Zarząd sukcesyjny

sukcesja firmy i majątkuOd 25 listopada 2018r. obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, która umożliwia powołanie zarządcy sukcesyjnego oraz kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci właściciela firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zatem czym jest zarząd sukcesyjny? Jakich przedsiębiorców dotyczy? W jaki sposób można powołać zarządcę sukcesyjnego? Jakie kompetencje posiada zarządca sukcesyjny? Jakie uprawnienia mają spadkobiercy?

Zarząd spadku nieobjętego

Zarząd sukcesyjny jest to forma kurateli nad przedsiębiorstwem spadkodawcy. Podkreślić należy, iż zarządca sukcesyjny nie nabywa praw do spadku, a jedynie ma wykonywać określone zadania.

Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Osoba wskazana przez przedsiębiorcę lub przez jego spadkobierców może tymczasowo przez dwa lata, a za zgodą Sądu albo przez pięć albo do czasu działu spadku, prowadzić firmę po śmierci właściciela – przedsiębiorcy.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Ustawa przewiduje kilka możliwości powołania zarządcy sukcesyjnego.

Pierwszy z nich to powołanie przez przedsiębiorcę danej osoby na zarządcę sukcesyjnego, poprzez uzyskanie jej pisemnej zgody na pełnienie tej funkcji oraz dokonanie wpisu zarządcy sukcesyjnego w CEiDG.

Jeśli przedsiębiorca ma ustanowionego prokurenta może postanowić, iż w przypadku jego śmierci prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma powołanych kilku prokurentów, obowiązany jest wskazać, który miałby przyjąć obowiązki zarządcy sukcesyjnego.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego jest dopuszczalne także po śmierci przedsiębiorcy, wówczas uprawnienia w jego powołaniu przysługują:

- małżonkowi przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

- spadkobiercy ustawowemu przedsiębiorcy, który przyjął spadek;

- spadkobiercy testamentowemu przedsiębiorcy, który przyjął spadek;

- zapisobiercy windykacyjnemu, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Zarządca sukcesyjny

Podkreślić należy, iż bycie zarządcą sukcesyjnym jest dobrowolne. Zatem aby zostać powołanym na zarządcę sukcesyjnego należy wyrazić zgodę albo na piśmie albo u notariusza.

Osoba ustanowiona na zarządcę sukcesyjnego może w każdym czasie zrezygnować, przy czym nie musi wskazywać powodu rezygnacji, jednakże rezygnację z funkcji zarządcy sukcesyjnego składa się przed notariuszem.

W sytuacji, gdy zarządcę sukcesyjnego powołuje przedsiębiorca, wówczas oświadczenia o powołaniu zarządcy sukcesyjnego i jego zgoda powinny być dostępne dla następców prawnych przedsiębiorcy i ewentualnie kolejnych zarządców sukcesyjnych.

Kompetencje i zadania zarządcy sukcesyjnego

Głównym uprawnieniem oraz zobowiązaniem zarządcy sukcesyjnego jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednakże, gdy zarządca sukcesyjny podejmuje czynność przekraczającą zwykły zarząd przedsiębiorstwem wymagana jest zgoda wszystkich osób - spadkobierców, bądź zgody Sądu. W czasie trwania zarządu sukcesyjnego istnieje możliwość zbycia całości przedsiębiorstwa.

Zadania zarządcy sukcesyjnego

- zaspokajania wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają ze zobowiązań przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych przed śmiercią spadkodawcy;

- zbywania rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa, tj. materiałów, wyrobów usług, półproduktów oraz towarów nabytych w celu odsprzedaży.

Wskazać należy, iż zarządca sukcesyjny realizuje umowy, które zostały zawarte jeszcze przez zmarłego przedsiębiorcą oraz zawarte w czasie trwania zarządu sukcesyjnego. Umów zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę nie trzeba aneksować.

Podobnie zarządca sukcesyjny wykonuje decyzje wydane na zmarłego przedsiębiorcę tj.: koncesje, zezwolenia, pozwolenia i licencje, przy czym zobowiązany jest złożyć wniosek do urzędu o potwierdzenie wykonywania decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego (tj. od śmierci przedsiębiorcy albo od powołania zarządcy sukcesyjnego u notariusza).

W stosunku do pracowników zarządca sukcesyjny realizuje obowiązki dotyczące zatrudniania pracowników oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Podkreślić należy, iż obowiązkiem zarządcy sukcesyjnego jest dokonanie spisu inwentarza po jego ustanowieniu, który składa przed notariuszem. Spis inwentarza powinien obejmować zarówno składniki przedsiębiorstwa w spadku, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy oraz długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy.

Sukcesja firmy Rzeszów

Reprezentowanie z postępowaniach spadkowych - adwokat Rzeszów

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się zarządem sukcesyjnym. Dotychczas w prowadzonych przez naszą Kancelarię Adwokacką sprawach udało się nam uzyskać zadowalające rozstrzygnięcia dla naszych klientów w zakresie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem, w sprawnym przeprowadzeniu czynności z zbyciem przedsiębiorstwa, z czynnościami wiążącymi się z zarządem przedsiębiorstwem, z czynnościami przed bankami i urzędami skarbowymi.

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane zarządem sukcesyjnym w tym z przeprowadzeniem sukcesji za życia spadkobiercy, przygotowanie do procesu sukcesji, opracowania rozwiązań w zakresie zabezpieczenia na wypadek choroby/ śmierci właścidiela/ wspólnika, reprezentowanie w postępowaniach spadkowych oraz z podziałem majątku skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również jakie sprawy gospodarcze prowadzą nasi adwokaci w ramach kancelarii adwokackiej.

Kancelaria Sukcesyjna Rzeszów