Zasiedzenie nieruchomości – co to takiego?

zasiedzenie nieruchomościZasiedzenie nieruchomości  to sposób nabycia prawa własności nieruchomości przez osobę, która nimi faktycznie władała przez określony prawem czas, nie będąc ich właścicielem. Nabycie prawa własności nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lat nieprzerwanego posiadania chyba, że nastąpiło ono w złej wierze, wtedy posiadacz nabywa własność po upływie trzydziestu lat takiego posiadania. 

Jakiego rodzaju nieruchomości można zasiedzieć?

Zasiedzieć można każdą nieruchomość, zarówno budynkową, gruntową, jak i lokalową. Przy czym nieruchomość budynkową można zasiedzieć tylko z prawem głównym tj. użytkowaniem wieczystym. Jeżeli chodzi o nieruchomość gruntową, to można także zasiedzieć jej fizyczną część.  Zaś nieruchomość lokalową można zasiedzieć wyłącznie w całości.

Kto może zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzieć nieruchomość może zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Wymogi zasiedzenia nieruchomości 

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne będzie zatem spełnienie dwóch przesłanek:
1. posiadanie samoistne;
2. upływ określonego czasu (zależny od dobrej lub złej wiary).
Co ważne, obie przesłanki muszą być spełnione jednocześnie.

Posiadanie samoistne – co to takiego?

Zgodnie z treścią art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zatem posiadaczem samoistnym  jest osoba, która włada faktycznie daną rzeczą, przejawem tego jest pobieranie pożytków, ponoszenie obciążeń związanych z rzeczą a także manifestowaniem przez nią władztwa nad daną nieruchomością.

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie

Upływ określonego czasu potrzebny do zasiedzenia

Drugą przesłankę zasiedzenia stanowi upływ odpowiedniej ilości czasu. Okres posiadania potrzebny do zasiedzenia nieruchomości jest różny w zależności od tego, czy posiadacz samoistny działa w dobrej, czy w złej wierze i wynosi  20 lat w przypadku dobrej wiary, a 30 lat w przypadku złej wiary.

Jak wszcząć postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia?

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana stwierdzeniem zasiedzenia musi spełniać łącznie 2 warunki, które zostały wyżej wymienione. Kolejno należy złożyć do właściwego sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. O właściwości miejscowej Sądu  decyduje  miejsce położenia nieruchomości, którą planujemy zasiedzieć.

Wnioskodawca  we wniosku powinien wskazać osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane rozstrzygnięciem w sprawie zasiedzenia czyli uczestników niniejszego postępowania. Do takich osób należy dotychczasowy właściciel lub współwłaściciele rzeczy, a także ich spadkobiercy. W zależności od konkretnej sytuacji, osobami zainteresowanymi wynikiem postępowania mogą być także najemca lub dzierżawca nieruchomości, a także właściciele nieruchomości sąsiednich. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże innych osób zainteresowanych wynikiem postępowania, sąd wezwie je do udziału poprzez ogłoszenie.  Kolejno wnioskodawca w wniosku powinien wskazać okoliczności uzasadniające jego złożenie, wnioski dowodowe w postaci dokumentów, świadków itp.

Prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości

Adwokat zasiedzenie nieruchomości Rzeszów

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi wiele spraw z zakresu prawa cywilnego w tym zasiedzenia nieruchomości. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z zasiedzeniem nieruchomości, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również zakres naszych usług prawnych.

Dobry Adwokat Prawo Cywilnew Rzeszów