Spór pomiędzy rodzicami o miejsce pobytu dziecka

Spór między rodzicami w zakresie miejsca pobytu dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności w art. 92 k.r.o. uregulowano, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Z kolei w art. 95 § 3 k.r.o. władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Co rozumiemy przez dobro dziecka. Otóż dobro dziecka to zapewnienie małoletniemu dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne dla jego prawidłowego rozwoju fizycznego oraz duchowego, a także normalnych warunków do prawidłowego rozwoju.

Brak porozumienia rodziców co do miejsca pobytu dziecka

Rodzice mają obowiązek współdziałania w istotnych sprawach dziecka. Do takich istotnych spraw dziecka należy zaliczyć sprawy w przedmiocie miejsca pobytu dziecka. Zauważyć należy, iż tego rodzaju sprawy mają kluczowe znaczenie nie tylko dla dziecka, ale również dla rodziny. Wielokrotnie wszelkie nieporozumienia rodziców wynikają w związku z zmianą miejsca zamieszkania rodziców – małżonków. Tak też spór rodziców w zakresie ustalenia miejsca pobytu (zamieszkania) dziecka rozgrywa się w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

W przypadku zamieszkania przez jednego z rodziców wraz z dzieckiem w innym miejscu niż drugi z rodziców, wówczas temu rodzicowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy tym rodzicu (wnioskodawcy). W postanowieniu Sąd ustala, iż miejscem pobytu dziecka będzie każdorazowo miejsce zamieszkania danego rodzica. Podkreślić należy, iż Sąd nie wskazuje w postanowieniu konkretnego adresu zamieszkania, jak i miejscowości.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka po rozwodzie

Tak więc miejscem pobytu dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu przysługuje wyłącznie władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W wyroku rozwodowym Sąd również orzeka o miejscu pobytu dziecka przy jednym z rodziców.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jak wówczas ustalone zostanie miejsce pobytu dziecka?

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje w pełni każdemu z rodziców mającym osobne miejsce zamieszkania, wtedy miejsce pobytu dziecka jest u tego z rodziców, u którego małoletnie dziecko stale przebywa.

W przypadku, gdy małoletnie dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, np. sprawowana jest opieka naprzemienna przez obojga z rodziców, wówczas Sąd określa miejsce pobytu dziecka. W toku postępowania dowodowego Sąd bada okoliczności faktyczne związane z przebywaniem dziecka u rodzica oraz czy jest to zgodne z dobrem dziecka.

Z kolei zaś, gdy tylko jednemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, wtedy on sam decyduje o miejscu pobytu małoletniego dziecka.

Dlaczego istotne jest ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka jest niezbędne w przypadku zatrzymania bądź przetrzymywania dziecka przez obcą osobę lub osobę nieuprawnioną. W przypadku zatrzymania dziecka mówimy o objęciu przez nieuprawnioną osobę bezpośredniej pieczy nad dzieckiem wraz z przejawem woli utrzymania nad dzieckiem tej pieczy. Zatrzymanie dziecka może polegać na odmowie wydania dziecka, które na mocy decyzji sądu lub z woli rodzica przebywało w określonym czasie w innym miejscu niż jego miejsce pobytu.

Spór o miejsce zamieszkania dziecka

Adwokat od spraw rodzinnych

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z ustaleniem miejsca pobytu dziecka, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów