Kiedy stosowany jest dozór elektroniczny?

W przypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności skazany ma mozliwość skorzystania z instytucji systemu dozoru elektronicznego. Wniosek o dozór elektroniczny przysługuje skazanemu, który został skazany wyrokiem na karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dozór elektroniczny stosowany jest:
1. jako środek zapobiegawczy, stosowany w toku procesu karnego w celu zabezpieczenia jego prawidłowego przebiegu;
2. jako kara samoistna, orzekana przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym;
3. jako system  wykonywania orzeczonej kary pozbawienia wolności, będący alternatywą dla wykonania jej w zakładzie karnym.
  
Warunki udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny 

wniosek o dozór elektronicznyDo zastosowania dozoru konieczne jest uzyskanie zgody Sądu penitencjarnego na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.,
2. jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Kto może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski o dozór elektroniczny nie mogą być składane przez członków rodziny osób skazanych.

Gdzie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw tego rodzaju jest wydział penitencjarny sądu okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa.

Obowiązki skazanego 

Skazany ma obowiązek:
- w terminie 7 dni od rozpoczęcia kary skontaktować się z kuratorem zawodowym, 
- pozostawać w miejscu odbywania kary w czasie, jaki został określony w postanowieniu sądu;
- powstrzymania się od wychodzenia z domu, chyba że sąd lub kurator zawodowy wyda na to zgodę;
- odbierać połączenia telefoniczne, w czasie wyznaczonym przez sąd, gdyż Centrala Monitorowania może w każdym momencie podjąć próbę skontaktowania się z nami,
- powiadomić Centralę Monitorowania natychmiast po zauważeniu problemów z urządzeniem;
- przestrzegać porządku prawnego;

Skazanemu nie wolno:
- opuszczać miejsca odbywania kary poza godzinami, które w harmonogramie na to pozwalają;
- spóźniać się przy powrocie do miejsca odbywania kary;
- samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich  dokonywać jakichkolwiek manipulacji  przy zainstalowanych u niego urządzeń  monitorujących;
- dopuścić do zniszczenia, usunięcia  nadajnika urządzeń monitorujących;
- odłączać zasilania elektrycznego urządzeń monitorujących;

Wniosek o Dozór Elektroniczny

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Doświadczeni prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie pomogą Państwu sporządzić wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jak również zapewnią reprezentację w postępowaniu sądowym. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej pomocy prawnej umów się na spotkanie z naszym adwokatem.

Podpowiemy również: komu przysługuje wniosek o dozór elektroniczny, kiedy można się o niego starać, jak przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny, czy dozór elektroniczny przysługuje w przypadku recydywy, do kogo skierować wniosek o dozór elektroniczny. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Dobry Adwokat Rzeszów

Prowadzenie Spraw o Udzielenie Dozoru Elektronicznego