Podstawy uznania za niegodnego dziedziczenia

niegodność dziedziczeniaInstytucję niegodności dziedziczenia reguluje art. 928 Kodeksu Cywilnego. Jej celem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba działająca przeciwko spadkodawcy dziedziczyłaby po spadkodawcy. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Odpowiedz na pytania jak i kiedy wystąpić z takim żądaniem znajdziesz poniżej.

Z żądaniem uznania za niegodnego dziedziczenia, można wystąpić jeśli spadkobierca:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Kto może żądać stwierdzenia niegodności dziedziczenia?

Osobą która ma prawo do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes (art. 929 kodeksu cywilnego). W kodeksie cywilnym brak wskazania, że chodzi tu tylko o interes prawny, czy interes majątkowy. Zatem do podmiotów legitymowanych czynnie należą m.in.:

  • podmioty, które dojdą do dziedziczenia w miejsce niegodnego,
  • osoby bliskie zmarłego, dla których to, że zabójca spadkodawcy dojdzie do dziedziczenia jest obrazą pamięci zmarłego,
  • prokurator (art. 7 kodeksu postępowania cywilnego).

Jak stwierdza się niegodność dziedziczenia?

Aby stwierdzić niegodność dziedziczenia należy wnieść do Sądu pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia. Warto pamiętać, iż nie można tej sprawy połączyć  z postępowaniem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Dlatego gdy „niegodny dziedziczenia spadkobierca” już wstąpił do Sądu spadku z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku twierdząc, że jest w pełni uprawniony do dziedziczenia, należy podnieść w tym postępowaniu zarzut niegodności dziedziczenia. Co ważne samo podniesienie powyższego zarzutu nie wystarczy, bowiem  Sąd w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie może badać tego, czy spadkobierca jest faktycznie niegodny dziedziczenia. Dlatego też toczące się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ulegnie zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia. Oczywiście należy pamiętać, iż równocześnie ze zgłoszeniem takiego zarzutu należy wytoczyć odrębne powództwo z żądaniem  uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Sytuacja wygląda odmiennie, jeśli zapadnie w przedmiotowej sprawie rozstrzygniecie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku. W takim przypadku należy wytoczyć powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, a następnie po wykorzystać wyrok uzyskany w takim procesie do zmiany prawomocnego postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku.

Pominięcie w spadku

Jakie są skutki niegodności dziedziczenia?

Skutkiem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest wyłączenie go od dziedziczenia (pominięcie w spadku) tak, jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 928 § 2 kodeksu cywilnego). W przypadku dziedziczenia ustawowego w miejsce spadkobiercy niegodnego wchodzą spadkobiercy powołani do dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności. Natomiast w przypadku dziedziczenia testamentowego do dziedziczenia może dojść tak zwany spadkobierca podstawiony, o którym mowa w art. 963 kodeksu cywilnego. Jeżeli jest kilku spadkobierców testamentowych, to udział osoby niegodnej dziedziczenia może przypaść pozostałym spadkobiercom testamentowym w drodze przyrostu z art. 965 Kodeksu cywilnego. Oprócz tego może dojść także do dziedziczenia ustawowego.

Uznanie za Niegodnego Dziedziczenia

Wyłączenie ze Spadku Członków Rodziny

Sprawy dotyczące prawa spadkowego wbrew pozoru okazują się niekiedy dość trudne, dlatego pomoc prawna adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się prowadzeniem spraw spadkowych w tym uznaniem za niegodnego dziedziczenia, wyłączeniem ze spadku członków rodziny. Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie pomocy prawnej adwokata umów się z nami na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat Prawo Spadkowe Rzeszów