Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, który to reguluje art. 27 KRO może polega w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Powyższe oznacza, że jeżeli na przykład matka dzieci nie pracuje zawodowo, ponieważ jej rola w rodzinie polega na osobistych staraniach o wychowanie dzieci, to ojciec który pracuje ma obowiązek przyczyniać się do zaspokajania materialnego potrzeb rodziny poprzez przekazywanie pieniędzy na jej utrzymanie.

Wpływ separacji faktycznej na zaspokajanie potrzeb rodziny?

separacja malzonkowJeśli chodzi o wpływ separacji faktycznej na istnienie omawianego obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny zdania w piśmiennictwie są podzielone. Przeważająca większość orzecznictwa i doktryny stoi na stanowisku, iż rozłączenie małżonków nie znosi obowiązku ustanowionego w art. 27 KRO, może jedynie wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres. Analizując przepis art. 27 KRO pod kątem jego funkcji można bronić poglądu przeciwnego twierdząc, że w wypadku separacji faktycznej małżonków i braku między nimi jakiejkolwiek więzi, rodzina, którą małżonkowie wcześniej tworzyli, de facto nie istnieje, co uzasadniałoby uchylenie obowiązku przewidzianego w art. 27 KRO. Sąd Najwyższy w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16.12.1987 r., III CZP 91/86 (OSNCP 1998, z. 4, poz. 42), wyjaśnił, że “obowiązek alimentacyjny z art. 27 KRO dotyczy zarówno rodziny, której członkowie tworzą wspólnotę gospodarczą, jak i takiego przypadku separacji faktycznej, gdy tylko jeden z małżonków pozostaje z dziećmi we wspólnym gospodarstwie rodzinnym. Separacja faktyczna bowiem nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa, a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego z rodziców, przy którym dzieci pozostały. Dlatego nawet zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 KRO, ale może wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres”.

Czy małżonek winny separacji może żądać alimentów na siebie?

Powszechnie przyjmuje się, że jedynie w wypadkach szczególnych, np. gdy małżonek, który z własnej winy zerwał pożycie lub małżonek  postępujący rażąco niewłaściwe  domaga się zasądzenia świadczenia z art. 27 KRO, sąd może odmówić uwzględnienia roszczenia, jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Odpowiadając ściśle na w/w pytanie, małżonek winny separacji faktycznej, może wnieść pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny, jednak musi się on liczyć z tym, iż sąd może jego powództwo oddalić.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacji na rzecz rodziny?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Sąd Najwyższy uchwałą o sygn. akt III CZP 39/11  z dnia 13 lipca 2011 r., w której podkreślił, że obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (zwany czasem błędnie „obowiązkiem alimentacyjnym”), wynikający z art. 27 KRO, wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny jest często mylnie utożsamiany z obowiązkiem alimentacyjnym, choć podstawy prawne oraz przyczyny powstania ww. obowiązków są zupełnie różne. Należy zatem podkreślić, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (określony w art. 27 KRO) wygasa. Jeśli jeden z małżonków, chce otrzymać po orzeczeniu rozwodu środki utrzymania, musi o nie wystąpić na podstawie art. 60 KRO. W przypadku zaś, gdy w orzeczeniu rozwodowym zasądzony zostanie na rzecz jednego z małżonków obowiązek alimentacyjny nie należy postrzegać go jako kontynuacji istniejącego wcześniej obowiązku wynikającego z art. 27 KRO., ale jako nowy obowiązek powstały na podstawie art. 60 KRO.

Zaspokajanie Potrzeb Rodziny w Trakcie Małżeństwa

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z obowiązkiem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Adwokat od Rozwodów Rzeszów