Kwestia unieważnienia testamentu czy też badania jego autentyczności jest tematyką dość delikatną. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do jego treści lub co do autentyczności podpisu pod rozporządzeniem testamentowym czy też okoliczności w jakich został sporządzony, możemy kwestionować jego treść w różnoraki sposób w zależności od formy testamentu.

unieważnienie testamentuDomagając się w sądzie unieważnienia testamentu z w/w powodów, należy udowodnić, że któryś z nich rzeczywiście wystąpił. Choćby to, że testament został sporządzony pod wpływem groźby – dowodem w tej sprawie mogą być zeznania świadków. Jeśli chcemy unieważnić testament z powodu niepoczytalności spadkodawcy, w sądzie jako dowód przedstawić orzeczenia lekarskie i wyniki badań, które mogą to potwierdzić. Nieważność testamentu mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu, np. brak podpisu spadkodawcy pod testamentem czy spisanie wspólnego testamentu przez małżonków.

Kiedy testament jest nieważny? 

Testament jest nieważny, jeśli został sporządzony:

- w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
- pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
- pod wpływem groźby.

Podważenie testamentu

Jak można unieważnić testament?

Unieważnienie, podważenie testamentu poprzedza podniesienie zarzutu nieważności testamentu w sprawie sądowej o stwierdzenie nabycia spadku czy o zachowek. Nie można tego zrobić - podważyć, unieważnić testamentu w przypadku stwierdzenia nabycia spadku przed notariuszem. W pierwszej kolejności mówiąc o testamentach należy wskazać, ich rodzaje. Prawo spadkowe rozróżnia kilka rodzajów testamentów zwykłych, są to:

1)  testament pisemny, sporządzony w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą,
2)  testament sporządzony w formie aktu notarialnego,
3) testament ustny polegający na tym, że testator oświadcza swoją wolę wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego oraz dwóch świadków.

Każdy można unieważnić testament

Unieważnienie testamentu własnoręcznego jest możliwe poprzez wykazanie, w trakcie postępowania sądowego, iż testament własnoręczny został sporządzony w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem groźby lub przez inną osobę niż spadkodawca. W przypadku testamentu pisemnego, jeśli mamy wątpliwości co do autentyczności podpisu pod nim widniejącego, jeśli mamy wątpliwości co do osoby go sporządzają, w trakcie postępowania spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku koniecznym jest podniesienie zarzutu nieważności testamentu. W związku z podniesionym zarzutem koniecznym będzie wykazanie przedmiotowej nieważności testamentu, niezbędne będzie zatem przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego grafologa, który będzie w stanie określić autentyczność jego autora. Jeśli zaś mamy wątpliwości co do świadomości i wolnej woli spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu konieczne będzie załączenie do akt postępowania dokumentacji medycznej na podstawie której biegły będzie oceniał, czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był poczytalny. Kolejnym dowodem jakim będziemy mogli się posłużyć są zeznania świadków.

Unieważnienie testamentu notarialnego jest z reguły najtrudniejsze dlatego, że notariusz jest zobowiązany dbać o to, żeby osoby składające oświadczenia woli w formie testamentu były świadome i działały swobodnie, bez przymusu. Jeśli jednak przy pomocy biegłego sądowego po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i analizie zeznań świadków, biegły wyda opinię, w której stwierdzi, iż spadkodawca był w chwili sporządzania testamentu niepoczytalny, unieważnienie testamentu notarialnego jest również możliwe.

Unieważnienie, podważenie testamentu sporządzonego przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta jest możliwe poprzez wykazanie błędów formalnych przy jego powstawaniu. Nieważność testamentu mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu, np. brak podpisu spadkodawcy pod testamentem czy spisanie wspólnego testamentu przez małżonków.

Unieważnienie testamentu Rzeszów

Stwierdzenie nieważności testamentu

Sprawy z zakresu prawa spadkowego są dość trudne dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa spadkowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej stwierdzenia nieważności testamentu, unieważnienia testamentu, podważenia testamentu własnoręcznego, notarialnego, zastanawiasz się jak podważyć testament lub kiedy testament jest nieważny umów się z nami na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Adwokat Sprawy Spadkowe Rzeszów