Uprowadzenie, Porwania Rodzicielskie

Z uprowadzeniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców wywozi dziecko lub chociażby przetrzymuje je, uniemożliwiając mu kontakt z drugim rodzicem. Do uprowadzenia dochodzi również w sytuacji jeśli dziecko nie wraca w określonym czasie i dacie do rodzica sprawującego codzienną pieczę, rodzic nie może skontaktować się ani z dzieckiem, ani z drugim rodzicem.

Co zrobić w trakcie uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców?

konwencja haskaPamiętaj, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem sprawy  na posterunku Policji, najlepiej w formie pisemnej, z załączonym możliwie aktualnym zdjęciem dziecka. W odniesieniu do dzieci uprowadzonych za granicę mających poniżej 16 lat zastosowanie ma w tym wypadku konwencja haska. Aby skorzystać z jej regulacji należy złożyć wniosek  o wydanie dziecka do sądu. Celem konwencji jest m.in. zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do kraju, z którego zostało bezprawnie wywiezione. W sprawach, które są rozpatrywane na podstawie konwencji, sąd powinien wydać rozstrzygnięcie w ciągu 6 tygodni.

Czym jest Konwencja Haska?

Konwencja dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r.  jest aktem prawem międzynarodowego, którego stroną jest również Polska. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ją w dniu 6 lipca 1992 r. Konwencja została stworzona w przekonaniu, że interes dziecka ma podstawowe znaczenie we wszystkich sprawach dotyczących opieki nad nim. Państwa-sygnatariusze pragnąc chronić dziecko na płaszczyźnie międzynarodowej przed szkodliwymi skutkami, wynikającymi z bezprawnego uprowadzenia go lub zatrzymania i pragnąc ustalić zasady postępowania w celu zagwarantowania niezwłocznego powrotu dziecka do państwa jego stałego pobytu oraz pragnąc zapewnić ochronę prawa do odwiedzin, postanowiły zawrzeć w tym celu Konwencję i zgodziły się na jej postanowienia. Przedmiotem Konwencji jest zapewnienie niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych w jednym z umawiających się państw oraz zapewnienie poszanowania praw do opieki i odwiedzin określonych przez ustawodawstwo jednego umawiającego się państwa w innych umawiających się państwach.

Jak utrudnić wywiezienie dziecka za granice?

Procedura co do zasady powinna być przeprowadzona niezwłocznie. Przepisy Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę zakreślają termin sześciotygodniowy na wydanie rozstrzygającej decyzji. Termin ten liczony jest od dnia wpłynięcia do sądu wniosku o wydanie dziecka. Niestety w praktyce termin ten ulega wydłużeniu. Postępowanie o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej jest prowadzone według przepisów państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone. Mimo, iż Konwencja haska jest taka sama w każdym państwie, to praktyka orzecznicza w każdym państwie okazuje się już różna.

Porwania Dziecka Pomoc Prawna

Uprowadzenie Dziecka Przez Rodzica

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Pomoc Prawna w Rodzicielskich Porwaniach - Adwokat Rzeszów