Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Odszkodowanie za Wypadek w Pracy

Odszkodowanie dla pracownika za wypadek w pracy

Za wypadek w pracy można uznać każde zdarzenie które nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć. Może do niego dojść bezpośrednio w miejscu pracy oraz w innych miejscach gdzie pracownik mógł/ miał wykonywać swoje obowiązki.

Praca pracy nierówna. Istniej wiele zawodów w których prawdopodobieństwo i ryzyko narażenia pracownika na wypadek, wystąpienia wypadku jest znacznie większe on innych miejsc pracy np: pracy biurowej lub w sklepie. Należy tu praca na budowie, w tartaku, w górnictwie, zawodowy kierowca, pilot samolotu, praca w służbach mundurowych.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy:

1) z ubezpieczenia wypadkowego, za które pracodawca odprowadza składki do ZUS,

Jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową. Oceny uszczerbku na zdrowiu dokonuje się po zakończeniu leczenie i rehabilitacji. ZUS w tym przypadku przyznaje odszkodowanie które stanowi iloczyn procentu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku ogłaszanego przez Prezesa GUS. Aby otrzymać stosowne odszkodowanie należy złożyć stosowny wniosek do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9 z informacją o zakończonym procesie leczenia, które jest wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Dodatkowo należy dołączyć stosowną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, spisany protokół z wypadku przez pracodawcę lub karta wypadku oraz dokumentację medyczną. jeżeli wysokość odszkodowania jest zbyt niska w grę wchodzi również dochodzenie świadczenia na drodze sądowej. W oparciu o przepisy KC można domagać się:

jednorazowego odszkodowania - wszystkie koszty poniesione na leczenie i rehabilitację w związku w wypadkiem (leczenie, rehabilitacja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dojazd do placówek medycznych na zabiegi);

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę - za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne,

renty - mająca na celu zrekompensowanie uszczerbku na dochodach poszkodowanego. Ma ona na celu zrekompensowanie możliwości braku zarobkowania, zrekompensowania utraconych dochodów z tytułu wypadku lub większych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją.

2) odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela z wykupionej polisy OC,

Odszkodowanie może być również dochodzone od pracodawcy a dokładnie z jego polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Do zgłoszonego żądania w formie wezwania do zapłaty należy dołączyć dowody leczenia w tym: faktury i rachunki na zakup lekarstw, przyrządów ortopedycznych.

 

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Dochodzenie odszkodowań za wypadki w pracy

 

Wypadki przy pracy rodzaje:

- wypadek śmiertelny do 6 miesięcy od dnia wypadku, ( wypadek śmiertelny w trakcie pracy lub w trakcie pozostawania pracownika w dyspozycji pracy; w drodze między siedzibą pracodawcy w miejscem wykonywania pracy)

- wypadek z ciężkim uszkodzeniem ciała - wzroku, słuchu, mowy, rozstrój zdrowia, nieuleczalna choroba, choroba psychiczna, całkowita niezdolność do pracy

- zbiorowy wypadek przy pracy - minimum 2 osoby uległy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia.

Rodzaje świadczeń jakie można uzyskać:

- zasiłek chorobowy - na skutek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową,

- świadczenie rehabilitacyjne - przyznawany po zakończeniu zasiłku chorobowego

Jeżeli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania za wypadek przy pracy, potrzebujesz porady prawnej lub zamierzasz składać odwołanie od decyzji ZUS, który zakwestionował zasadność Twojego świadczenia umów się na spotkanie w naszej kancelarii prawnej w Rzeszowie lub napisz mail. Nasi adwokaci po przeglądnięciu dokumentacji i zapoznaniu się z Twoim przypadkiem podpowiedzą co należy z tym dalej zrobić i ocenią szanse na ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne i odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Kancelaria Prawna Rzeszów