenia przez niego mieszkania. Interwencje Policji są tylko działaniami doraźnymi, mającymi chronić ofiarę przemocy w danej chwili.

b) Niebieska Karta
Niebieska Karta jest jednym z kluczowych dowodów w sprawie o znęcanie się. Określa w szczególności sposób postępowania oraz wymagania związane ze sporządzeniem dokumentacji z przeprowadzanych interwencji domowych. Niebieska Karta może być założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

c) Zeznania świadków
Kolejnym dowodem w sprawach o znęcanie się mogą być zeznania świadków, czyli osób, które mogły widzieć, słyszeć lub wiedzą cokolwiek w związku z popełnionym przestępstwem np. sąsiedzi, rodzina. Ponadto świadkiem w sprawie o znęcanie może być również Policjant, który został wezwany na interwencję.

d) Dowody rzeczowe

e) Obdukcja lekarska, dokumentacja medyczna

Przemoc w Rodzinie

Przestępstwo Znęcania się nad Członkami Rodziny

Sprawy dotyczące przestępstwa znęcania się oraz sprawy o nakaz opuszczenia lokalu, eksmisję bywają niezwykle bolesne dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria adwokacka w Rzeszowie zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata w zakresie:

- przemocy w rodzinie,

- znęcania się nad członkami rodziny,

- chciałbyś dowiedzieć się jak udowodnić znęcanie się,

- gdzie założyć sprawę o znęcanie się,

- jak wygląda sprawa karna o znęcanie się i jak długo trwa umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat od Spraw Karnych Rzeszów