Kary pieniężne dla firm transportowych i kierowców

Praktyka niejednokrotnie pokazuje, iż nietrudno popełnić naruszenie obowiązku powodujące nałożenie kary np. przy realizacji wytycznych polegających na uzupełnieniu zgłoszenia SENT o numer zezwolenia, zaświadczenia albo licencji. Katalog kar pieniężnych mieści się w granicach od 1.000 zł aż po 20.000 zł, lecz w większości kary nakładane są w wysokości 10.000 zł albo 20.000 zł. Niemniej jednak w przepisach ustawy SENT przewidziano, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.

kancelaria adwokacka rzeszówOrgany uprawnione do nałożenia kary pieniężnej a to Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych posiadają na wniosek pomiotu wysyłającego, podmiotu nabywającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika czy też kierowcy bądź z urzędu możliwość odstąpienia od nałożenia kary w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek albo z uwagi na uzasadniony ważny interes podmiotu wysyłającego, podmiotu nabywającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika jak i kierowcy albo ze względu na interes publiczny. 

Pojęcie interesu publicznego nie zostały zdefiniowane w ustawie, aczkolwiek poprzez „interes publiczny" rozumie się sytuację, gdy zapłata kary spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie on w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych, jak również w pojęciu tym mieści się wypełnianie obowiązków władz publicznych. Tak więc odstąpienie od dochodzenia należności musi być zbieżne z tym interesem. Jednakże jak widać na podstawie dotychczasowych decyzji Organy znacznie opornie stosują tą normę, wręcz opierają się jedynie na lakonicznym sformułowaniu, iż w przedmiotowej sprawie mając na uwagę jej okoliczności nie doszło do spełnienia przesłanki interesu publicznego. 

Pomoc prawna SENT Rzeszów

Doradztwo SENT - TSL

Ewidentnie takie działanie jest wadliwe. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 22 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 478/19, iż „skoro ustawa SENT przewiduje możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na przesłankę interesu publicznego, to niedopuszczalnym jest ogólne stwierdzenie, że nie można odstąpić od nałożenia kary, gdyż nie leży w interesie publicznym takie działanie, bez wskazania przy tym konkretnych argumentów, odnoszących się do realiów rozpatrywanej sprawy. Prawidłowo stosując przepis art. 22 ust. 3 ustawy SENT, organ powinien, przykładowo, wskazać sytuacje, w których jego zdaniem dopuszczalne byłoby odstąpienie od nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny, a następnie ocenić, czy w niniejszej sprawie zachodzi taka możliwość, albo organ powinien przynajmniej wyjaśnić, dlaczego w tej akurat konkretnej sytuacji zastosowanie tej przesłanki nie jest możliwe”.Zwłaszcza podkreślić należy, jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1324/18, iż „badanie przesłanki interesu publicznego nie powinno być ograniczane do konfrontacji z zasadami równości oraz powszechności opodatkowania. Bowiem takie podejście sprawiłoby, że w zasadzie każda ulga w zapłacie należności publicznoprawnych powstałych wskutek naruszenia przepisów, mimo iż przewidziana przez ustawodawcę, byłaby udzielona w sprzeczności z ww. zasadami konstytucyjnymi”. W konsekwencji brak analizy w tym zakresie oraz brak miarodajnego uzasadnienia przyjętego stanowiska świadczyć o wadliwym prowadzeniu postępowania administracyjnego, co może skutkować zakwestionowaniem decyzji w toku jej kontroli przez Sąd Administracyjny.

Z doświadczenia wiemy, iż organy tj. Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych dość surowo podchodzą do badania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej za naruszenia obowiązków określonych w ustawie SENT. 

Kary Pieniężne z Ustawy SENT

Obsługa prawna firm transportowych 

Nasza Kancelaria Prawna / TSL w Rzeszowie zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi ze zgłoszeniami SENT oraz łagodzeniem odpowiedzialności administracyjnoprawnej poprzez wykazanie przesłanek uzasadnionego ważnego interesu podmiotu wysyłającego, podmiotu nabywającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierowcy oraz interesu publicznego. Dotychczas w prowadzonych sprawach udało się nam uzyskać zadowalające rozstrzygnięcia dla naszych klientów zarówno w toku postępowania administracyjnego w formie decyzji jak i w toku postępowania karnego – wykroczeniowego w postaci wyroków.

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą SENT, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria TSL Rzeszów

Sprawdź również art dotyczący SENTGEO - obowiązek geolokalizacji środka transportu drogowego.