Porozumienie w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. została przyjęta zasada, iż przy rozwodzie pozostawiana jest władza rodzicielska obojgu rodzicom. Sąd orzekający ograniczy władzę rodzicielską jedynie wówczas, gdy przemawia za tym dobro dziecka. Przyjęte rozwiązanie ma zagwarantować zarówno równe prawa obojga rodziców jak również małoletnich dzieci stron.  Przy czym nie można tracić z pola widzenia, iż rodzice w dalszym ciągu będą mogli przedłożyć Sądowi Okręgowemu porozumienie w przedmiocie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, zaś brak porozumienia nie będzie stanowił podstawy do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. W sytuacji braku przedłożonego porozumienia na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd Okręgowy ustali sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców uwzględniając przy tym dobro dziecka.

Porozumienie rodziców w sprawie opieki nad dzieckiem

rozwód a władza rodzicielskaW toku postępowania rozwodowego rodzice stają przed szeregiem dylematów związanych z sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem ale także nad samą formą i treścią takiego porozumienia. Porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej powinno zawierać pisemne oraz szczegółowe zestawienie zarówno sposobu jak i ram czasowych wykonywania praw oraz obowiązków względem dziecka w zakresie władzy rodzicielskiej a także kontaktów. Wymagane jest aby porozumienie zawierało listę kwestii odnoszących się do wszystkich atrybutów oraz elementów władzy rodzicielskiej a także form realizacji i częstotliwości utrzymywania kontaktów z dzieckiem jednego z rodziców. Podkreślić należy, iż ustalenia poczynione przez rodziców w porozumieniu, aby zostały ujęte w wyroku rozwodowym muszą być egzekwowalne, w innym razie Sąd Okręgowy odmówi ich umieszczenia w treści wyroku.

Zaznaczyć należy, iż porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów będzie miało zastosowanie również do rodziców żyjących w rozłączeniu (art. 107 k.r.o. i art. 113 k.r.o.). W takim przypadku rozstrzygnięcie Sądu Rodzinnego uzyskać można wyłącznie w postępowaniu nieprocesowym.

Kto przygotowuje plan wychowawczy nad dzieckiem

Zauważyć należy, iż w doktrynie prawa rodzinnego i opiekuńczego wypracowany został pogląd, iż co do zasady porozumienie powinno być sporządzane przez adwokata lub innego specjalistę (mediatora), ewentualnie jego wzór może zostać udostępniony przez Sąd (tak też w Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Art. 58, Sokołowski, LEX).

Proponujemy rozchodzącym się małżonkom - rodzicom, aby zaniechali niechęci względem drugiego rodzica, przynajmniej w zakresie powierzenia władzy rodzicielskiej i podjęli wspólne działania przy sporządzeniu porozumienia z uwzględnieniem istotnych spraw dziecka i jego dobra związanego z wychowywaniem.

Wykonywanie Władzy Rodzicielskiej po Rozwodzie

Pomoc prawna w porozumieniu rodziców

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem a władzą rodzicielską, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć również w artykule na naszym blogu: Ograniczenie władzy rodzicielskiej; Rozwód a władza rodzicielska oraz w FAQ - Najczęściej zadawanych pytaniach przez naszych klientów. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich

Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów