Jak zmienić nazwisko po rozwodzie

zmiana nazwiska po rozwodzieZmiana nazwiska po rozwodzie. Po zapadnięciu wyrok rozwodowego można powrócić do poprzedniego nazwiska bądź zachować zmienione tj. przyjęte w raz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Komu przysługuje uprawnienie do zmiany nazwiska? Jaki jest termin do zmiany nazwiska od orzeczenia rozwodu? Gdzie należy zgłosić chęć zmiany nazwiska? Co w przypadku, gdy upłynął termin do zgłoszenia zmiany nazwiska? Jakie są skutki zmiany nazwiska?

Zawarcie związku małżeńskiego i zmiana nazwiska

Małżonkowie zawierając związek małżeński przed kierownikiem USC wskazują jakie będą nosić nazwisko po zawarciu małżeństwa oraz jakie nazwisko będą miały ich dzieci. Z kolei w sytuacji małżeństwa konkordatowego oświadczenie odnośnie nazwisk małżonków po zawarciu małżeństwa składa się przed kierownikiem USC, który wydaje stosowne zaświadczenie. Oświadczenie odnośnie nazwiska ujęte jest w treści aktu małżeństwa.

Rozwód a zamiana nazwiska

Po orzeczeniu rozwodu małżonek, który w wyniku zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko może złożyć przed kierownikiem USC lub konsulem oświadczenie o powrocie do nazwiska, które było noszone przed zawarciem małżeństwa. Uprawnienie do powrotu do poprzedniego nazwiska jest niezależne od treści orzeczenia rozwodowego. Pisemne oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do poprzedniego nazwiska, które posiadał przed zawarciem małżeństwa, można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego albo przed konsulem. Sąd nie może zamieścić takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym.

Termin do zmiany nazwiska po orzeczeniu rozwodu

Termin do złożenia takiego oświadczenia wynosi trzy miesiące od chwili – dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, czyli od następnego dnia po upływie terminu do zaskarżenia wyroku lub rozpoznania wniesionego od wyroku środka zaskarżenia. Złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego będzie przedwczesne. Termin do złożenia oświadczenia jest terminem zawitym, nie podlega przywróceniu ani też przedłużeniu.

Czy małżonek, którego nazwisko zostało przyjęte w związku z zawarciem małżeństwa może żądać w związku z rozwodem od drugiego małżonka zmiany nazwiska tj. powrotu do poprzedniego nazwiska?

Podkreślić należy, iż taki małżonek nie może ani przymusić do zmiany nazwiska ani zabronić drugiemu małżonkowi korzystania z tego samego nazwiska co w trakcie małżeństwa. Zmiana nazwiska ma charakter dobrowolny, zatem jeśli były małżonek postanowi, że pozostaje przy nazwisku jakie uzyskał w związku z zawarciem małżeństwa, to brak jest środków prawnych, aby wymusić na nim powrót do nazwiska poprzednio noszonego.

Drugi małżonek nie może domagać się odebrania byłemu małżonkowi prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo z powołaniem się na ochronę dóbr osobistych tak też w postanowieniu SN z 2 lutego 1978 r., sygn. akt IV CZ 11/78.

Komu przysługuje uprawnienie do powrotu do poprzedniego nazwiska?

Podkreślić należy, iż uprawnienie do powrotu do poprzedniego nazwiska przysługuje wyłącznie temu małżonkowi, który zmienił nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa.

Skutki powrotu do poprzedniego nazwiska

Powrót do poprzedniego nazwiska wywiera skutki na przyszłość (ex nunc). Powoduje to, że były małżonek nie ma uprawnienia do żądania sprostowania dokumentów urzędowych, w których występuje pod poprzednim nazwiskiem np. w decyzji administracyjnych.

Skutkiem powrotu do poprzedniego nazwiska jest obowiązek zaktualizowania dokumentów potwierdzających tożsamość danej osoby np. dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy. Niezbędna jest również zmiana w innych rejestrach np. księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym.

Upływ 3 miesięcy do zmiany nazwiska

W przypadku upływu 3 miesięcy do zmiany nazwiska, powrót do poprzedniego nazwiska będzie możliwy w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zatem zmiany nazwiska będzie można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy chodzi o nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego (dowolnego) kierownika USC, który rozstrzyga go w ramach uznania administracyjnego.

Pomoc prawna w powrocie do poprzedniego nazwiska

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem i zmianą nazwiska, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć również w artykule na naszym blogu oraz w dziale FAQ - Najczęściej zadawanych pytaniach przez naszych klientów. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Adwokat Rozwody Rzeszów