Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest ona jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

Upadłość Konsumencka Rzeszów

Jak przeprowadzić postępowanie upadłościowe

upadłość konsumenckaCelem postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, oraz odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli (windykacja). Upadłość konsumencka prowadzi także do zawieszenia, a w konsekwencji, do umorzenia egzekucji komorniczych.

Kto może złożyć wniosek o upadłość

Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące. Niewypłacalność musi mieć charakter trwały, tak więc krótkotrwałe przerwy w spłatach nie są podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wniosek konsumenta jest jedynym sposobem wszczęcia postępowania upadłościowego (nie może tego uczynić wierzyciel, prokurator, czy organizacja społeczna, sąd z urzędu również nie może przeprowadzić takiego postępowania).

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. Nie ma zatem możliwości, aby upadłość została ogłoszona w stosunku do osoby, która reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość

Warto pamiętać, iż istnieją sytuacje kiedy to sąd, mimo niewypłacalności może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Szczególnie jeśli konsument doprowadził  do swojej niewypłacalności z własnej winy albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Oddalenie wniosku będzie miało miejsce również wobec konsumenta, który w  okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem, a także jeśli we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonał planu spłaty) lub postępowanie zostało umorzone z przyczyn innych niż na wniosek konsumenta.

Sąd oddali wniosek również, jeśli konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane,  na etapie sporządzania wniosku, jak również w sytuacji uznania czynności  prawna konsumenta za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak Wyjść z Długów

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej, sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości, pomoc w analizie sytuacji majątkowej, negocjacji warunków ugody z wierzycielami, nadzór na d wykonaniem plannu spłąty wierzycieli to skontaktuj się z nami. Obsługa prawna w zakresie upadłości konsumenckiej znajduje się na stronie głównej. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres mailowy znajdziesz w zakładce KONTAKT. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Adwokat Rzeszów