Rozwód a kontakty z dzieckiem

rozwód a kontakty z dzieckiemNiezależnie od władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom, każdy z nich ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Podkreślić należy, iż takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje zarówno, gdy rodzić ma pełną, jak i ograniczoną władzę rodzicielską jak również gdy jest pozbawiony jej całkowicie. Rodzice co do których ograniczono lub pozbawiono władzę rodzicielską nie są zwolnieni z obowiązku utrzymywania kontaktów. Pomimo, iż kontakty z dzieckiem nie należą do kwestii związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, tak już z tą władzą rodzicielską są związane i przede wszystkim służą dobru dziecka.

W sprawie o rozwód w wyroku rozwodowym Sąd zobowiązany jest orzec nie tylko o władzy rodzicielskiej, alimentach, ale również o kontaktach z dzieckiem. Każde z powyższych roszczeń jest od siebie niezależne i każdy z nich należy ująć osobno czy to w pozwie o rozwód czy też w odpowiedzi na pozew.

Sposoby regulowania kontaktów z dzieckiem

Kontakty bezpośrednie z dzieckiem a kontakt pośrednie

Podkreślić należy, iż kontakty z dzieckiem to w głównej mierze prawo i obowiązek utrzymywania z dzieckiem osobistej styczności. Przez osobistą styczność należy rozumieć możliwość przebywania z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) oraz bezpośrednie porozumiewanie się, jak również kontakty pośrednie (m.in. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej porozumienie się na odległość oraz utrzymywanie korespondencji).

Kontakty z dzieckiem, którego z rodziców są regulowane?

W wyroku rozwodowym kontakty z dzieckiem regulowane są stosunku do tego z rodziców, z którym dziecko nie mieszka na co dzień. Również może się zdarzyć, iż w stosunku do tego rodzica ograniczona jest władza rodzicielska. W każdym razie przedmiotowe rozstrzygnięcie dotyczy możliwości osobistych kontaktów z dzieckiem, bowiem kontakty pośrednie za pomocą środków komunikacji na odległość są dozwolone bez jakichkolwiek ograniczeń.

Kontakty z dzieckiem regulowane w porozumieniu wychowawczym

Sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom w porozumieniu wychowawczym. W takiej sytuacji Sąd uwzględni formę kontaktów, jeżeli jest zgodna z dobrem małoletniego. Sąd orzekający dokonując oceny sposobu uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem zwraca uwagę czy zasadne jest ich regulowanie w jak najszerszym zakresie. Dotyczy to zarówno rodzica, któremu władza rodzicielska zostanie ograniczona po rozwodzie, jak i w stosunku do rodzica, który posiada pełną władzę rodzicielską, a wobec którego nie ustalono miejsca pobytu dziecka.

W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem?

Kontakty dziecka z rodzicem czy to w porozumieniu wychowawczym czy to w wyroku rozwodowym powinny być sprecyzowane bardzo precyzyjnie. Określając sposób kontaktów należy ustalić:

- częstotliwość spotkań (poszczególne dni tygodnia, weekendy, święta, wakacje, ferie);

- czas trwania (godzinę początku i końca spotkania);

- miejsce realizacji (miejsce zamieszkania dziecka, poza miejscem zamieszkania dziecka);

- obowiązek odebrania dziecka (wskazanie rodzica, na którym spoczywa obowiązek odebrania dziecka z miejsca zamieszkania, szkoły, przedszkola i itd. oraz odprowadzenia do rodzica sprawującego władzę rodzicielską.

Regulując formę kontaktów Sąd bierze pod uwagę obowiązek przedszkolny/szkolny dziecka, system pracy rodzica.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

W wyjątkowych przypadkach a w szczególności z uwagi na dobro dziecka Sąd orzekając o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem może je albo ograniczyć albo w całości wykluczyć.

Ograniczenie kontaktów dziecka z rodzicem może być poprzez:

- zakazanie jednemu z rodziców spotykania się z dzieckiem;

- zakazanie zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu,

- zobowiązanie odbywania spotykań z dzieckiem wyłącznie w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

- ograniczenia kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

- zakazanie porozumiewania się na odległość.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem a kontaktami z dzieckiem, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć również w artykule na naszym blogu: Ograniczenie władzy rodzicielskiej; Rozwód a władza rodzicielska oraz w FAQ - Najczęściej zadawanych pytaniach przez naszych klientów. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów