Znieważanie w Internecie

Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu, służy on nam do wyszukiwania informacji, komunikacji ale również wymiany opinii, reklamy, dodatkowo okazuje się również pomocny dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To Internet stanowi w branży transportowej bazę wiedzy nie tylko dla właścicieli firm szukających odpowiedzi na nurtujące ich pytania prawne, ale również bazę danych  dla kierowców, którzy poszukują w sieci ofert pracy oraz informacji o potencjalnym przyszłym pracodawcy. Jednak korzystając z Internetu należy pamiętać, iż nie wszystkie informacje w nim znajdujące się są prawdziwe. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fora internetowe gdzie pracownicy wymieniają się informacjami dotyczącymi pracodawców, bowiem w obecnych czasach stały się one narzędziem do świadomego i celowe umieszczanie nieprawdziwych i krzywdzących informacji o pracodawców.  Osoby dokonujące takich wpisów nie zdają sobie często sprawy, iż taki wpis pomawiający inną osobę może mieć negatywny wpływ zarówno na pomawianego pracodawcę w postaci  utraty reputacji, dobrego imienia, ale również użytkownika dopuszczającego się zniesławienia w sieci.

Jaka kara grozi osobie pomawiającej inną osobę w Internecie?

znieważanie w interneciePublikowanie fałszywych informacji w sieci o innej osobie, zarówno osobie prywatnej  jak i osobie prowadzącej działalność gospodarczą jest przestępstwem wynikającym z przepisu art. 212 §2 KK. Grozi za nie kara grzywny, ograniczenie wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do jednego roku. W postępowaniu karnym sąd może również orzec nawiązkę tytułem poniesionej przez nas szkody. Co do zasady, może wynosić do 100.000 zł. Osoba pokrzywdzona może również dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym, na podstawie przepisów art. 23 i 24 KC dot. naruszenia dóbr osobistych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 czerwca 2005 roku (sygn. akt III CK 622/04) uznał, że "Należy zgodzić się z poglądem, że dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań."

Ponadto osoba której dobre imię zostało naruszone poprzez wpis pomawiający ją w Internecie  może żądać usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych polegającego na złożenie stosownego oświadczenia w określonej formie, np. na portalu, gdzie doszło do publikacji krzywdzącego nas posta, jego usunięcia oraz zaprzestania takich działań w przyszłości. Jeśli zaś umieszczenia wpisu pomawiającego nas dopuszcza się nasz konkurent, kwestię odpowiedzialności reguluje również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jak wszcząć sprawę o pomówienie - postępowanie cywilne czy postępowanie karne?

W postępowaniu cywilnym problematyczne jest ustalenie sprawcy naruszeń. Dlatego ten rodzaj postępowań skierowany jest do pokrzywdzonych, którzy dysponują mocnymi dowodami przeciwko sprawcy. 

Natomiast w postępowaniu karnym adres IP sprawcy ustala policja. Administratorzy serwisów internetowych często odmawiają podania takich danych, powołując się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego też pomoc policji może okazać się niezbędna. 

Rozważając wybór właściwego postępowania należy również wziąć pod uwagę wiążące się z nim koszty, które należy uiścić wszczynając sprawę bowiem bardziej kosztowym jest postępowanie cywilne.

Czy administrator serwisu ponosi odpowiedzialność za treść wpisów?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, że za treści umieszczone w sieci odpowiada również administrator danego serwisu, jeśli po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia sygnalizującego bezprawność danego wpisu nie podjął żadnych kroków mających na celu jego usunięcie. Dlatego jeśli dotrze do nas informacja, iż ktokolwiek pomówił nas w Internecie, należy zgłosić ten fakt administratorowi danego serwisu, w celu usunięcia takiego wpisu, z doświadczenia naszych klientów administratorzy zazwyczaj pozytywnie rozpatrują takie prośby, ponieważ stanowi to ochronę przed ich odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Czy warto wszczynać sprawę osobie umieszczającej w Internecie pomawiający wpis?

Dobre imię przedsiębiorcy jest nieocenione. Dlatego warto walczyć o swoje prawa, ponieważ stanowić to będzie jasny sygnał, że nie pozwalamy sobie na naruszanie naszych dóbr osobistych i będzie swoistego rodzaju "straszakiem" dla osób, które mogłyby dopuścić się tego w przyszłości, co pokazują również doświadczenia naszych klientów borykających się z podobnymi problemami. 

Znieważenie Pracodawcy w Internecie przez Pracownika

Ochrona dobrego imienia pracodawcy

Sprawy dotyczące pomówień, naruszenia dobrego imienia przedsiębiorcy okazują się niekiedy dość trudne, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się prowadzeniem tego rodzaju spraw, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT

Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat Rzeszów