Służebność drogi koniecznej, znana również jako służebność drogowa, o której mowa w art. 145 KC, polega na tym, iż jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). 

Kto ma prawo wystąpić z wnioskiem
o służebność drogi koniecznej?

Jak zostało wspomniane we wstępie służebność drogi koniecznej może być ustanowiona na rzecz nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) lub nie ma odpowiedniego dostępu do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Właściciel takiej nieruchomości może domagać się ustanowienia za wynagrodzeniem drogi koniecznej. Najlepiej jeśli w tym względzie właścicielom nieruchomości, przez które taka droga ma przebiegać, uda się osiągnąć porozumienie.  W przeciwnym wypadku, konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W jaki sposób dochodzić służebności drogi koniecznej?

służebność drogi koniecznejUstanowienie służebności drogi koniecznej może nastąpić w drodze umowy między właścicielem nieruchomości  nie mającej dostępu do drogi publicznej a właścicielem  nieruchomości, przez którą  ma biec służebności drogowa. Jeżeli między tymi dwiema stronami nie dojdzie do porozumienia, właściciel nieruchomości, który chce ustanowienia służebności drogi koniecznej, ma prawo wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem na drogę postępowania sądowego. Sąd sprawę o ustanowienie służebności drogi koniecznej rozpozna w postępowaniu nieprocesowym i wyda postanowienie rozstrzygające sprawę.

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej należy określić strony postępowania, jako  wnioskodawcę należy wskazać osobę ubiegającą się o prawo służebności, a jako uczestnika  wskazać  właściciela nieruchomości, przez którą ma przebiegać droga konieczna. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Dodatkowo do wniosku można dołączyć sporządzony przez geodetę projekt drogi koniecznej przebiegającej przez obydwie nieruchomości, będący zarazem propozycją wnioskodawcy. W razie braku takiego projektu albo w sytuacji sporu co do przebiegu drogi koniecznej sąd przeprowadzi dowód z opinii biegłego geodety. W sprawie sąd będzie procedował na rozprawie i prawdopodobnie przeprowadzi m.in. dowód z oględzin obydwu nieruchomości, przesłuchania stron, celem ustanowienia służebności drogi koniecznej w sposób najkorzystniejszy dla obu stron postępowania.

Należy pamiętać, iż sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Wnioskodawca składając wniosek zobowiązany jest uiścić opłatę stałą od wniosku w wysokości 200 zł.

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

Mało kto wie, że służebności drogi koniecznej ustanawiana jest za wynagrodzeniem, które powinien zapłacić właściciel nieruchomości władnącej właścicielom nieruchomości, przez które biegnie droga konieczna. Wynagrodzenie to jest szersze niż pojęcie odszkodowania, a więc przysługuje nawet wtedy, gdy właściciel  nieruchomości obciążonej nie doznał żadnej szkody z tytułu ustanowienia służebności drogowej. Zdecydowanie częściej stosuje się  wynagrodzenie jednorazowe, choć dopuszcza się również ustalenie wynagrodzenia w formie świadczeń okresowych.

Służebność Drogi Koniecznej

Sporządzanie Wniosku do Sądu o Drogę Konieczną

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z tematyką ustanowienia służebności drogi koniecznej, oczekujesz pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o ustanowienie drogi koniecznej, służebności drogowej, sporządzenia pozwu o ustanowienie drogi koniecznej i chcesz by Twoją sprawą zajął się dobry i skuteczny prawnik - specjalista w danej dziedzinie prawa cywilnego skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Dobry Adwokat Rzeszów