Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Zatrzymany w razie potrzeby może skorzystać z pomocy adwokata, który pouczy osobę zatrzymaną o przysługujących jej sprawach oraz zadba o to aby zatrzymanie trwało jak najkrócej.

Zatrzymanie – jak należy postępować?

Zatrzymanie, a następnie tymczasowe aresztowanie, w większości przypadków stanowi duże zaskoczenie dla osoby zatrzymanej, mimo to należy przede wszystkim zachować spokój. Kolejno warto przez członka rodziny lub znajomego znaleźć adwokata specjalizującego się w sprawach karnych, który zgodzi się podjąć naszej reprezentacji. Rola adwokata w czasie zatrzymania jest niezwykle ważna. Nie dość, że ma za zadanie bronić praw zatrzymanego, to jest dodatkowo pewnego rodzaju łącznikiem między zatrzymanym i jego rodziną. 

zatrzymanie przez policje

Jakie prawa ma zatrzymany?

Osoba zatrzymana powinna zostać poinformowana przez organy ścigania o przyczynach zatrzymania i o przysługujących osobie zatrzymanych prawach, tj.:

  • prawo do skorzystania z pomocy adwokata;
  • prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany  nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
  • prawo do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia;
  • prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania;
  • prawo do dostępu do opieki medycznej;
  • prawo do zażalenia do sądu na zatrzymanie.

Jakie czynności są przeprowadzane podczas zatrzymania?

Po zatrzymaniu osoby podejrzanej organy ścigania zbierają niezbędne dane, a także zawiadamiają o zatrzymaniu prokuratora. W razie wystąpienia przesłanek do zastosowania tymczasowego aresztu występują  do sądu z  wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Bezpośrednio po zatrzymaniu przedstawiane są zarzuty zatrzymanemu, który następnie zostaje przesłuchany na konkretne okoliczności.

Jak długo może trwać zatrzymanie przez policję?

Zgodnie z przepisami zatrzymanego należy zwolnić bezzwłocznie, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zatrzymany może również zostać zwolniony na polecenie sądu lub prokuratora. Ponadto zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Warto pamiętać, iż osobę zatrzymaną nie można ponownie zatrzymać na tych na podstawie tych samych faktów i dowodów co poprzednio.

Zatrzymanie przez policję na 24h

Pomoc prawna podejrzanym o popełnienie przestępstwa

Jeśli potrzebujesz obrońcy, chcesz wiedzieć więcej sprawdź zakres naszych usług lub skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. 

Dobry adwokat od spraw karnych Rzeszów