Uszkodzenie ładunku w wypadku samochodowym

uszkodzenie ładunku w wypadku samochodowymPodczas wykonywania przewozu towaru zdarzają się sytuacje w trakcie których może dojść do uszkodzenia ładunku. Czy wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzony towar? W jakiej sytuacji przewoźnik będzie zwolniony z odpowiedzialności? Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie ładunku w wyniku wypadku drogowego?

Szkoda towaru

Za szkodę towaru przyjmuje się zmianę jakościową towaru, poprzez obniżenie jego wartości bądź uniemożliwienie prawidłowego z niego korzystania. O powstaniu szkody w towarze dowiadujemy się bezpośrednio na miejscu zdarzenia w przypadku wypadku drogowego, albo podczas czynności rozładunkowych, co od razu wiązane jest z nienależytym wykonaniem przewozu ładunku przez przewoźnika.

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie towaru rozpoczyna się od chwili jego przyjęcia aż do momentu jego wydania, zatem obejmuje czas trwania przewozu ładunku. Zatem przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, oraz opóźnienie w przewozie przesyłki.

Ujawnienie szkody przy rozładunku

Podczas czynności rozładunkowych towaru może okazać się, iż towar uległ uszkodzeniu i zakres uszkodzeń jest widoczny, w takiej sytuacji odbiorca zobowiązany jest jeszcze przed bezpośrednim odebraniem ładunku, do ustalenia zakresu i rozmiaru uszkodzeń towaru oraz wpisania ich poprzez zastrzeżenie do listu przewozowego.

W przypadku gdy uszkodzenia towaru nie są od razu widoczne przy odbiorze, wówczas odbiorcy w terminie 7 dni przysługuje uprawnienie do zgłoszenia zastrzeżeń przewoźnikowi – w formie pisemnej w tym również elektronicznej – email.

Jednakże może się zdarzyć także taka sytuacja, kiedy to odbiorca nie zauważy bądź nie zgłosi uszkodzenia towaru i nie dokona zgłoszenia szkody, wtedy przyjmuje się, iż ładunek odpowiada stanowi faktycznemu wskazanemu w liście przewozowym, zaś późniejsze podnoszenie zarzutu uszkodzenia towaru jest niedopuszczalne.

Uszkodzenie towaru w wypadku samochodowym

Podkreślić należy, iż mylne są twierdzenia sprowadzające do przyjęcia, skoro do uszkodzenia towaru doszło w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego z winy osoby trzeciej, w takim razie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Odpowiedzialność przewoźnika oparta jest na zasadzie ryzyka.  

Jednakże przewoźnik nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki wówczas, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie towaru powstało z przyczyn mających miejsce po stronie nadawcy lub odbiorcy, i w żaden sposób nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo też wskutek siły wyższej.

Przewoźnik zwolniony jest z odpowiedzialności w sytuacji, gdy uszkodzenie ładunku wynika z: winy osoby uprawnionej, zleceniem osoby uprawnionej nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru albo okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć, oraz których następstwom nie mógł zapobiec.

Zauważyć należy, iż działania lub zaniechania osób trzecich nie zwalniają przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Przewoźnik chcąc się uwolnić od odpowiedzialności za uszkodzenie towaru obowiązany jest wykazać, iż uszkodzenie powstało z przyczyn mających miejsce po stronie nadawcy lub odbiorcy. Tak też w sytuacji szkód powstałych w wyniku wypadków drogowych jest małe prawdopodobieństwo, aby stwierdzić, iż szkoda powstała na skutek działań nadawcy lub odbiorcy czy też siły wyższej.

Wobec powyższego wskazać należy, iż działanie przewoźników opierające się na tym, iż nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzony towar jest mylne i wpływa na majątek przewoźnika, gdyż podejmuje żadnych czynności w przedmiocie ustalenia zakresu szkody oraz jej udokumentowania, co może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku jak również z OCP przewoźnika.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych i prowadzeniem spraw z zakresu prawa transportowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie umów się na spotkanie z naszym adwokatem. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów