Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiejWniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony w sytuacji, kiedy rodzic lub rodzice dziecka, nadużywają swojej władzy rodzicielskiej bądź z niej nie korzystają w sposób prawidłowy. Dowiedz się kto może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jakie są przesłanki pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz co powinien zawierać wniosek.

Kto może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony przez jednego z rodziców, przez osoby bliskie dziecku, jak również przez przedstawicieli instytucji publicznych tj. prokuratora, pracowników socjalnych czy pracownika szkoły do której uczęszcza dziecko. Ponadto, postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej może również zostać wszczęte z urzędu. Ma to miejsce w przypadku, gdy sąd otrzyma informacje dotyczące tego, że władza rodzicielska jest sprawowana w sposób nieodpowiedni.

Jakie są przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica określa art. 111 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  zgodnie z którym zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka daje podstawę do pozbawienia ich tej władzy. Rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka to inaczej zaniedbanie poważne, nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością. Przede wszystkim zachowanie stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka. Ponadto okolicznością, która pozwala Sądowi na pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej jest niemożność sprawowania przez rodzica władzy rodzicielskiej np. w sytuacji przebywania za granicą  czy w zakładzie karnym.

Co powinien zawierać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej i gdzie go złożyć?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców powinien zawierać  dane pozwalające na identyfikację stron sporu np. akt urodzenia dziecka czy akt zawarcia małżeństwa. Ponadto powinien zawierać również uzasadnienie wniosku oraz wskazanie dowodów potwierdzających to uzasadnienie.

Jakie są konsekwencje pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej?

Rodzic, któremu odebrano władzę rodzicielską, nie ma prawa decydować o sposobie opieki nad dzieckiem, uczestniczyć w procesie wychowania, decydować o majątku dziecka, a także reprezentować dziecka czy podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących jego osoby. Nie można jednak tracić z pola widzenia, iż mimo odebrania rodzicowi władzy rodzicielskiej nie przestaje być rodzicem, a tym samym w dalszym ciągu ma prawo do kontaktów z dzieckiem oraz ciąży na nim w dalszym ciągu obowiązek alimentacyjny.

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pomoc w sporządzeniu wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich

Sprawy dotyczące pozbawienia władzy rodzicielskiej bywają niekiedy dość skomplikowane dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym o pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu lub marce dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej naszego adwokata w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.