Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Zgodnie z treścią przepisu art. 52 § 2 k.r.o. rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa wówczas, gdy w tej dacie istniały już ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Separacja a rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

rozdzielność majątkowa z datą wstacznąUstanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej bądź umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w sytuacji, gdy z powodu życia w rozłączeniu a to separacji faktycznej niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Separacja faktyczna skutkująca zarazem trwałym zerwaniem wszelkich stosunków majątkowych stron ale i jest brakiem możliwości podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych. Zauważyć należy, iż dla istnienia separacji faktycznej nie ma znaczenia, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, będących podstawowymi przesłankami orzeczenia rozwodu. Okoliczność ta ma istotne znaczenie jedynie przy ocenie zasadności powództwa wobec zasad współżycia społecznego. Jednakże powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej nie zostanie oddalone z przyczynę, iż z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej wystąpił małżonek winny separacji.

Trwonienie majątku a rozdzielność z datą wsteczną

Przy rozdzielności majątkowej z datą wsteczną przez ważne powody bierze się pod uwagę takie okoliczności, które powodują, iż w danej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru każdemu z małżonków jak i ich obojgu, ale i prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego oraz zasadami współżycia społecznego. Przez ważne powody przy rozdzielności majątkowej rozumie się nie tylko okoliczności natury majątkowej jak trwonienie dorobku przez jednego z małżonków, ale również okoliczności powodujące, iż wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

Co Sąd bada w przypadku żądania rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

W przypadku żądania rozdzielności majątkowej z datą wsteczną Sąd zobowiązany jest ze szczególną wnikliwością a także starannością wyjaśnić istnienie przesłanek ustawowych uzasadniających żądanie tj. ma obowiązek rozważyć wystąpienie ważnych powodów a także rozważyć rzetelnie interesy z każdej strony rodziny, a także z drugiej strony interesy wierzycieli.

Rozdzielność Majątkowa z Datą Wsteczną

Pomoc w uzyskaniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Sprawy dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną często bywają niezwykle skomplikowane jeśli mamy zbadać wystąpienie ważnych powodów a także rozważyć rzetelnie interesów każdej strony rodziny, a także z drugiej strony interesów wierzycieli oraz ustalenia daty powstania rozdzielności majątkowej, dlatego też pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Sprawy majątkowe Adwokat Rzeszów